Actuem pels drets humans a tot el món

Espanya: Empadronar només els immigrants amb permís de residència és una mesura il·legal, viola compromisos internacionals de drets humans i es pot considerar xenòfoba

  • Amnistia Internacional reitera la necessitat d'un Pla Integral de Lluita contra el Racisme en els àmbits nacional, autonòmic i local.
Madrid.- Amnistia Internacional ha manifestat avui que la recent proposta de l'alcalde de Vic (Barcelona) Josep Maria Vila d'Abadal d'aprovar una mesura que permeti empadronar només els immigrants que tinguin permís de residència és contrària a la llei d'estrangeria, desafia el compliment d'obligacions internacionals contretes per Espanya i, a més, explota i exacerba sentiments xenòfobs, racistes i discriminatoris.  Davant aquesta situació, les autoritats espanyoles han d'assegurar que ni amb mesures com la plantejada, ni amb cap aplicació pràctica, els immigrants puguin veure compromesos els seus drets. Amnistia Internacional sol·licita la immediata retirada d'aquesta proposta.  “La posada en marxa d'aquesta mesura tindria conseqüències molt negatives. D'una banda, faria invisibles els immigrants sense permís de residència negant-los l'únic document que acredita la seva presència en un municipi; i per una altra, encara més greu, els impediria gaudir legítimament dels seus drets. Negar la inscripció en el registre significa negar de manera absoluta drets que les persones immigrants tenen ara com ara reconeguts en la llei d'estrangeria, com és el dret a la salut i a l'educació”, ha declarat Esteban Beltrán, director d'Amnistia Internacional a Espanya.  Amnistia Internacional recorda a les autoritats d'aquest ajuntament que la llei d'estrangeria vigent a Espanya reconeix en el seu article 6.3 que: “Els ajuntaments incorporaran al padró els estrangers que tinguin el seu domicili habitual en el municipi i mantindran actualitzada la informació relativa als mateixos”. En la legislació no s’esmenta de cap manera a la situació administrativa dels estrangers i per tant no hi ha res que doni suport a una mesura com la presentada per aquest ajuntament.  Aquesta mesura també viola compromisos internacionals recollits en diversos tractats internacionals ratificats per Espanya, entre ells, la prohibició de discriminació continguda en el Pacte de Drets Civils i Polítics (Article 2.1 i 26), i en el Pacte de Drets Econòmics, Socials i Culturals (Article 2.2.) .  A més, en les conclusions de l'última Conferència Mundial contra el Racisme, la Discriminació Racial, la Xenofòbia i les Formes Connexes d'Intolerància celebrada a Durban el 2009 s'insta els Estats que “adoptin totes les mesures possibles per garantir que totes les persones sense discriminació, estiguin inscrites en el registre i tinguin accés a la documentació necessària que reflecteixi la seva identitat jurídica i els permeti beneficiar-se dels procediments i recursos legals disponibles i les oportunitats de desenvolupament”.  “D'acord als estàndards internacionals de drets humans, totes les persones immigrants, independentment de la seva situació administrativa, han de comptar amb la documentació necessària per accedir al conjunt bàsic de drets” continua Beltrán.     Pla Integral de Lluita contra el Racisme i la Xenofòbia  Amnistia Internacional dóna la benvinguda a les declaracions de la portaveu del Consell General del Poder Judicial i d'alguns membres del govern, com el president, la vicepresidenta i el ministre de Justícia, recordant que aquesta mesura és contrària a la llei. L'organització demana que s'adoptin mesures immediates per assegurar que no s'obstaculitza l'empadronament d'immigrants ni a Vic ni a cap altre ajuntament de l'estat espanyol.  En aquest sentit, Amnistia Internacional vol recordar a les autoritats que la lluita contra el racisme i la xenofòbia segueix sent una assignatura pendent a Espanya, un dels cinc Estats europeus que encara no ha adoptat mesures efectives per documentar els incidents d'índole racista o xenòfoba a les mans de particulars o agents de l'Estat, ni ofereix dades periòdiques sobre aquests fenòmens.  Amnistia Internacional ha demanat en reiterades ocasions a les diferents autoritats espanyoles i a la societat que apostin per una identitat basada no en actituds racistes i pràctiques abusives sinó en la tolerància, la diversitat i el respecte dels drets humans.  Per aquest motiu, Amnistia Internacional reitera la seva petició a l'estat espanyol d'elaborar i engegar de forma immediata un Pla Integral de Lluita contra el Racisme i la Xenofòbia en els àmbits nacional, autonòmic i local que inclogui mesures de tot tipus (polític, social, educatiu, de sensibilització...) per lluitar contra actes i actituds racistes, xenòfobes, antisemites i de fòbia a l'islam, així com manifestacions de rebuig generalitzat dels immigrants.  La fi última és eliminar el racisme, la discriminació racial, la xenofòbia i les formes connexes d'intolerància en el lloc de treball, en el seu accés a la sanitat, educació, prestacions socials, a l'habitatge, a locals d'entreteniment o qualsevol altra.