Amnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid Icons
Actuem pels drets humans a tot el món

Espanya: no hi ha excusa per demorar la lluita efectiva contra el racisme i la xenofòbia

  • Dia Mundial contra el Racisme i la Xenofòbia. Amnistia Internacional demana un diagnòstic rigorós sobre la situació per prendre mesures concretes contra el racisme
Absència de dades oficials Col•lectius especialment vulnerablesMesures que no poden esperar
  • L’Estratègia Nacional de Lluita contra el Racisme i la Xenofòbia anunciada fa 8 anys. Una estratègia que ha de comptar amb la col•laboració de la societat civil, amb recursos suficients per a la seva aplicació efectiva, en coordinació amb els governs autonòmics i locals. Ha d’incloure mesures relatives a mitjans de comunicació, llocs de treball, sanitat, educació, habitatge, prestacions socials i en l’accés a locals d’entreteniment, dedicar una atenció especial a col•lectius especialment vulnerables com ara la comunitat gitana i el col•lectiu de dones, que estan molt sovint sotmeses a una doble o triple discriminació. Igualment, l’estratègia ha d’incloure mesures que previnguin la tortura i els maltractaments amb motivació racista a les forces de seguretat i l’administració de justícia.
  • Organismes especialitzats i independents per lluitar contra el racisme. Amnistia Internacional lamenta que el Consell per a la Igualtat de Tractament, des de la seva creació el 2003, no estigui funcionant. I que l’Observatori contra el Racisme, des de la seva posada en marxa el 2006, encara no publiqui estadístiques periòdiques sobre víctimes de racisme, ni hagi iniciat tasques de formació a sectors claus com les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat.
  • Un pla de formació continuada sobre la lluita contra el racisme i el principi de no-discriminació, entre el Ministeri de Justícia i el Consell General del Poder Judicial, adreçat a jutges, fiscals i demés persones integrants de l’administració de justícia.
  • Mesures específiques per lluitar contra la discriminació que pateix la comunitat gitana.
  • La retirada de la Instrucció 14/2005 de la Secretaria d’Estat de Seguretat, de 30 de juliol, sobre actuació de dependències policials en relació amb dones estrangeres víctimes de violència de gènere en situació administrativa irregular.
  •  Una reforma de la llei d’estrangeria que garanteixi l’accés dels immigrants a tots els drets humans, independentment de la seva situació administrativa a Espanya, tal com va dictaminar el Tribunal Constitucional.
  •  La signatura i ratificació de la Convenció Internacional sobre la protecció dels drets de tots els treballadors migratoris i dels seus familiars.
Informe: España: entre la desgana y la invisibilidad. Abril 2008.
Datos y cifras vinculadas al informe de abril 2008: España, entre la desgana y la invisibilidad
