AI Catalunya
Grup d'educació
CATALÀ
.
ESPAÑOL
.
> principal > materials > materials i recursos per a Primària  > principal > materiales > materiales y recursos para Primaria 
 Primària - (6 a 12 anys)
 Recull de propostes i activitats
 Primaria - (6 a 12 años)
 Recopilación de propuestas y actividades
La durada i les edats indicades són orientatives. En molts casos les activitats es poden adaptar en funció de les caracterítiques de l'alumnat, el temps disponible i els objectius perseguits.

Més informació sobre l'Educació en drets humans a Primària

La duración y las edades indicadas son orientativas. En muchos casos las actividades se pueden adaptar en función de las características del alumnado, el tiempo disponible y los objetivos perseguidos.

Más información sobre la Educación en derechos humanos en Primaria

.
Tema Títol
Título
Durada
Duración
Edat
Edad
Comentaris
Comentarios
Origen
(1)
Vulneració de drets del menor
Vulneración de derechos del menor
Una postal una vida (cat)
Una postal una vida (es)
60’ +9 . 1
Treball infantil
Trabajo infantil
Les catifes voladores (cat)
Las alfombras voladoras (es)
60' +6 . 1
Diversidad Parecidos y diferencias- (pag. 1) 30' 8-12 Puede ser una actividad de juego de patio 4 (a)
Estereotipos La discriminación y los estereotipos- (pag. 2, 2a parte) 60' 8-10 . 4 (a)
Racisme
Racismo
L'esport uneix, el racisme divideix (cat)
El deporte une el rascimo separa (es)
60' +10 . 2
Personas migrantes Viaje a Tenerife- (pag. 2) 60' +10 . 4
Personas migrantes Juegos del mundo- (pag. 3) 60'+60' +6 . 4
Personas migrantes ¿Dónde está la persona refugiada?- (pag. 5) 60' +8 . 4
Privació de llibertat
Privación de libertad
Regala les taves paraules (cat)
Regala tus palabras (es)
60' +10 . 1
Llibertat d'expressió
Libertad de expresión
En Tim, pres de consciencia (cat) | opció 2 (teatre)
Tim, preso de conciencia (es) | opción 2 (teatro)
60'+60' 7-10 . 3
Libertad de expresión Límites a la libertad de expresión- (pag. 1, 2a parte) 60' 8-12 . 4 (a)
Libertad de expresión El círculo de los deseos- (pag. 2, 1a parte) 60' 8-12 . 4 (a)
Judicis justos, discriminació
Juicios justos, discriminación
Rata Robinata, pèls de tomata  (cat)
Rata Robinata, pelos de tomate (es)
30'/60' +6 Text per a comentar, explicar o representar
Texto para comentar, explicar o representar
5
Igualdad de oportunidades La gran prueba de los colores- (pag. 1) 60'+30' +10 . 4
Nivel de vida digno Un nivel de vida adecuado- (pag. 3) 60'+60' 10-12 . 4
Globalització, pobreza
Globalización, pobreza
El restaurant del món (cat)
El restaurante del mundo (es)
90’ +10 . 2
Derecho a la vida Gracias a la vida- (pag. 1, 2a parte) 60'+60' +10 . 4
Discriminació de la dona
Discriminación de la mujer
Les joguines (cat)
Los juguetes (es)
20’ +10 . 2
Estereotipos masculino/femenino Contando cuentos- (pag. 1) 60' 6-10 Se pueden hacer distintas sesiones cambiando los cuentos 4
Estereotipos masculino/femenino La vida de mi familia- (pag. 1, 2a parte) 30'+45' 10-12 . 4
Estereotipos masculino/femenino La mujer y el deporte- (pag. 2) 30'+45' 10-12 . 4
Estereotipos masculino/femenino Las mujeres de mi barrio- (pag. 2) 30'+60' 10-12 . 4
Estereotipos masculino/femenino Lo que me gusta, lo que hago- (pag. 2) 60' 10-12 . 4
Toma de decisiones; diferencias hombre/mujer Tomar decisiones- (pag. 2, 2a parte) 60' 10-12 . 4
Mujeres y hombres en los libros de texto ¿Quién es quién?- (pag. 4) 60' 10-12 . 4
Diferencias entre sexo y género ¿Sexo o género?- (pag. 4) 60' 10-12 . 4
Evolución del papel social de la mujer Cómo han cambiado las cosas- (pag. 2, 2a parte) 30+60' 6-10 . 4
Els nostres drets i els drets dels altres
Nuestros derechos y los derechos de los otros
La vídeo consola d’en Jordi i el plat de mill de la Salima (cat)
La video-consola de Jordi y el plato de mijo de  Salima (es)
60’ 7-10 . 3
Coneixement dels drets humans
Conocimiento de los derechos humanos
Quins drets? Cada article amb la seva il.lustració (cat)
¿Qué derechos? Cada artículo con su ilustración (es)
60’ +8 Se puede repetir el juego distinyas veces 3
Coneixement dels drets humans
Conocimiento de los derechos humanos
I.lustració de la Declaració dels Drets dels Infants (cat)
Ilustración de la Declaración de los Derechos de los Niños (es)
60’+60’+60’ +7 . 3
Conocimiento de los derechos humanos Cada pollo con ru rollo- 60' +8 6
Drets raonables o no raonables
Derechos razonables o no razonables
El dret a tenir els ulls blaus (cat)
El derecho a tener los ojos azules (es)
60’ +8 . 3

