AI Catalunya
Grup d'educació
principal
objectius
materials
recursos
temes
documents
contacte
mapa
> principal > materials > materials d'AI > la Declaració Universal
 La Declaració Universal dels Drets Humans
Suggeriments per a treballar a l'aula 
Aquestes propostes formen part de la
Guia de educació en drets humans
Descripció
Suggeriments per a promoure entre l'alumnat el coneixement de la Declaració Universal dels Drets Humans, de manera que, una vegada coneguda, tingui l'oportunitat d'interioritzar els seus principis i pugui aprendre a actuar d'acord amb ells.

Material
Les diferents indicacions corresponents a cadascun dels articles de la Declaració:
Índex d'articles

Enllaços directes a cadascun dels articles:
Preàmbul
1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12_13_14_15_16_17_18_19_20_21_22_23_24_25_26_27_28_29_30

Material complementari:
 
Annex 1
Propostes
generals 
sobre la 
Declaració
Universal 
Annex 2
Cartells
il·lustrats
amb vinyetes
Annex 3
Textos
literaris i
notícies
Annex 4
La Declaració
Universal
i la pintura
Annex 5
La Declaració
Universal 
i el cine
Annex 6
La Declaració
Universal:
informació 
general

Edats
A partir de 12 anys (segons l'edat de l'alumnat, els suggeriments i les activitats requereixen una major o menor intervenció i orientació per part del professor/a).

Metodologia
Els suggeriments de cada article s'han recopilat amb la finalitat que el professor/a pugui escollir i utilitzar aquells que cregui més convenients, adaptant-los si cal a les necessitats del propi alumnat. Tant els suggeriments com els materials complementaris es presenten perquè siguin utilitzats de la forma que es consideri més oportuna:

-Quant al format utilitzat: respostes a un qüestionari, organització de debats, treball individual o en grups, elaboració de textos, recerques a Internet, etc.
-Quant als continguts: seleccionant només alguns dels suggeriments, reformulant-los, completant-los amb d'altres, etc.
-Quant a les àrees implicades: de forma preferent en una assignatura (Ética, Tutoria, Socials), de forma coordinada, implicant altres matèries (recerques d'informació a Història, consultes de textos a Llengua, etc.).
També s'ha de tenir en compte que en ocasions la Declaració dedica diferents articles a concretar un aspecte o dret global (els tres primers articles sobre el dret fonamental a la vida, la dignitat i la llibertat; o el dret a la justícia, desenvolupat en els articles 6 al 11). En aquests casos es pot enfocar el treball basant-se en el concepte general, utilitzant segons millor convingui els diferents suggeriments agrupats sota cada article.

Materials complementarisAnnex 1
Propostes generals sobre la Declaració Universal
Com a introducció o complement dels suggeriments vinculats a cadascun dels articles d'aquest apartat es pot utilitzar algunes de les propostes didàctiques orientades a tractar el contingut de la Declaració Universal en el seu conjunt incloses a la "Guia d'educació".
Consulta la Taula de propostes.
A tall d'exemple, les següents són algunes de les propostes que s'inclouen i que es recomanen amb aquesta finalitat:
-Anàlisi i interpretació de la realitat social
-Els drets humans a l'escola
-Acròstics
-Textos iniciatsAnnex 2
30 cartells sobre la Declaració Universal dels Drets Humans il·lustrats amb vinyetes
Els cartells il·lustrats faciliten el treball, motivant l'alumnat. Al principi de l'activitat (o al final, a manera de conclusió) es pot proposar a l'alumnat que comenti el que li suggereix la vinyeta corresponent. Aquests comentaris es poden fer de forma individual o en grups, per escrit o oralment, organitzant un petit debat a partir de les idees sorgides, etc.
-Descàrrega dels cartells
-Suggeriments per a treballar a partir de les vinyetes dels cartellsAnnex 3
Treball amb textos literaris o notícies
El treball amb textos adequats (notícies, fragments d'assajos, obres de ficció, etc.), és un gran recurs per a introduir o completar el treball sobre els diferents articles de la Declaració Universal.
-Selecció de textos i notícies, agrupats per temes.
-Indicacions generals per al treball amb textos.Annex 4
La Declaració Universal i la pintura
-Galeria d'imatges
-Suggeriments didàcticsAnnex 5
La Declaració Universal i el cine
-Pel.lícules relacionades amb els diferents articles de la Declaració Universal, acompanyades de suggeriments didàctics.Annex 6
Informació sobre la Declaració Universal
-Text de la Declaració Universal (en versió completa i en llenguatge senzill; en format HTML i PDF).
-La Declaració Universal (orígens, rellevància i influència, contingut, característiques...).
-Context de la Declaració Universal (història dels drets humans, Segle XX).

Annex 7
Altres recursos (en preparació)
-Relació de cançons de temàtica associada als diferents articles de la Declaració Universal.
Mentre aquest recurs no estigui disponible, pots consultar l'apartat música i drets humans.
 

Elaboració del material
--Adaptació de les propostes elaborades pel grup de Burgos d'Amnistia Internacional amb motiu de l'exposició "Los derechos humanos, una tarea común", Burgos, 2006 (adaptació realitzada pel Grup d'educació de Amnistia Internacional Catalunya, responsable a més de l'elaboració o recopilació dels recursos continguts en els diferents annexos).
--Les adaptacions i ampliacions dels suggeriments continguts en les fitxes de cadascun dels articles s'han fet tenint com a referència diferents materials, especialment la "Guía de los derechos humanos" (Jordi Beltrán i Antonio Roig. Biblioteca de Recursos Didácticos Alhambra. Madrid, 1993).
--A cadascuna de les fitxes dels articles a més se li ha afegit la proposta corresponent (en ocasions també revisada) inclosa en els "Materiales para la educación en Derechos Humanos" (Gorka Azkarate, Lourdes Errasti i Maite Mena. Ararteko, 2000). Material sencer: www.ararteko.net/webs/publicaciones-menor-cast.htm
 


vuelve al inicio