Principal > Materials > Guia >
Guia d'educació en drets humans - Inici

Propostes monogràfiques sobre temes diversos
Poesia visual


Descripció
Elaboració de poemes visuals sobre un tema relacionat amb els drets humans.

Àrea
Plàstica, Tutoria, Ètica, Socials.

Edat
ESO i Batxillerat (a partir de 12 anys).

Durada
60 minuts.

Dret relacionat
La Declaració Universal en general.
>> documents de les Nacions Unides en format HTML i PDF.

Objectius
Coneixement de la Declaració Universal en general o d'algun article o tema en concret.
Desenvolupament de la creativitat, de la capacitat de representar conceptes plàsticament.
Desenvolupament de la capacitat d'interpretar obres de poesia visual.

Preparació per part del professorat
Si ho considera oportú, informar-se sobre les característiques i les possibilitats de la poesia visual, els autors coneguts, etc.
Es pot consultar, a l'apartat d'arts plàstiques, el subapartat de poesia visual:
-Què és la poesia visual?
-Joan Brossa i els drets humans.
-Poesia visual sobre la violència contra les dones.
-Poesia visual sobre el dret a l'educació.

Material o suport
--

Metodologia
Uns dies abans de l'activitat, es fa una petita introducció a la poesía visual, comentant les seves característiques i posant algun exemple (es poden fer servir alguns dels poemes inclosos als enllaços adjuntats més amunt).
Es proposa un tema d'actualitat relacionat amb els drets humans (o s'escull a partir dels suggeriments de l'alumnat) i es demana que facin a casa un poema visual sobre aquest tema.
El poema visual s'haurà de presentar en suport paper, i per a elaborar-lo es pot fer servir qualsevol tècnica (dibuix, pintura, colleage, gravat, manipulació de fotos de forma manual o amb l'ordinador...).
La mida del poema haurà de ser com a mínim un A4, per tal de facilitar el seu posterior comentari a l'aula.

El dia de la presentació dels treballs, es pengen a una paret per a facilitar el seu comentari.
Ja sigui primer en petits grups o directament amb tot el grup classe, es tracta de valorar els següents elements:
-Valoració plàstica y comunicativa.
-Técniques utilitzades.
-Es podien haver resol millor els poemes? Com?
-Quins poemes reflecteixen millor el tema proposat?
Un cop feta aquesta valoració general, si sembla escaient es pot proposar intentar consensuar quins són els poemes visuals més reeixits des del punt de vista dels diferents criteris exposats, i deixar-los penjats a l'aula.

Eventualment, es poden plantejar també els temes següents:
-El tema escollit és un tema d'actualitat? Rep l'atenció social que es mereix?
-Quins altres mitjans de sensibilització o denuncia es podria emprar per a posar en relleu el tema escollit? Quins serien els més efectius?
-L'art és una eina útil de cara a la sensibilització social? Quines són les formes d'expressió artística més efectives de cara a aquest objectiu?

Avaluació
Coneixien la poesia visual? Els han agradat les possibilitats expressives que ofereix?
L'activitat ha servit per a aprofundir en la problemàtica o les característiques del tema escollit?
Quin ha estat el grau de participació de l'alumnat?

Continuïtat o relació amb altres activitats
-Si l'activitat ha sortit bé, es pot repetir amb un altre tema.
-Alguna altra proposta de l'apartat Setmana pels drets humans vinculada a l'àrea de plàstica.

Elaboració del material
Grup d'Educació, Amnistia Internacional Catalunya.