Actuem pels drets humans a tot el món

Espanya: El tarannà dialogant del govern ha de traduir-se en mesures concretes

amnistia amni,
Amnistia Internacional reitera la necessitat d'adoptar un Pla Nacional de Drets Humans i presenta 10 propostes per a protegir i defensar aquests drets. La Secció Espanyola d'Amnistia Internacional ha enviat una carta oberta al president del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, amb motiu del debat sobre l'Estat de la Nació que se celebrarà els dies 11 i 12 de maig. En aquesta carta l'organització destaca el tarannà dialgoant del govern, però també la falta de concreció en els temes de drets humans. A l'inici de l'actual legislatura, Amnistia Internacional va presentar al govern i a tots els grups parlamentaris una sèrie de recomanacions per a donar resposta als principals reptes de drets humans als quals s'enfronta Espanya, tant dintre com fora de les seves fronteres. Un any després, l'organització constata alguns avenços i moltes mesures pendents. Propostes d'Amnistia Internacional - L'organització ha sol·licitat l'adopció d'un Pla Nacional d'Acció de Drets Humans. Aquesta mesura apareixia en el programa electoral del partit en el govern i fou un compromís expressat pel president Rodríguez Zapatero durant la reunió mantinguda amb la Secretària General d'Amnistia Internacional, Irene Khan, el juny de 2004; i reiterat durant una altra reunió celebrada amb la Vicepresidenta del govern el març de 2005. De moment no s'ha implantat. - A més, és necessari crear una agenda legislativa que augmenti la protecció dels drets humans a Espanya, amb especial atenció a aquests assumptes: Tortura. Es segueixen rebent denúncies d'aquesta pràctica, la majoria amb components racistes, i segueixen sense posar-se en marxa les recomanacions d'organismes internacionals. Per a això, ha de reformar-se la llei d'enjudiciament criminal, eliminant el règim d'incomunicació, que afavoreix la pràctica de la tortura, i mentrestant, aplicar les recomanacions d'aquests organismes. En tot cas, els interrogatoris han de ser gravats, sota control judicial, tant per a protegir els detinguts, com els agents que falsament puguin ser acusats de tortura. Racisme i immigració. Davant de l'increment dels comportaments racistes i xenòfobs en la societat, el govern hauria de crear un Pla Estatal de lluita contra aquest problema. Igualment, el govern no ha corregit la retallada de llibertats dels drets fonamentals dels refugiats i immigrants. Han de reconèixer-se els drets de reunió, associació i vaga dels immigrants, així com els drets dels sol·licitants d'asil que fugen de persecució per motius de gènere, orientació sexual o de persecució per agents no estatals. Convenis Internacionals. El govern, un cop expressat el seu recolzament al multilateralisme i al sistema de Nacions Unides, a més de ratificar el Protocol Opcional de la Convenció contra la Tortura recentment firmat, ha de signar i ratificar la Convenció Internacional sobre la Protecció de tots els Treballadors i Treballadores Migrants i dels Membres de la seva Família, així mateix ha de ratificar els protocols 4, 7 , 12 i 13 del Conveni Europeu de Drets Humans i l'Acord sobre Privilegis i immunitats de la Cort Penal Internacional. Comerç d'Armes. Ha d?elaborar-se un projecte de Llei sobre comerç d'armes per al seu debat i aprovació pel Parlament, que asseguri el màxim control de les transferències espanyoles de material militar, policial i de seguretat, així com de productes i tecnologies de doble ús en altres països, garantint el respecte del Codi de Conducta de la Unió Europea i la màxima transparència en la informació oficial que s'ofereix sobre aquestes transferències. Guerra Civil i Franquisme. A Amnistia Internacional li inquieta que només poguessin posar-se en pràctica els anuncis del govern sobre mesures limitades a reconeixements simbòlics i morals envers les víctimes de la guerra civil i del franquisme. L'organització sol·licita més mesures per a garantir la memòria col·lectiva respecte als crims i abusos greus comesos durant la guerra civil i el règim franquista, afirmant el dret a saber i el deure no oblidar com a patrimoni de les actuals i de les noves generacions. Violència contra les dones. Ha de garantir-se el dret de les víctimes a obtenir una reparació justa i adequada: una compensació econòmica, una completa rehabilitació, i garanties de no repetició. Totes les víctimes han de tenir accés a recursos adequats i especialitzats, sense discriminació, especialment aquelles dones que pertanyen a col·lectius vulnerables, com les immigrants indocumentades. Casos urgents. El govern ha d?establir un mecanisme de resposta ràpida governamental per a casos urgents de pena de mort, tortura, execucions extrajudicials i desaparicions forçades, especialment quan es tracta de defensors dels drets humans, que permeti la posada en pràctica efectiva de les Directrius de la Unió Europea sobre aquests temes. Empreses. Cal promoure iniciatives legislatives que regulin la responsabilitat de les empreses espanyoles en matèria de drets humans. Educació. L'ensenyament i l'aprenentatge dels drets humans ha de ser un component explícit en la Llei Orgànica d'Educació, a través d'una assignatura obligatòria en tots els nivells educatius, amb continguts específics. Els drets humans han d?estar inclosos de manera obligatòria en la formació del professorat, especialment de Magisteri, Pedagogia i Ciències de l'Educació. Avanços del Govern espanyol en el primer any de legislatura Amnistia Internacional destaca el diàleg iniciat amb el Govern en matèria de drets humans i el compromís expressat pel mateix en diferents fòrums multilaterals d'impulsar la protecció i la promoció dels mateixos, així com la signatura del Protocol Opcional a la Convenció contra la Tortura i el suport a la iniciativa a favor d'un Tractat Internacional de Comerç d'Armes. En l'àmbit de política interior, Amnistia Internacional valora positivament algunes mesures impulsades pel govern com l'aprovació de la Llei Orgànica de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere, la creació i constitució d'una Comissió Interministerial per a estudiar la situació de les víctimes de la Guerra Civil i el Franquisme, o el procediment de regularització extraordinari que ha permès la visualització d'immigrants en situació irregular. (09/05/2005)