AI Catalunya
Grup d'educació
principal
objectius
materials
recursos
temes
documents
contacte
mapa
> principal > materials > webquest
Les WebQuest i els drets humans
Com a mitjà de documentació, de comunicació, de creació, de lleure, Internet cada dia és més present a la societat. El món educatiu no ha quedat al marge d'aquesta transformació, al contrari, i de les diferents possibilitats que ofereix Internet a l'ensenyament, la WebQuest és un recurs especialment interesant.

En el cas de l'educació en drets humans, diferents experiències de Web Quest basades en temes relacionats amb els drets humans avalen el seu interès i la seva utilitat.

En aquest petit apartat oferim una breu descripció de les WebQuest i les seves possibilitats, i un recull d'enllaços a WebQuest sobre temes relacionats amb els drets humans.

Voleu ajudar-nos a millorar aquest apartat?
-Tenim el propòsit que aquest apartat sigui el més útil possible al professorat, i per tant ens agradaria anar ampliant tant la llista d'activitats recollides com la seva qualitat: si sabeu d'alguna WebQuest interessant relacionada amb els drets humans, us agrairem que ens ho comuniqueu.
-D'altra banda, si teniu una WebQuest sobre drets humans elaborada però que, per la raó que sigui, no està penjada a Internet, si us sembla escaient podem parlar de la possibilitat d'oferir-la des d'aquí.
 
Breu descripció de les WebQuests
Què és una WebQuest:
Es una activitat basada en una recerca guiada on la informació amb la qual l'alumnat treballa procedeix principalment d'Internet

Característiques generals:
Tenen una estructura determinada: introducció, tasca, procés, avaluació i conclusió.
La seva durada pot ser variable, des d'una sola sessió a diferents dies, fins i tot setmanes.
Estan dissenyades per a ser realitzades en petits grups de persones.
El procés és tan important o més que el resultat final.

Funcionament:
Les WebQuest no són propostes individuals sinó projectes col·laboratius. El resultat final està condicionat pel procediment: les opinions diverses,  les discussions, la confrontació de les fonts d'informació, etc.
Tots els integrants del grup de treball han de participar, influint en les conclusions. Cada membre del grup de treball assumeix un rol, fa una recerca individual a Internet lligada al seu paper i troba, selecciona i processa la informació que després compartirà amb el grup.
Tothom ha d'aprendre de tothom i de les diverses fonts consultades.
Els rols de cada membre del grup són normalment descrits en les instruccions i fan referència als diferents punts de vista als quals una persona pot haver-se d'enfrontar davant d'una situació determinada.
El resultat de la WebQuest es concreta en la elaboració per part dels participants d'un producte que resumeixi les conclusions del treball (i les diferents postures dels rols participants). Aquest producte final pot ser des d'una presentació digital, un document de text, una pàgina web, una escenificació teatral, un guió radiofònic, etc.

Estructura:
De la mateixa manera que hi ha WebQuest que poden durar només un dia i unes altres setmanes, pel que fa a la seva estructura aquesta pot anar de vegades des de només tres apartats bàsics (introducció, tasques i recursos) fins als set apartats que es detallen tot seguit, que són els habituals de les WebQuests:

1.Introducció.
Exposició general.  L'activitat s'ha de plantejar de forma clara, senzilla i atractiva, visualment interessant, de manera que capti l'interès de l'alumnat.
2.Tasca.
Descripció del projecte i de l'objectiu que s'espera que assoleixin els participants: un producte final (text, representació, producció audiovisual...) que reculli el procés de treball i les conclusions.
La tasca es pot centrar en preguntes que s'han de respondre, resums que cal fer, problemes que s'ha de solucionar, posicions que s'han d'argumentar, etc.
3.Procès.
Descriu le passes que els participants han de seguir per tal de completar la tasca.
4.Recursos.
Consisteix fonamentalment en una llista d'enllaços a pàgines d'Internet, les fonts d'informació mitjançant les quals els participants han de completar els objectius proposats.
5.Avaluació.
Valoració del treball realitzat per part de l'alumnat; han de quedar clar els criteris que es faran servir per a avaluar els diferents aspectes o processos de l'activitat, així com dels productes finals generats.
6.Conclusió.
Resum de l'experiència, estimulació de la reflexió al voltant del procés, de manera que s'estengui i generalitzi allò aprés: "s'aprèn fent, però s'aprèn millor parlant del que s'ha fet".
També es pot aprofitar per demanar a l'alumnat que faci suggeriments per tal de millorar l'activitat.
Avaluació i utilització de WebQuest elaborades per terceres persones
1-Tingueu en compte que, al basar-se en Internet, les fonts d'informació referenciades a les diferents WebQuest poden haver deixat de ser operatives, sobretot en el cas que l'activitat hagi estat preparada fa uns anys i el seu autor/a no l'hagia actualitzada (en aquest cas, abans de fer-la servir haureu de buscar els enllaços equivalents).
2-A banda dels enllaços que continguin, l'avaluació general prèvia per part dels docents abans de fer servir una WebQuest elaborada per altres docents és sempre aconsellable. Amb aquest objectiu, a la pàgina amb enllaços relatius a informació general sobre les WebQuest es poden trobar indicacions útils, fins i tot plantilles d'avaluació ja elaborades.