Actuem pels drets humans a tot el món

Buscar

COP25: Els Estats, a punt de proporcionar decennis d'abusos contra els drets humans.

Quan queden només unes hores per a que els Estats arribin a acords a les negociacions de l'ONU sobre el clima entaulades al 2019 al marc de la 25ª Conferència de les Parts (COP25) a la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic, Amnistia Internacional insta als negociadors a escoltar per fi les demandes de els persones i tenir molt en compte els drets humans a les seves decisions. Si no ho fan, propiciaran decennis d'abusos contra els drets humans, dels que seran responsables.

Assumir compromisos d'acció climàtica urgent i conseqüent amb els drets humans

És essencial que a la decisió final de la COP25 es reconegui la necessitat de reforçar amb urgència l'acció climàtica i de que tots els països preparin o actualitzin les seves contribucions determinades a nivell nacional de manera que reflecteixin la màxima ambició possible al que respecta a mantenir l'augment de la temperatura mitjà global per sota del 1,5ºC. Així mateix, s'ha d'exigir que aquestes contribucions s'elaborin i es realitzin de manera participativa, amb la intervenció de comunitats locals, sol·licitant el consentiment lliure, previ i informat dels pobles indígenes i tenint en compte les qüestions de gènere i les obligacions contretes en matèria de drets humans. Si els Estats no presenten el pròxim any plans climàtics nous o si no són suficientment ambiciosos, els devastadors efectes del canvi climàtic que es faran sentir a un món amb temperatures tres o més graus per sobre dels nivells preindustrials donaran lloc a violacions de drets humans.

No acceptar normes que possibiliten abusos contra els drets humans

Les negociacions sobre els mercats de carbono han d'incloure compromisos d'adopció de mesures de protecció dels drets humans. Tals salvaguardes són necessàries per garantir que, abans d'aprovar projectes de mercat de carbono, s'avaluen les conseqüències negatives en matèria de drets humans i que les persones afectades directament per ells tenen veu a la seva preparació. No incloure aquestes salvaguardes ni un mecanisme independent de presentació de reclamacions suposarà condemnar a les comunitats locals i els pobles indígenes a patir noves violacions de drets humans, com ha passat ja amb projectes «nets» anteriors. El que està en joc és la vida, la salut i, sovint, la supervivència cultural de pobles sencers que porten centenars d'anys patint discriminació i marginació. Aprovar normes que no generen cap ambició en matèria climàtica i poden perjudicar a les persones seria pitjor que no arribar a cap acord en absolut.

Els països rics han de deixar d'aprofitar-se dels països del Sur

A les negociacions sobre «les pèrdues i danys», els països rics han d'assumir les obligacions que han contret en matèria de drets humans i proporcionar recolzament i reparació, inclosa indemnització econòmica, a les persones les quals els seus drets hagin fet sentir negativament els efectes climàtics. Els països rics són responsables del gruix de les emissions de gasos d'efecte hivernacle i no s'ha d'esperar que siguin els països en desenvolupament els que corrin amb tots els costs. A la pràctica, els països rics que es neguen a pagar la part que els correspon estan donant l'esquena als gairebé 4 milions de persones que, excepte la vida, ho han perdut tot a ciclons a Moçambic d'aquest any o a les que viuen a les illes del Pacífic i necessiten ser reubicades amb urgència a causa de l'augment del nivell del mar.

Amnistia Internacional recorda als negociadors que les demandes dites no són qüestions menors, promogudes per unes quantes organitzacions. Representen les peticions d'acció climàtica i justícia climàtica entorna les que s'estan unint persones de tot el món i que reuneixen a pobles indígenes, nens i nenes, joves, dones, persones amb discapacitat, sindicats, persones LGBTI, minories, persones que viuen a la pobresa i totes les persones i comunitats que més estan patint els efectes de la crisi climàtica. Si no s'escolten aquestes veus, la consegüent desconnexió entre les negociacions climàtiques i les necessitats i drets de les persones donaran lloc a més catàstrofes encara de drets humans relacionades amb el clima.