AI Catalunya
Grup d'educació
 CATALÀ > pàgina principal  ESPAÑOL > página principal
 Humor gràfic i drets humans  Humor gráfico y derechos humanos
> índex general

Nota informativa sobre aquesta recopilació


Tots els acudits d'aquestes pàgines s'han recollit únicament amb la finalitat de donar suport a aquest projecte global d'educació en drets humans que promovem:
 1. Agraim la seva contribuició a tots els autors que ens han facilitat obra original realitzada expressament per a aquest projecte o que ens han autoritzat explícitament la reproducció d'obres publicades en d'altres mitjans.
 2. L'objectiu d'aquestes pàgines és aplegar, no només acudits sobre drets humans, sinó alhora una representació d'autors el més variada possible que hagin treballat sobre el tema. Si coneixes algun humorista gràfic amb obra d'aquest tipus que no surti a cap apartat de la recopilació, t'agrairem que ens ho indiquis.
 3. Desconeixem l'autor d'algun dels acudits, o les dades de la seva publicació original; si ho saps i ens ens ho dius ens faràs un favor, ja que així ho podrem indicar correctament.
 4. La recopilació l'hem fet emparant-nos en el dret de cita en l'àmbit educatiu, i confiant que cap autor no trobi inadequat que la seva obra sigui utilitzada per donar suport a aquest projecte d'educació en drets humans.
 5. En el cas de les vinyetes recopilades d'Internet s'indica l'any de la seva localització. És probable que algunes d'aquestes vinyetes ja no siguin accessibles a la seva ubicació original (perquè el corresponent domini ja no estigui operatiu o perquè s'hagin actualitzat els seus continguts).
 6. Quan es desconeix la pàgina d'Internet on va ser localitzada la vinyeta, de vegades s'inclou com a referència la pàgina de l'autor/a (si té pàgina pròpia), amb independència que la vinyeta hi hagi estat o no publicada.
 7. Quan sigui el cas que els acudits hagin estat trets de recopilacions editades, recomanem la consulta d'aquestes edicions.
 8. L'eventual reproducció per part de terceres persones de les vinyetes reproduïdes en aquestes pàgines està subjecta als drets d'autor i reproducció gestionats pels respectius autors. Només ells poden atorgar les autoritzacions legals pertinents.
 9. L'única excepció pel que fa al punt anterior són els acudits dels cartells en format PDF que hem editat nosatres (sobre la Declaració Universal dels Drets Humans, la Declaració dels Drets dels Infants i Amnistia Internacional). En aquest cas els autors de les vinyetes, César Reglero, Sole, Flánagan i Triu, a més de cedir la seva obra per als cartells, han autoritzat la seva reproducció per part de terceres persones, sempre que se'n citi la procedència (ja sigui esmentant aquesta adreça d'Amnistia Internacional o l'adreça pròpia dels autors, una o l'altra).
 10. Un dels criteris de selecció utilitzats ha estat, en la mesura del possible, el contingut atemporal i general de les vinyetes, amb la finalitat que siguin fàcilment comprensibles sense la referència propera d'esdeveniments puntuals o costums locals.
 11. Amb la finalitat de millorar tant la usabilitat de les pàgines com la utilitat didàctica del material recopilat, en alguns casos s'han realitzat adaptacions de vinyetes (procurant no obstant que el resultat respectés sempre escrupolosament la idea estètica i humorística de l'autor corresponent):
  • Per tal de facilitar la comprensió de les vinyetes s'ha procedit a la traducció dels diàlegs quan aquests no estaven en castellà. 
  • En d'altres casos, per tal de facilitar la lectura d'alguns textos (quan eren difícilment llegibles a causa de la baixa resolució de les imatges disponibles), s'han retolat novament. 
  • Quan ha estat necessari, s'han redimensionat les imatges i s'ha optimitzat la compressió, amb la finalitat d'alleugerir el seu pes i millorar així la velocitat de descàrrega. 

  Més informació: Nota general sobre la utilització dels materials recopilats
  Vols fer-nos algun suggeriment? Posa't en contacte amb nosaltres
> índice general

Nota informativa sobre esta recopilación


Todos los chistes de estas páginas se han recogido únicamente con la finalidad de apoyar el proyecto gobal de educación en derechos humanos que promovemos:
 1. Agradecemos su contribución a todos los autores que nos han facilitado alguna obra original hecha expresamente para este proyecto o que nos han autorizado explícitamente la reproducción de obras publicadas en otros medios.
 2. El objetivo de estas páginas es reunir, no solamente chistes sobre derechos humanos, sino también una representación de autores lo más variada posible que hayan trabajado sobre el tema. Si conoces algún humorista gráfico con obra de este tipo que no figure en ningún apartado de la recopilación, te agradeceremos que nos lo indiques.
 3. Desconocemos el autor de alguno de los chistes, o los datos de su publicación original; si lo sabes y nos lo dices nos harás un favor, ya que así lo podremos indicar correctamente.
 4. La recopilación la hemos realizado amparándonos en el derecho de cita en el ámbito educativo y confiando en que ningún autor encuentre inadecuado que su obra sea utilizada para dar soporte a este proyecto de educación en derechos humanos.
 5. En el caso de las viñetas recopiladas de Internet se indica el año en que fueron localizadas. Es probable que algunas de estas viñetas ya no sean accesibles en su ubicación original (porque el correspondiente dominio ya no esté operativo o porque se hayan actualizado los contenidos).
 6. Cuando se desconoce la página de Internet dónde fue localizada la viñeta, en ocasiones se incluye como referencia la página del autor/a (si tiene página propia), con independencia de que la viñeta haya sido publicada o no en dicha página.
 7. Si los chistes se han extraído de recopilaciones editadas, recomendamos la consulta de estas ediciones.
 8. La eventual reproducción por parte de terceras personas de las viñetas reproducidas en estas páginas está sujeta a los derechos de autor y reproducción gestionados por los respectivos autores. Sólo ellos pueden otorgar las autorizaciones legales pertinentes.
 9. La única excepción al punto anterior son los chistes de los carteles en formato PDF que hemos editado nosotros (sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración de los Derechos de la Infancia y Amnistía Internacional). En este caso los autores de las viñetas, César Reglero, Sole, Flánagan y Triu, además de ceder su obra para los carteles, han autorizado su reproducción por parte de terceras personas, siempre que se cite su procedencia (ya sea mencionando esta dirección de Amnistía Internacional o la dirección propia de los autores, de forma indistinta).
 10. Uno de los criterios de selección utilizados ha sido, en la medida de lo posible, el contenido atemporal y general de las viñetas, con la finalidad de que sean facilmente comprensibles sin la referencia cercana de sucesos puntuales o costumbres locales.
 11. Con la finalidad de mejorar tanto la usabilidad de las páginas como la utilidad didáctica del material recopilado, en algunos casos se han realizado adaptaciones de viñetas (procurando no obstante que el resultado respetara siempre escrupulosamente la idea estética y humorística del autor correspondiente):
  • Para facilitar la comprensión de las viñetas se ha procedido a la traducción de los diálogos cuando estos no estaban en español.
  • En otros casos, para facilitar la lectura de algunos textos (cuando eran difícilmente legibles a causa de la baja resolución de las imágenes disponibles), se han rotulado de nuevo.
  • Cuando ha sido necesario, se han redimensionado las imágenes y se ha optimizado la compresión, con la finalidad de aligerar su peso y mejorar así la velocidad de descarga.

  Más información: Nota general sobre la utilización de los materiales recopilados
  ¿Quieres hacernos alguna sugerencia? Ponte en contacto con nosotros

retorn /retorno