Principal > Materials > Guia >
Guia d'educació en drets humans - Inici

Propostes monogràfiques sobre temes diversos
És un lloc segur, la meva escola?


Descripció
Activitat l'objectiu de la qual és ajudar els/les participants a elaborar estratègies de cara a convertir l'escola en un lloc més segur.

Àrea
Ètica, Tutoria.

Edat
Segon cicle d'ESO i Batxillerat (a partir de 12 anys).

Durada
60 minuts.

Dret relacionat
Dret a no patir maltractaments (article 5 de la Declaració Universal dels Drets Humans).
>> documents de les Nacions Unides en format HTML i PDF.

Objectius
Conscienciar l'alumnat sobre la gravetat de l'assetjament escolar.
Buscar alternatives per tal que l'escola sigui un lloc més segur.

Preparació per part del professorat
--

Material o suport
Cartolines o papers grans.

Metodologia
1 - Elaboració d'un mapa de l'escola (20 minuts)
S'introdueix l'activitat explicant que es tracta de localitzar els llocs on és més probable que puguin passar episodis d'assetjament i/o discriminació.
Es divideix els/les participants en grups de 4-5 persones, i es dóna a cada grup un full gran de paper o una cartolina.
Hauran de dibuixar en cada full/cartolina un mapa de l'escola. Sobre el mapa hauran d'indicar els llocs en els quals consideren que hi ha més probabilitat de patir episodis d'assetjament. No és necessari que se centrin en els detalls, sinó només indicar els llocs considerats com de risc més gran.
Es reuneix els/les participants en un únic grup, i cada grup presenta el seu mapa.
Es marquen sobre la pissarra, o sobre una nova cartolina, els llocs de l'escola assenyalats com de risc més gran.

Variant: com a alternativa a la realització dels mapes, en el primer pas es pot demanar als/les participants que anotin els llocs conflictius i els llocs segurs de l'escola en diferents quartilles (un lloc per quartilla), i que després agrupin les quartilles en tres grups: llocs segurs, poc segurs i no segurs.

2 - Elaboració d'estratègies (40 minuts)
S'explica als/les participants que, a partir del que hagi sorgit durant la primera part de l'activitat, han d'elaborar una estratègia de xoc i prevenció dels fenòmens d'assetjament i discriminació a l'escola.
Es divideix de nou els/les participants en grups de 4-5 persones. Cada grup divideix en tres columnes una cartolina. Cada columna representa un grup de la comunitat escolar:
1. Personal administratiu
2. Professorat
3. Estudiants
Han d'assenyalar en cada columna els comportaments i accions que haurien d'adoptar els membres de cada grup amb la finalitat de prevenir el fenomen de l'assetjament i/o la discriminació.
Es demana a cada grup que exposi el seu treball.
Es posen en comú les propostes, anotant-les a la pissarra o en una cartolina.
Segons les idees sorgides, si es considera oportú també es poden proposar altres idees. Per exemple, l'organització d'una trobada de posada en comú i debat sobre l'assetjament escolar, amb la participació de tot l'alumnat del centre, o establir una forma de denúncia anònima d'episodis d'assetjament i altres comportaments discriminatoris, etc.

3 - Posteriorment.
A escala de centre i amb la implicació de tota la comunitat escolar, es poden identificar, entre les propostes sorgides, algunes idees concretes per a ser dutes a terme, amb l'objectiu de convertir l'escola en un lloc més segur.

Avaluació
Quin ha estat el grau d'implicació de l'alumnat?
Consideren que és realment possible prendre mesures efectives de cara a tallar els casos d'assetjament escolar?

Continuïtat o relació amb altres activitats
-Comentari de textos: No he fet res per defensar la Laura (Emmanuelle Piquet); Maltratador (Carlos Zanón); Alguien me está molestando: el 'bullying' (Annie de Acevedo, Mimi González).
-Altres propostes de la Guia sobre assetjament escolar: L'assetjament (no) és un conflicte; De part de qui estic?

Elaboració del material
Proposta de la Secció Índia d'Amnistia Internacional, adaptada per l'Equip d'Educació de la Secció Espanyola d'Amnistia Internacional (2019), al seu torn adaptat per a aquesta Guia pel Grup d'Educació d'Amnistia Internacional Catalunya (2020).