COMUNICAT del Dia Internacional contra el Racisme (bilingüe català i castellà)http://Madrid.-%20Amb%20motiu%20del%20Dia%20Mundial%20contra%20el%20Racisme%20i%20la%20Xenof%C3%B2bia,%20avui%2021%20de%20mar%C3%A7,%20Amnistia%20Internacional%20ha%20traslladat%20al%20President%20del%20Govern,%20Jos%C3%A9%20Lu%C3%ADs%20Rodr%C3%ADguez%20Zapatero,%20la%20urg%C3%A8ncia%20d%E2%80%99adoptar%20d%E2%80%99immediat%20mesures%20concretes,%20r%C3%A0pides%20i%20decisives%20per%20lluitar%20efica%C3%A7ment%20contra%20la%20discriminaci%C3%B3%20racista%20i%20xen%C3%B2foba%20a%20Espanya.%0ATot%20i%20que%20en%20els%20darrers%20anys%20el%20Govern%20ha%20posat%20en%20marxa%20mesures%20per%20fer%20front%20a%20la%20discriminaci%C3%B3%20racial,%20per%20Amnistia%20Internacional%20aquestes%20continuen%20sent%20insuficients.%20L%E2%80%99organitzaci%C3%B3%20acull%20amb%20satisfacci%C3%B3%20el%20Pla%20Estrat%C3%A8gic%20de%20Ciutadania%20i%20Integraci%C3%B3%20(2007-2010),%20la%20Llei%20per%20a%20la%20Igualtat%20Efectiva%20entre%20Homes%20i%20Dones,%20la%20Llei%20contra%20la%20Viol%C3%A8ncia,%20el%20Racisme,%20la%20Xenof%C3%B2bia%20i%20la%20Intoler%C3%A0ncia%20en%20l%E2%80%99Esport,%20aix%C3%AD%20com%20el%20Pla%20Nacional%20de%20Lluita%20contra%20el%20Tr%C3%A0fic%20amb%20Finalitats%20d%E2%80%99Explotaci%C3%B3%20Sexual%20o%20el%20Pla%20de%20Drets%20Humans,%20aprovat%20el%20passat%2012%20de%20desembre.%20Igualment,%20d%C3%B3na%20la%20benvinguda%20a%20l%E2%80%99anunci%20de%20creaci%C3%B3,%20en%20aquest%20Pla,%20d%E2%80%99una%20Estrat%C3%A8gia%20Nacional%20Espanyola%20de%20Lluita%20contra%20el%20Racisme%20i%20la%20Xenof%C3%B2bia%20i%20l%E2%80%99elaboraci%C3%B3%20d%E2%80%99una%20futura%20Llei%20per%20a%20la%20Igualtat%20de%20Tractament%20i%20no%20Discriminaci%C3%B3.%0A%0A%0A%E2%80%9CTot%20i%20que%20aquestes%20propostes%20manifesten%20una%20voluntat%20i%20comprom%C3%ADs%20pol%C3%ADtic%20en%20la%20lluita%20contra%20la%20discriminaci%C3%B3,%20no%20s%E2%80%99ent%C3%A9n%20perqu%C3%A8%20el%20Govern%20no%20prioritza%20el%20desenvolupament%20i%20la%20posada%20en%20marxa%20real%20de%20mesures%20espec%C3%ADfiques%20com%20ara%20l%E2%80%99Estrat%C3%A8gia%20Nacional%20contra%20el%20Racisme%20o%20el%20Consell%20per%20a%20la%20Igualtat%20de%20Tractament,%20mesures%20recomanades%20per%20diversos%20organismes%20internacionals,%20per%20les%20organitzacions%20que%20treballen%20amb%20aquests%20col%E2%80%A2lectius%20a%20Espanya,%20i%20amb%20les%20quals%20el%20propi%20Govern%20s%E2%80%99havia%20comprom%C3%A8s%20des%20de%20l%E2%80%99anterior%20legislatura%E2%80%9D,%20manifesta%20%C3%81ngela%20Iranzo,%20responsable%20de%20pol%C3%ADtica%20interior%20d%E2%80%99Amnistia%20Internacional%20Espanya.%0A%0A%0A<strong>Abs%C3%A8ncia%20de%20dades%20oficials%20</strong>%0ATal%20com%20destacava%20l%E2%80%99Ag%C3%A8ncia%20de%20Drets%20Fonamentals%20de%20la%20Uni%C3%B3%20Europea%20el%202007,%20Espanya%20continua%20sent%20un%20dels%205%20pa%C3%AFsos%20de%20la%20UE%20que%20no%20publiquen%20dades%20oficials%20sobre%20incidents,%20den%C3%BAncies%20o%20delictes%20amb%20motivaci%C3%B3%20racista.%20Dos%20anys%20despr%C3%A9s%20d%E2%80%99aquest%20informe,%20l%E2%80%99Observatori%20Espanyol%20contra%20el%20Racisme%20i%20la%20Xenof%C3%B2bia%20no%20disposa%20de%20mecanismes%20per%20a%20una%20exhaustiva%20recollida%20de%20dades%20i%20la%20seva%20publicaci%C3%B3%20de%20manera%20peri%C3%B2dica.