Principal > Materials > Guia >
Guia d'educació en drets humans - Inici

Propostes per matèries; Setmana pels drets humans
Acròstics


Aquesta activitat forma part de les propostes de la Setmana pels drets humans.
Descripció
Realització d'acròstics a partir de paraules clau de la Declaració Universal dels Drets Humans.

Àrea
Llengua.

Edat
ESO (a partir de 12 anys).

Durada
60 minuts.

Dret relacionat
La Declaració Universal dels Drets Humans en el seu conjunt, o algun dels drets en particular.
>> documents de les Nacions Unides en format HTML i PDF.

Objectius
Coneixement de la Declaració Universal i reflexió sobre el seu contingut.

Preparació per part del professorat
--

Material o suport
La Declaració Universal dels Drets Humans.

Metodologia
Repartir la Declaració Universal dels Drets Humans.
Dir que escullin un dels articles, i que d'aquest article en seleccionin una paraula clau, especialment rellevant i significativa en relació amb el sentit de l'article.
Explicar què és un acròstic i posar algun exemple: Annex.
Demanar-los que facin un acròstic a partir de la paraula seleccionada, intentant que tingui relació amb l'article tractat (o amb els drets humans en general).
Comentari i exposició dels acròstics més reeixits, tant des del punt de vista literari com de la seva relació amb els drets humans.

Avaluació
Els ha costat elaborar els acròstics?
Han aconseguit l'objectiu de dotar-los de contingut sobre els drets humans?
Són literàriament creatius els resultats obtinguts?
Són imaginatives les idees utilitzades per a resoldre o enriquir els acròstics?

Continuïtat o relació amb altres activitats
Altres activitats per a l'àrea de Llengua d'aquest mateix apartat de la Guia.

Elaboració del material
Teresa Castel (Grup d'Educació, Amnistia Internacional Catalunya).

Annex

Acròstic: poema o prosa poètica en la qual les lletres inicials dels versos, llegides en sentit vertical, formen una paraula o una frase. També es pot elaborar a partir de les lletres finals, o de forma més senzilla, utilitzant qualsevol lletra de cada vers, ressaltant-la en aquest cas de forma pertinent (per exemple en negreta), perquè sigui fàcil la lectura vertical de l'acròstic. Si hi ha alumnes que tenen dificultats per a realitzar l'acròstic a partir només de la lletra inicial, suggerir-los que ho intentin amb la modalitat més fàcil.

Un exemple, a partir de les lletres inicials:

Tanta sinistra
Obscuritat
Roba
Tota l'esperança:
Un món on
Regni la justícia i la compassió.
Abolició ja dels maltractaments!

Un altre, utilitzant qualsevol lletra del vers:

La Justícia.
TU saps si encara viu?
Saps Si algú l'ha vist?
O També s'ha perdut, com la compassió?
Diuen que ja no exIsteix....
Però tu no t'ho Creguis.
No abandonis, Insisteix, busca-la.
Ella et necessitA.