Amnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid Icons
Actuem pels drets humans a tot el món

Organitzacions reclamen al govern espanyol que promogui una Europa sense doble vara de mesurar

© Juan Medina/Médicos del Mundo
 • L'adopció de la Directiva de Protecció Temporal (DPT) per a les persones desplaçades per la guerra a Ucraïna, confirma que la Unió Europea posseeix els mecanismes i capacitats necessàries per protegir els drets de les persones refugiades i garantir-ne l'acolliment.
 • Però això no s'ha donat en altres ocasions. Per això, les organitzacions sol·licitem que totes les persones que es veuen forçades a desplaçar-se tinguin accés a un procediment d'asil just, amb garanties i sense discriminació.

L'adopció de la Directiva de Protecció Temporal (DPT), del 3 de març de 2022, per atorgar protecció a les persones que fugen del conflicte d'Ucraïna durant un període d'entre un i tres anys, va suposar una fita històrica, ja que va ser la primera vegada que la Unió Europea l'activava des de la seva aprovació el 2001. No obstant això, tal com recorden les organitzacions de migració i refugi, aquesta mesura no es va adoptar en circumstàncies similars per a persones d'altres nacionalitats, per exemple les que fugien dels conflictes de Síria i l'Afganistan, que han arribat durant els últims anys a Europa buscant protecció, i que han vist vulnerats els seus drets humans i les seves vides paralitzades en centres de detenció.
 
Davant d'aquesta situació, les organitzacions sotasignants s'han unit per reclamar al govern espanyol una vegada més el respecte del dret a sol·licitar asil i el compromís dels Estats de la Unió Europea per garantir l'acolliment de totes les persones refugiades, independentment dels seus països d'origen, confiant que en aquesta ocasió la solidaritat entre Estats sigui realment eficaç per coordinar i facilitar el transport de les persones amb seguretat, respectant les seves necessitats i l'elecció d'on establir-se.

L'adopció de la DPT confirma que la Unió Europea posseeix mecanismes de resposta solidària, així com la capacitat d'actuar de forma humanitària per fer front a les necessitats de refugi i acolliment de totes les persones, independentment de la seva procedència. Amb ella s'atorga protecció en cas d'afluència massiva de persones desplaçades procedents de tercers països durant un períodes d'entre un i tres anys, garantint l'accés i la resta dels seus drets bàsics de manera immediata, com el dret a l'atenció sanitària, a l'educació o l'obtenció de permisos de residència i treball, i s'eviten els llargs temps d'espera del procés d'asil.

No obstant això, aquesta adopció contrasta amb el moment en el qual decideix adoptar-se i per als qui estan sota la seva protecció. Aquesta mesura inclou únicament les persones ucraïneses, apàtrides i refugiades, així com les seves famílies i persones migrants amb un permís de residència de llarga durada que residien a Ucraïna en esclatar la guerra. Això ha deixat desemparades milers de persones en situació irregular, sol·licitants de refugi, estudiants i població treballadora temporal residents al país, sobre els qui s'han reportat diversos casos de tracte discriminatori i racista en el moment de la fugida d'Ucraïna.
 
Per això, les organitzacions recordem que totes les persones que es veuen forçades a desplaçar-se, independentment de la seva procedència, i sota les mateixes condicions que qualsevol persona desplaçada des d'Ucraïna, han de tenir accés a un procediment d'asil just, amb garanties, no discriminatori i ràpid perquè els sol·licitants de protecció internacional no hagin d'esperar mesos per presentar la seva sol·licitud o rebre la resolució.
 
Per tot el que s'ha exposat, les entitats han sol·licitat al Govern espanyol que adopti, i al seu torn promogui en el marc de la Unió Europea, un decàleg per una Europa sense dobles vares de mesurar. En aquest decàleg s'insta als Estats al fet que:

 • Acullin a totes les persones sense discriminació, especialment dones, nenes, nens i adolescents i persones amb algun factor de vulnerabilitat que busquen protecció, tal com s'estipula en la DPT, en altres normatives de la Unió Europea i en el Dret Internacional, i que garanteixin trasllats segurs.
 • Generin, en el desenvolupament de les seves polítiques i actuacions, orientacions sobre grups amb vulnerabilitats, tals com persones amb discapacitats, persones LGBTQI+, supervivents del tràfic de persones per a explotació sexual o altres formes d'explotació, i nens i nenes que migren sols, tenint en compte les aportacions de la Fundamental Rights Agency, l'European Union Agency for Asylum, ACNUR, OIM i la societat civil.
 • Reassentin les persones desplaçades tenint en compte necessitats i vincles, i que aquesta pràctica esdevingui la norma i no pas l'excepció.
 • Estableixin mecanismes de coordinació entre autoritats nacionals, autonòmiques i locals, i proveïdores de serveis, especialment en la recepció i el reassentament, incloent les organitzacions de la societat civil i organitzacions de migrants i de la diàspora.
 • Les agències europees de drets humans i asil supervisin i garanteixin que les persones tinguin accés al territori de la UE, puguin accedir plenament als seus drets, i els trasllats siguin segurs.
 • Adoptin enfocaments inclusius, interseccionals i no discriminatoris basats en la protecció i el respecte dels drets humans, incloent els drets de les dones.
 • Reforcin els mecanismes de gestió del sistema de protecció internacional, així com els de primer acolliment i inclusió per evitar-ne el col·lapse.
 • Prohibeixin les expulsions sumàries i col·lectives a les fronteres de la UE. En concret, que l'Estat espanyol elimini la disposició addicional de la Llei de Seguretat Ciutadana que pretén donar cobertura legal a aquestes pràctiques contràries al Conveni Europeu de Drets Humans.
 • Mobilitzin recursos addicionals per donar suport a les persones que fugen d'Ucraïna sense que afecti els fons ja compromesos per donar suport a persones migrants, desplaçades o sol·licitants d'asil en altres contextos, o en altres crisis humanitàries, i que no computin com Ajuda Oficial al Desenvolupament.
 • Apliquin els mecanismes financers de solidaritat mobilitzats també per als Estats membre que reben l'arribada de persones en moviment.

Més informació:

Les organitzacions signatàries han traslladat aquestes recomanacions al Ministeri d'Interior, al Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions i al Ministeri d'Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació, així com a les respectives Comissions al Congrés i el Senat.>