AI Catalunya
Grup d'educació
 CATALÀ > pàgina principal  ESPAÑOL > página principal
> Material didàctic > Material didáctico
 Materials en format PDF  Materiales en formato PDF
Pàgina sense actualitzar
Materials que abans estaven aquí ara estan a diferents apartats del web.
Página sin actualizar
Mteriales que antes estaban aquí ahora están en distintos apartados de la web

Si vols guardar els PDF sense que se t'obrin en el navegador, clica l'enllaç amb el botó dret del ratolí i selecciona "Guardar arxiu" o "Guardar com" (segons el navegador)

Si quieres guardar los PDF sin que se te abran en el navegador, pulsa el enlace con el botón derecho del ratón y selecciona "Guardar archivo" o "Guardar como" (según el navegador)
 4 Propostes Didàctiques   4 Propuestas Didácticas
Descripció de les propostes en html
Presentació

1-Una postal, una vida
2-Però, què ha fet aquesta gent?
Sant Jordi, "Roses per la llibertat":
> model cartell
> model postal
3-Les Catifes voladores
4-El joc dels drets humans
> regles
> taulell
5-Material complementari:
Documents de les Nacions Unides
Descripción de las propuestas en html
Presentación

1-Una postal, una vida
2-Pero, ¿qué ha hecho esta gente?
San Jorge, "Rosas para la libertad":
> modelo de cartel
> modelo de postal
3-Las alfombras voladoras
4-El juego de los derechos humanos
> reglas
> tablero
5-Material complementario:
Documentos de las Naciones Unidas
 Els drets humans  Los derechos humanos
Descàrrega dels PDF des de la pàgina de descripció de les propostes
Descarga de los PDF desde la página de la descripción de las propuestas
 Els drets dels infants  Los derechos de la infancia
Descàrrega dels PDF des de la pàgina de descripció de les propostes
Descarga de los PDF desde la página de la descripción de las propuestas
 Videojocs i valors  Videojuegos y valores
Informació general sobre els videojocs
Presentació de les activitats en HTML

Dossier amb les activitats
Contingut: presentació, activitats per a les mares i els pares, activitats per a primària i secundària, comparació entre els videojocs i la vida real, enquesta per a les mares i els pares, enquesta per als alumnes
Annexos:
Full informatiu per a primària
Full informatiu per a secundària, mares i pares
Fitxes. disponibles només en castellà:
Ficha 1
Ficha 2
Ficha 3
Ficha 4
Ficha 5
Atenció: en castellà hi ha una versió actualitzada d'aquestes activitats. Per descarregar-la: Colección AI-Educa

Información general sobre los videojuegos y descargas
 Unitats didàctiques de música
Olivier Messiaen  (24 KB)
Descripció de l'activitat en htm

 Documents de les Nacions Unides  Documentos de las Naciones Unidas
Declaració Universal dels Drets Humans
Declaració Universal dels Drets Humans (resumida i en llengatge senzill)
Declaració Universal dels Drets dels Infants
Declaració Universal dels Drets dels Infants (resumida i en llengatge senzill)
Convenció sobre els Drets dels Infants
Convenció sobre els Drets dels Infants (resumida i en llengatge senzill)
Convenció sobre l'eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona
Declaración Universal de los Derechos Humanos
Declaración Universal de los Derechos Humanos (resumida y en lenguaje sencillo)
Declaración Universal de los Derechos del Niño
Declaración Universal de los Derechos del Niño (resumida y en lenguaje sencillo)
Convención sobre los Derechos del Niño
Convención sobre los Derechos del Niño (resumida y en lenguaje sencillo)
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer

retorn - retorno