Mapa
Mapa en català |
Mapa en español
Pàgina principal en català

Les novetats del web
Versió mòbil del web
Buscador intern
Materials: notes sobre la seva utilització
Materials aliens: consideracions sobre la seva divulgació
Activitats amb menors i protecció de dades
Un magatzem de recursos
Sobre els enllaços a altres webs
--
Tots som necessaris
    Un adolescent activista
    Activisme i voluntariat: cites
    Drets humans i educació: cites

Objectius

AI i l'educació en drets humans
Assignatura de drets humans
Educació en DH: objetius

Material didàctic

Guia d'educació en drets humans
    La Declaració Universal
Material en català
    Informe Anual; suggeriments didàctics
    Una postal una vida, Regala les teves paraules
    Casos 4 propostes
    Els drets dels infants
    AI educa y "Al derecho y al revés"
    Jo acuso
    Treballs de recerca de Batxillerat
Material: clasificació temàtica
Materials i recursos per a Primària
Anglès i drets humans
Material disponible a la xarxa
Propuestes d'altres autors/entitas
Altres materials
WebQuest i drets humans
Materials en PPP
--
L'aprenentatge cooperatiu
Valors i llibres de text: guia

Recursos

Literatura, notícies i drets humans
    Suggeriments per al treball amb textos
    Comentaris de textos
    Notes sobre els textos recopilats
    La Declaració Universal
    La Declaració Universal i la poesia
        Poesia a l'aula, suggeriments didàctics
        Poesia i drets humans a Primària
    Textos: clasificació temàtica
---
Cine i drets humans
    Notes sobre les edats
    El cine i la Declaració Universal
    Fragments de pel.lícules
        Utilització de fragments de pel.lícules
    Cultura de la violència
    Pel.lícules par a Primària
    Recull de propostes didàctiques
    Llista de pel.lícules
    Suggeriments generals
    Organització d'un cine fòrum
---
Humor gràfic i drets humans
    Propostes didàctiques
    Notes sobre les viñnyetes recopilades
---
Música i drets humans
    Fitxes musicals
---
Arts plàstiques i drets humans
    Suggeriments
    Poesia visual
    La Declaració Universal
    Pena de mort i tortura
---
Calendari
Cartells sobre AI i els DH
Cursos de formació i recursos autoformatius
40 recursos per a l'EDH
Enlaços a altres webs sobre educació
Obres d'autors vinculats a AI

Temes i projectes

Escoles pels drets humans
    Grup d'alumnes pels drets humans
    Escoles amigues dels drets humans
Xerrades sobre AI
Accions Urgents als centres
Videojocs i valors
Presos de consciència
Educació, pau i drets humans
El joc, recurs educatiu
DH: educació i transversalitat

Documentació

Introducció a la Declaració Universal
Introducció a la Convenció dels Drets dels Infants
Història dels drets humans
Història de la infància
Drets dels infants
Els drets de les dones
Història de la pena de mort
Història de la tortura
Teories sobre els drets humans
Documents de les Nacions Unides i altres documents
    La Declaració Universal dels Drets humans
    Declaració dels Drets de l'Home i del Ciutadà
    Alguns documents en format PDF

Contacte

Qui som i què fem
La trajectòria del Grup d'educació

.


Mapa
Mapa en español
| Mapa en català
 
Página principal en español

Las novedades de la web
Versión móvil de la web
Buscador interno
Materiales: notas sobre su utilización
Materiales ajenos: consideraciones sobre su divulgación
Actividades con menores y protección de datos
Un almac?n de recursos
Sobre los enlaces a otras webs
--
Todos somos necesarios
    Un adolescente activista
    Activismo y voluntariado: citas
    Derechos humanos y educación: citas

Material didáctico

Guía de educación en derechos humanos
    La Declaración Universal
Material de AI
    Informe Anual; sugerencias didácticas
    Una postal una vida, Regala tus palabras
    Casos 4 propuestas
    Los derechos de la infancia
    AI educa y Al derecho y al revés
    Yo acuso
Material: clasificación temática
Materiales y recursos para Primaria
Inglés y derechos humanos
Material disponible en la red
Propuestas de otros autores/entidades
Otros materiales
WebQuest y derechos humanos
Materiales en PPP
--
El aprendizaje cooperativo
Valores y libros de texto: guía

Recursos

Literatura, noticias y derechos humanos
    Sugerencias para el trabajo con textos
    Comentarios de textos
    Notas sobre los textos recopilados
    La Declaración Universal
    La Declaración Universal y la poesía
        Poesía en el aula, sugerencias didácticas
        Poesía y derechos humanos en Primaria
    Textos: clasificación temática
---
Cine y derechos humanos
    Notas sobre las edades
    El cine y la Declaración Universal
    Fragmentos de películas
         Utilitzación de fragmentos de películas
    Cultura de la violencia
    Películas para Primaria
    Recopilación de propuestas didácticas
    Lista de películas
    Sugerencias generales
    Organización de un cine fórum
---
Humor gráfico y derechos humanos
    Propuestas didácticas
    Notas sobre las viñetas recopiladas
---
Música y derechos humanos
    Fichas musicales
---
Artes plásticas y derechos humanos
    Sugerencias
    Poesía visual
    La Declaración Universal
    Pena de muerte y tortura
---
Calendario
Carteles sobre AI y los DH
Cursos de formación y recursos autoformativos
40 recursos para la EDH
Enlaces a otras webs sobre educación
Obras de autores vinculados a AI

Temas y proyectos

Escuelas por los derechos humanos
    Grupo de alumnos por los derechos humanos
    Colegios amigos de los derechos humanos
Charlas sobre AI
Acciones Urgentes en los centros
Videojuegos y valores
Presos de conciencia
Educación, paz y derechos humanos
El juego, recurso educativo
DH: educación  y transversalidad

Documentación

Introducción a la Declaración Universal
Introducción a la Convención de los Derechos del Niño
Historia de los Derechos Humanos
Historia de la infancia
Derechos de la infancia
Los derechos de las mujeres
Historia de la pena de muerte
Historia de la tortura
Teorías sobre los derechos humanos
Documentos de las Naciones Unidas y otros documentos
    La Declaración Universal de los Derechos Humanos
    Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano
    Algunos documentos en formato PDF

Contacto

Quiénes somos y qué hacemos
La trayectoria del Grup d'educació

.
 Inici / Inicio