(1) Origen de les activitats / Origen de las actividades:
1- 4 propostes didàcques / 4 propuestas didácticas
2- Guia d'educació / Guia de educación
3- Els drets dels infants / Los derechos de la infancia
4- Colección Al derecho y al revés
4 (a) La versión facilitada es una adaptación de la incluida en ABC: la enseñanza de los derechos humanos (Naciones Unidas)
5- Textos per a comentar / Textos para comentar
6- Frans Limpens y Margarita Nava, Amnesty International USA
.
 Altres materials i recursos  Otros materiales y recursos
Declaració dels Drets dels Infants
Cartells il.lustrats amb acudits de la Triu, adequats per a acompanyar d'altres activitats de Primària i Secundària.
> Material complet.

Lectures recomanades
Incloses a l'apartat Tots som necessaris:
-El borralló de neu.
-La tecla que no funciona.
-El desert.

Pel.lícules recomanades
Classificades per cicles, amb fitxes didàctiques de diferents procedències.
A l'apartat Cine i drets humans; pel.lícules per a Primària
També són adequades per a Primària algunes pel.lícules seleccionades inicialment per a Secundària (3r. cicle, 10 a 12 anys):
-El Gran Dictador
-Me llaman Radio

Declaración de los Derechos de la Infancia
Carteles ilustrados con chistes de Triu, adecuados para acompañar otras actividades de Primaria y Secundaria.
> Material completo.

Lecturas recomendadas
Incluidas en el apartado Todos somos necesarios:
-El copo de nieve
-La tecla que no funciona.
-El desierto.

Películas recomendadas
Clasificadas por ciclos, con fichas didácticas de distintas procedencias.
En el apartado Cine y derechos humanos; películas para Primaria
También son adecuadas para Primaria algunas películas seleccionadas inicialmente para Secundaria (3r. ciclo, 10 a 12 años):
-El Gran Dictador
-Me llaman Radio
 

Materials d'altres organitzacions
Consell d'Europa

Compasito / Petit Compass
Manual d'educació en drets humans per a infants (de 7 a 13 anys)

Portal Paula de la UB
Diferents propostes:
www.portalpaula.org/

Materials de la Campanya Mundial per l'Educació
No de tots, però de molts dels materials hi ha versió en català. Amb propostes per a Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat, persones adultes i educació no formal.
www.cme-espana.org/materiales

Materials impresos


El petit llibre dels drets humans
Institut de drets humans de Catalunya. Edicions Raima, 1998. Propostes per fer servir amb infants de 8 a 12 anys.