%0A%E2%80%9CPer%20a%20Amnistia%20Internacional,%20disposar%20d%E2%80%99un%20diagn%C3%B2stic%20rigor%C3%B3s%20sobre%20la%20situaci%C3%B3%20del%20racisme%20a%20Espanya%20%C3%A9s%20un%20pas%20prioritari%20per%20posar%20en%20marxa%20mesures%20orientades%20a%20la%20seva%20eliminaci%C3%B3.%20L%E2%80%99abs%C3%A8ncia%20de%20dades%20invisibilitza%20el%20racisme%20i%20la%20xenof%C3%B2bia,%20cosa%20especialment%20preocupant%20en%20un%20context%20de%20crisi%20econ%C3%B2mica%20com%20l%E2%80%99actual,%20que%20pot%20contribuir%20a%20crear%20un%20ambient%20que%20justifiqui%20l%E2%80%99adopci%C3%B3%20de%20mesures%20de%20control%20migratori%20que%20suposin%20una%20amena%C3%A7a%20per%20als%20drets%20dels%20immigrants%E2%80%9D,%20va%20assenyalar%20%C3%81ngela%20Iranzo.%0A%0A%0A<strong>Col%E2%80%A2lectius%20especialment%20vulnerables</strong>%0APrecisament%20en%20aquest%20context%20de%20crisi,%20Amnistia%20Internacional%20recorda%20al%20Govern%20espanyol%20la%20seva%20responsabilitat%20i%20obligaci%C3%B3%20de%20contrarestar%20aquest%20fen%C3%B2men%20en%20relaci%C3%B3%20amb%20els%20col%E2%80%A2lectius%20especialment%20vulnerables.%20Per%20aix%C3%B2,%20l%E2%80%99organitzaci%C3%B3%20demana%20la%20prohibici%C3%B3%20expressa%20de%20l%E2%80%99%C3%BAs%20de%20%E2%80%9Ccriteris%20racials%E2%80%9D%20per%20a%20la%20realitzaci%C3%B3%20de%20controls%20d%E2%80%99identitat%20per%20part%20dels%20agents%20de%20seguretat,%20que%20poden%20contribuir%20a%20criminalitzar%20els%20immigrants%20pel%20fet%20de%20ser-ho.%20Aix%C3%AD%20doncs,%20Amnistia%20Internacional%20demana%20l%E2%80%99eliminaci%C3%B3%20de%20qualsevol%20ordre%20o%20instrucci%C3%B3%20que%20pugui%20existir%20orientada%20a%20l%E2%80%99establiment%20de%20quotes%20per%20a%20la%20detenci%C3%B3%20d%E2%80%99immigrants%20irregulars%20a%20les%20comissaries,%20com%20van%20denunciar%20els%20sindicats%20de%20policia%20el%20passat%20mes%20de%20febrer.%0A%0A%0AJuntament%20amb%20el%20col%E2%80%A2lectiu%20de%20la%20poblaci%C3%B3%20immigrant%20a%20Espanya,%20l%E2%80%99organitzaci%C3%B3%20vol%20recalcar%20la%20situaci%C3%B3%20de%20la%20comunitat%20gitana,%20tradicionalment%20marginada%20al%20nostre%20pa%C3%ADs.%20Segons%20els%20%C3%BAltims%20estudis%20realitzats%20per%20la%20Fundaci%C3%B3n%20Secretariado%20Gitano,%20des%20de%202001%20ha%20millorat%20considerablement%20la%20situaci%C3%B3%20de%20la%20poblaci%C3%B3%20gitana%20a%20Espanya,%20passant%20d%E2%80%99un%20percentatge%20d%E2%80%99infrahabitatge%20del%2031%%20a%20gaireb%C3%A9%20un%2012%%20en%20l%E2%80%99actualitat.%20Tot%20i%20que%20aquesta%20dada%20%C3%A9s%20positiva,%20encara%20hi%20ha%20m%C3%A9s%20de%2010.000%20llars%20de%20persones%20gitanes%20que%20no%20compten%20amb%20les%20condicions%20adequades.%0A%0A%0A<strong>Mesures%20que%20no%20poden%20esperar</strong>%0AA%20l%E2%80%99informe%20Espanya:%20entre%20la%20desgana%20i%20la%20invisibilitat,%20Amnistia%20Internacional%20denunciava%20la%20manca%20de%20voluntat%20pol%C3%ADtica%20per%20fer%20front%20a%20la%20lluita%20contra%20el%20racisme%20i%20proposava%20una%20s%C3%A8rie%20d%E2%80%99indicadors%20per%20evaluar%20un%20canvi%20en%20aquesta%20tend%C3%A8ncia.