Principal > Materials > Guia >
Guia d'educació en drets humans - Inici

Propostes per matèries; Setmana pels drets humans
Poemes i cançons


Aquesta activitat forma part de les propostes de la Setmana pels drets humans.
Descripció
Audició de cançons relacionades amb els drets humans i posterior traducció, seguides d'un debat sobre el seu contingut.

Àrea
Anglès.

Edat
ESO i Batxillerat (a partir de 12 anys)

Durada
60 minuts (es pot repetir l'activitat les vegades que es consideri oportú)

Dret relacionat
La Declaració Universal dels Drets Humans en el seu conjunt, o algun dels drets en particular (segons el material utilitzat).
>> documents de les Nacions Unides en format HTML i PDF
Text de la Declaració en anglès:
>> Universal Declaration of Human Rights.

Objectius
Coneixement de la Declaració Universal i reflexió sobre el seu contingut.
Acostar els interessos de l'alumnat a la realitat escolar.

Preparació per part del professorat
Si es prefereix fer servir material propi en lloc del facilitat (annex 1), buscar o preparar les cançons en anglès amb les quals es vulgui treballar.

Material o suport
Si es disposa dels enregistraments de les cançons per a realitzar l'audició, millor. En cas contrari, es pot portar a terme l'activitat com si fossin poemes.

Metodologia
Audició (o lectura) de la cançó o cançons seleccionades.
Traducció individual.
Debat sobre el tema de la cançó.
Identificació dels articles de la Declaració Universal relacionats amb el tema de la cançó.
Comentari, a partir de la versió anglesa de la Declaració Universal, de l'article o articles identificats.
Opcionalment: es pot realitzar una breu sessió prèvia, uns dies abans, per a implicar l'alumnat en la selecció de la cançó, facilitant així la seva sintonia amb l'activitat. Se'ls explica la finalitat de l'activitat, és a dir, que la cançó ha de tractar de forma explícita temes de drets humans.

Avaluació
Consideren que el debat ha estat interessant?
Eren conscients del contingut de la cançó abans de realitzar la traducció detallada?
Consideren que les cançons, a més d'una forma d'oci, d'una activitat lúdica, són també un instrument de denúncia social?
En aquest cas, creuen que són una eina que incideix realment en la societat?
Se'ls ocorre alguna cançó especialment representativa en aquest sentit?

Continuïtat o relació amb altres activitats
Si es considera oportú, aquesta activitat es pot repetir amb altres cançons.
També es pot realitzar de forma inversa: traduint cançons a l'anglès.
En ambdós casos es poden utilitzar les fitxes i les propostes de treball de l'apartat Música i drets humans.

Elaboració del material
Teresa Castel (Grup d'Educació, Amnistia Internacional Catalunya)

Annex 1
Exemples de cançons:
Get up stand up. Bob Marley & The Wailers
Imagine. John Lennon
Altres cançons