Els drets i deures dels infants
A partir de 7 anys. Mercè Arànega i Josep-Francesc Delgado. Edebé. Barcelona, 2002.
Plantejats de forma visual, amb un text breu i un llenguatge senzill, adaptat al públic infantil, pensats per facilitar el coneixement i l'aprentatge dels drets i deures de cadascú.

Els drets dels infants
Per a Educació Infantil i Primària.
Carme Solà, Teresa Sabaté. Editorial Salvatella. Barcelona.
Col.lecció de deu contes basats en cada un dels deu drets de la Declaració dels Drets dels Infants. Amb suggeriments de preguntes per a treballar el tema tractat.
 

Materiales de otras organizaciones
Portal Paula de la UB

Distintas propuestas:
www.portalpaula.org/

Materiales de la Campaña Mundial por la Educación
De parte de los materiales hay versiones, además de en español, en catalán, gallego y euskera. Con propuestas para Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, personas adultas y educación no formal.
www.cme-espana.org/materiales

Nuestros derechos. Ararteko
Educación primaria (9 a 12 años). Fernando Díez Ruiz, coordinador. Ararteko, 2001.
Material educativo basado en la Convención sobre los Derechos del Niño. 30 unidades temáticas, con tres actividades por unidad, una introducción, información para las familias y evaluación final. Disponible en euskera y castellano.
Más información y descarga del material: www.ararteko.net/

Materiales impresos


La zanahoria
Manual de educación en derechos humanos para los maestros de preescolar y primaria. Realizado por la Sección Mejicana de AI. Material impreso. Editorial Amnistía Internacional.

La alternativa del juego (1)
La alternativa del juego (2)
Paco Cascón, Carlos Martín y Seminario de educación para la paz. Los libros de la Catarata, Madrid, 2002
La mayoría de las actividades son adecuadas para Primaria. Propuestas alrededor de la educación para la paz y los derechos humanos.
 

.
L'Educació en drets humans a Primària  La Educación en derechos humanos en Primaria
Cal tenir en compte que la teòrica manca d'una educació específica en drets humans en aquestes edats (i dels recursos existents) és més teòrica que real: l'educació en valors ha estat una característica històrica en tots els cicles de Primària, i dins d'aquesta educació en valors hi han tingut sempre un paper rellevant molts aspectes propis de l'educació en drets humans: la presència de l'educació en drets humans a Primària és, per tant, sovint més una qüestió terminològica que de contingut.

Així, és lògic concloure que propostes adreçades als cicles de Primària sobre educació en valors relacionats amb els drets humans n'hi ha moltes. La intenció d'aquesta pàgina és tant la de ressaltar aquest fet (i per tant recordar que els materials d'educació en valors són una bona font per a trobar aquesta mena de propostes), com la de procurar facilitar la seva localització. Amb aquest objectiu, et convidem a notificar-nos qualsevol material d'aquest tipus que coneguis, per tal d'afegir-ne la ressenya: posa't en contacte amb nosaltres.
 

Hay que tener en cuenta que la teórica carencia de una educación específica en derechos humanos en estas edades (y de los recursos existentes) es más teórica que real: la educación en valores ha sido una característica histórica en todos los ciclos de Primaria, y dentro de esta educación en valores han tenido siempre un papel relevante muchos aspectos propios de la educación en derechos humanos: la presencia de la educación en derechos humanos en Primaria es, por lo tanto, a menudo más una cuestión terminológica que de contenido.

Por tanto, es lógico concluir que propuestas dirigidas a los ciclos de Primaria sobre educación en valores relacionados con los derechos humanos hay muchas. La intención de esta página es tanto resaltar este hecho (y por lo tanto recordar que los materiales de educación en valores son una buena fuente para encontrar esta clase de propuestas), como procurar facilitar su localización. Con este objetivo, te invitamos a notificarnos cualquier material de este tipo que conozcas, con el objetivo de incluir su reseña: ponte en contacto con nosotros.

.