Principal > Materials > Guia >
Guia d'educació en drets humans - Inici

Propostes monogràfiques sobre temes diversos
De part de qui estic?


Descripció
Confrontació d'opinions amb l'objectiu de revisar la postura davant la discriminació i l'assetjament escolar.

Àrea
Ètica, Tutoria.

Edat
Segon cicle d'ESO i Batxillerat (a partir de 12 anys).

Durada
60 minuts.

Dret relacionat
Dret a no patir maltractaments (article 5 de la Declaració Universal dels Drets Humans).
>> documents de les Nacions Unides en format HTML i PDF.

Objectius
Conscienciar l'alumnat sobre la gravetat de l'assetjament escolar.
Saber diferenciar entre conflicte i assetjament.
Sensibilitzar sobre la necessitat de no acceptar la inhibició i el silenci davant casos d'assetjament escolar.

Preparació per part del professorat
--

Material o suport
Una cartolina amb el text "Hi estic d'acord" i una altra amb el text "No hi estic d'acord".

Metodologia
S'explica als/les participants que l'objectiu de l'activitat és posar de manifest les idees que es tenen sobre la discriminació i l'assetjament escolar.
Es col.loquen les cartolines "Hi estic d'acord" i "No hi estic d'acord" en parets oposades de l'aula.
S'explica que es llegirà una sèrie de frases. Annex 1.
Després de llegir cada frase, cada participant, segons la seva opinió, haurà de situar-se en el costat de l'aula del cartell corresponent.
Una vegada que hagin decidit, es pregunta el motiu de l'elecció; es tracta d'estimular la reflexió i la discussió entre els/les participants.
Es dóna la possibilitat de canviar de posició durant la reflexió.
Amb cada frase de la llista es repeteix el procés.
Com a variant, en cas d'indecisió, es pot donar la possibilitat de quedar-se al mig. S'haurà d'argumentar el motiu.
Si l'espai disponible no permet desenvolupar l'activitat amb llibertat de moviments, es pot demanar als/les participants que expressin la seva opinió aixecant-se o quedant-se asseguts, segons si estan d'acord o no amb la frase.

Opcional:
Si es considera oportú, en algun moment es pot utilitzar la definició d'assetjament escolar de l'Annex 2, indicant el seu origen. Alhora, també es pot utilitzar la descripció de "conflicte" de l'Annex 3, per tal de facilitar la diferenciació entre assetjament i conflicte.

Avaluació
Quin ha estat el grau d'implicació de l'alumnat?
Consideren que ha variat o s'ha reforçat la seva idea prèvia sobre que és o no és assetjament escolar?
Han tret alguna conclusió sobre eventuals canvis necessaris, personals i grupals, en relació amb possibles casos d'assetjament al centre?

Continuïtat o relació amb altres activitats
-Comentari de textos: No he fet res per defensar la Laura (Emmanuelle Piquet); Maltratador (Carlos Zanón); Alguien me está molestando: el 'bullying' (Annie de Acevedo, Mimi González).
-Altres propostes de la Guia sobre assetjament escolar: L'assetjament (no) és un conflicte; És un lloc segur, la meva escola?

Elaboració del material
Proposta de la Secció Italiana d'Amnistia Internacional, adaptada per l'Equip d'Educació de la Secció Espanyola d'Amnistia Internacional (2019), al seu torn adaptat per a aquesta Guia pel Grup d'Educació d'Amnistia Internacional Catalunya (2020).

Annex 1. Llista de frases
-Els nois són més violents que les noies.
-Les persones de color són objectius més fàcils que les persones homosexuals.
-Els/les joves són objectius més fàcils en situacions de discriminació.
-L'amor pot resoldre qualsevol problema.
-Qui no denuncia actes d'assetjament n'és còmplice.
-El ciberassetjament és menys greu que l'assetjament "en viu".
-L'assetjament escolar és una forma de discriminació.
-La nostra escola és un lloc segur.
-La millor manera de parar l'assetjament escolar són els càstigs.

Annex 2. Definició d'assetjament escolar.
"L'assetjament escolar és una forma d'agressió o d'acorralament de caràcter físic, verbal o relacional, que és deliberada i es repeteix en el temps, i que es basa en un desequilibri de poder real o percebut que impedeix que la víctima es defensi."
Definició de Daniel Olweus, validada per la UNESCO.

Annex 3. Definició de conflicte
Adaptada de la "Introducció de conceptes: pau, violència, conflicte". Marina Caireta i Cécile Barbeito, Escola de Cultura de Pau, UAB, 2005.
Conflicte: situació de disputa o divergència en què hi ha una contraposició d'interessos, necessitats i/o valors en pugna entre dues o més parts. El conflicte és consubstancial a les relacions humanes. Sovint, de la mateixa interacció entre persones sorgeixen discrepàncies pel fet que tenim interessos o necessitats diferents. Es té una percepció negativa del conflicte perquè s'associa a la violència, però el fet que hi hagi un conflicte no necessàriament implica que hagi d'acabar en una situació de violència. Si tenim en compte que reconèixer una situació de conflicte implica assumir l'existència d'una diversitat d'opinions i percepcions, i tenir la voluntat de buscar solucions mínimament satisfactòries per a totes les parts, i que al mateix temps pugui ser un mitjà de transformació de la societat, el concepte de conflicte pren connotacions positives. La mediació, la negociació i l'arbitratge són mecanismes adequats per a abordar un conflicte.