%20Un%20any%20despr%C3%A9s,%20la%20majoria%20dels%20indicadors%20no%20s%E2%80%99han%20complert.%20L%E2%80%99organitzaci%C3%B3%20recorda%20al%20Govern%20que%20no%20hi%20ha%20excuses%20per%20endarrerir%20la%20posada%20en%20marxa%20de%20les%20seg%C3%BCents%20mesures%20contra%20el%20racisme%20i%20la%20xenof%C3%B2bia:%0A%0A%0A<ul><li>L%E2%80%99Estrat%C3%A8gia%20Nacional%20de%20Lluita%20contra%20el%20Racisme%20i%20la%20Xenof%C3%B2bia%20anunciada%20fa%208%20anys.%20Una%20estrat%C3%A8gia%20que%20ha%20de%20comptar%20amb%20la%20col%E2%80%A2laboraci%C3%B3%20de%20la%20societat%20civil,%20amb%20recursos%20suficients%20per%20a%20la%20seva%20aplicaci%C3%B3%20efectiva,%20en%20coordinaci%C3%B3%20amb%20els%20governs%20auton%C3%B2mics%20i%20locals.%20Ha%20d%E2%80%99incloure%20mesures%20relatives%20a%20mitjans%20de%20comunicaci%C3%B3,%20llocs%20de%20treball,%20sanitat,%20educaci%C3%B3,%20habitatge,%20prestacions%20socials%20i%20en%20l%E2%80%99acc%C3%A9s%20a%20locals%20d%E2%80%99entreteniment,%20dedicar%20una%20atenci%C3%B3%20especial%20a%20col%E2%80%A2lectius%20especialment%20vulnerables%20com%20ara%20la%20comunitat%20gitana%20i%20el%20col%E2%80%A2lectiu%20de%20dones,%20que%20estan%20molt%20sovint%20sotmeses%20a%20una%20doble%20o%20triple%20discriminaci%C3%B3.%20Igualment,%20l%E2%80%99estrat%C3%A8gia%20ha%20d%E2%80%99incloure%20mesures%20que%20previnguin%20la%20tortura%20i%20els%20maltractaments%20amb%20motivaci%C3%B3%20racista%20a%20les%20forces%20de%20seguretat%20i%20l%E2%80%99administraci%C3%B3%20de%20just%C3%ADcia.%20</li><li>Organismes%20especialitzats%20i%20independents%20per%20lluitar%20contra%20el%20racisme.%20%20Amnistia%20Internacional%20lamenta%20que%20el%20Consell%20per%20a%20la%20Igualtat%20de%20Tractament,%20des%20de%20la%20seva%20creaci%C3%B3%20el%202003,%20no%20estigui%20funcionant.%20I%20que%20l%E2%80%99Observatori%20contra%20el%20Racisme,%20des%20de%20la%20seva%20posada%20en%20marxa%20el%202006,%20encara%20no%20publiqui%20estad%C3%ADstiques%20peri%C3%B2diques%20sobre%20v%C3%ADctimes%20de%20racisme,%20ni%20hagi%20iniciat%20tasques%20de%20formaci%C3%B3%20a%20sectors%20claus%20com%20les%20Forces%20i%20Cossos%20de%20Seguretat%20de%20l%E2%80%99Estat.%20</li><li>Un%20pla%20de%20formaci%C3%B3%20continuada%20sobre%20la%20lluita%20contra%20el%20racisme%20i%20el%20principi%20de%20no-discriminaci%C3%B3,%20entre%20el%20Ministeri%20de%20Just%C3%ADcia%20i%20el%20Consell%20General%20del%20Poder%20Judicial,%20adre%C3%A7at%20a%20jutges,%20fiscals%20i%20dem%C3%A9s%20persones%20integrants%20de%20l%E2%80%99administraci%C3%B3%20de%20just%C3%ADcia.%20</li><li>Mesures%20espec%C3%ADfiques%20per%20lluitar%20contra%20la%20discriminaci%C3%B3%20que%20pateix%20la%20comunitat%20gitana.