AI Catalunya
Grup d'educació
CATALÀ
.
ESPAÑOL
.
> principal > material > webquest > enllaços > local > principal > material > webquest > enlaces > local
WebQuest + drets humans WebQuest + derechos humanos

Justificació de les rèpliques que s'adjunten
Tenint en compte que algunes pàgines tenen una vida limitada en la xarxa o no sempre són accessibles (per desaparició del servidor, canvi d'ubicació interna, fallades temporals, etc.), en la mesura de les nostres possibilitats hem inclòs versions locals d'algunes de les webquest enllaçades externament. 

Aquestes rèpliques les hem realitzat amb l'única finalitat de conservar accessible les webquest seleccionades per als/les docents interessats/des en el treball d'elaboració portat a terme per els/les respectius/ves autors/as. 

En tots els casos, si l'enllaç funciona, sempre es recomana utilitzar el material en la seva ubicació original, amb més raó tenint en compte que pot contenir eventuals actualitzacions. 

Al realitzar aquestes rèpliques, per raons merament tècniques hem prescindit del disseny original, conservant la totalitat dels continguts (excepte algunes imatges quan no eren imprescindibles). 


Justificación de las réplicas que se adjuntan
Teniendo en cuenta que algunas páginas tienen una vida limitada en la red o no siempre son accesibles (por desaparición del servidor, cambio de ubicación interna, fallos temporales, etc.), en la medida de nuestras posibilidades hemos incluido versiones locales de algunas de las webquest enlazadas externamente.

Estas réplicas las hemos realizado con la única finalidad de conservar accesible las webquest seleccionadas para los/as docentes interesados/as el trabajo de elaboración llevado a cabo por sus respectivos/as autores/as.

En todos los casos, si el enlace funciona, siempre se recomienda utilizar el material en su ubicación original, con más razón teniendo en cuenta que puede contener eventuales actualizaciones.

Al realizar estas réplicas, por razones meramente técnicas hemos prescindido del diseño original, conservando la totalidad de los contenidos (excepto algunas imágenes cuando no eran imprescindibles).