Amnistia Internacional Catalunya, Grup d'educació
 Educació i drets humans
> Índex de textos

Educació "en / sobre / per als / dels" drets humans
Federació Catalana d'ONG pels Drets Humans (FCONGDH). Educació en drets humans, 2012 (fragment)
A l'hora de treballar en la recerca de definicions, davant l'expressió anglesa Human Rights Education  (o, en alguns casos, Education on Human Rights), han anat apareixent diverses preposicions que subratllen diferents matisos del concepte.
Cada preposició suposa un enfocament diferent sobre com treballar l'EDH: A la Comissió d'Educació [de la FCONGDH] ens hem decantat per la preposició "en" com a genèric d'una educació que inclou totes les altres (coneixements, actituds i habilitats de defensa i exercici dels drets).

L'EDH implica educar en drets, deures i responsabilitats i aquests s'emparen en raons, i cal que l'alumnat els assimili per tal de formar la seva responsabilitat i reivindicar, així, els drets.