</li><li>La%20retirada%20de%20la%20Instrucci%C3%B3%2014/2005%20de%20la%20Secretaria%20d%E2%80%99Estat%20de%20Seguretat,%20de%2030%20de%20juliol,%20sobre%20actuaci%C3%B3%20de%20depend%C3%A8ncies%20policials%20en%20relaci%C3%B3%20amb%20dones%20estrangeres%20v%C3%ADctimes%20de%20viol%C3%A8ncia%20de%20g%C3%A8nere%20en%20situaci%C3%B3%20administrativa%20irregular.%20</li><li>&nbsp;Una%20reforma%20de%20la%20llei%20d%E2%80%99estrangeria%20que%20garanteixi%20l%E2%80%99acc%C3%A9s%20dels%20immigrants%20a%20tots%20els%20drets%20humans,%20independentment%20de%20la%20seva%20situaci%C3%B3%20administrativa%20a%20Espanya,%20tal%20com%20va%20dictaminar%20el%20Tribunal%20Constitucional.%20</li><li>&nbsp;La%20signatura%20i%20ratificaci%C3%B3%20de%20la%20Convenci%C3%B3%20Internacional%20sobre%20la%20protecci%C3%B3%20dels%20drets%20de%20tots%20els%20treballadors%20migratoris%20i%20dels%20seus%20familiars.%20</li></ul>%0A<h6></h6>%0A%0A%0A<h6><strong>I<link%20https://doc.es.amnesty.org/cgi-bin/ai/BRSCGI/ESPA%C3%91A:%20ENTRE%20LA%20DESGANA%20Y%20LA%20INVISIBILIDAD%20POL%C3%8DTICAS%20DEL%20ESTADO%20ESPA%C3%91OL%20EN%20LA%20LUCHA%20CONTRA%20EL%20RACISMO?CMD=VEROBJ&MLKOB=26618060505>nforme:<em>%20Espa%C3%B1a:%20entre%20la%20desgana%20y%20la%20%20invisibilidad.</em></link><em><span>%20Abril<span%20style=%22font-style:%20normal;%22>%202008.</span></span></em></strong></h6>%0A%0A%0A<h6><strong><em><span><span%20style=%22font-style:%20normal;%22><link%20http://www.es.amnesty.org/uploads/media/Datos_y_Cifras_Racismo_Espana.pdf>Datos%20y%20cifras%20vinculadas%20al%20informe%20de%20abril%20%202008:%20</link></span></span><span><span%20style=%22font-style:%20normal;%22><link%20http://www.es.amnesty.org/uploads/media/Datos_y_Cifras_Racismo_Espana.pdf>Espa%C3%B1a,%20entre%20la%20desgana%20y%20la%20invisibilidad</link></span></span></em><em><span><span%20style=%22font-style:%20normal;%22><link%20http://www.es.amnesty.org/uploads/media/Datos_y_Cifras_Racismo_Espana.pdf><br%20/></link></span></span></em></strong></h6>%0A%0A%0A<h6><strong><em><span><span%20style=%22font-style:%20normal;%22><span%20style=%22font-size:%2010pt;%20font-family:%20Arial;%22><link%20http://www.es.amnesty.org/fileadmin/grupos/aic/Premsa/Espanya/2009-03-21_COM_DIracisme_CAT-ESP.pdf%20-%20download%20%22Inicia%20la%20descarga%20de%20un%20fichero%22><strong>COMUNICAT%20del%20Dia%20%20Internacional%20contra%20el%20Racisme%20(biling%C3%BCe%20catal%C3%A0%20i%20castell%C3%A0)</strong></link><link%20http://www.es.amnesty.org/fileadmin/grupos/aic/Premsa/Espanya/2009-03-21_COM_DIracisme_CAT-ESP.pdf></link></span></span></span></em></strong></h6>%0A%0A%0A<h6><link%20http://www.es.amnesty.org/fileadmin/grupos/aic/Premsa/Espanya/2009-03-21_DATOS_DIracismo_ESP.pdf%20-%20download%20%22Inicia%20la%20descarga%20de%20un%20fichero%22><span%20style=%22font-size:%2010pt;%20font-family:%20Arial;%22><strong><strong>DOCUMENTACI%C3%93N:%20%20Siguen%20sin%20cumplirse%20los%20indicadores%20propuestos%20por%20Amnist%C3%ADa%20Internacional%20para%20%20luchar%20contra%20el%20racismo</strong></strong></span></link></h6>
DOCUMENTACIÓN: Siguen sin cumplirse los indicadores propuestos por Amnistía Internacional para luchar contra el racismo