Principal > Materials > Guia >
Guia d'educació en drets humans - Inici

Propostes per matèries; Setmana pels drets humans
Textos iniciats


Aquesta activitat forma part de les propostes de la Setmana pels drets humans.
Descripció
Elaboració de textos narratius, descriptius o argumentatius agafant com a inici del text un article de la Declaració Universal dels Drets Humans.

Àrea
Llengua.

Edat
ESO (a partir de 12 anys).

Durada
60 minuts.

Dret relacionat
La Declaració Universal dels Drets Humans en el seu conjunt, o algun dels drets en particular.
>> documents de les Nacions Unides en format HTML i PDF.

Objectius
Coneixement de la Declaració Universal i reflexió sobre el seu contingut.
Treballar els diferents tipus de textos.

Preparació per part del professorat
--

Material o suport
La Declaració Universal dels Drets Humans.

Metodologia
L'activitat es pot dur a terme de forma individual o dividint la classe en grups de quatre.
Repartir la Declaració Universal dels Drets Humans a cada alumne/a o a cada grup.
Explicar que han d'escollir un article de la Declaració (també se'ls pot assignar, sense que l'escullin), a partir del qual, utilitzant-lo com a inici, han d'elaborar un text que li doni continuïtat.
El text a elaborar s'ha d'ajustar a un dels tres tipus següents: narratiu (seqüencial, amb situació inicial, desenvolupament i final); descriptiu (no seqüencial, amb exposició de característiques de persones, llocs, sensacions...); o argumentatiu (seqüencialitat del raonament: pretenent persuadir el lector de la veracitat d'una idea).
Lectura dels textos elaborats davant el gran grup.
Opcionalment: es pot plantejar que en lloc d'un text facin tres textos més breus, cadascun d'un tipus diferent (narratiu, descriptiu, argumentatiu).

Avaluació
Els textos elaborats són bones mostres en cada cas del tipus de text específic que s'havia d'elaborar?
Són imaginatives les idees desenvolupades en els textos?
Reforcen el sentit de l'article de la Declaració Universal amb el que s'inicien?

Continuïtat o relació amb altres activitats
Altres activitats per a l'àrea de Llengua d'aquest mateix apartat de la Guia.

Elaboració del material
Teresa Castel (Grup d'Educació, Amnistia Internacional Catalunya).