Principal > Documentació > Documents sobre DH

Declaració sobre l'eliminació de totes les formes de discriminació racial


Proclamada per l'Assemblea General de les Nacions Unides el 20 de novembre de 1963
L'Assemblea General,
Considerant que la Carta de les Nacions Unides està basada en el principi de dignitat i igualtat de tots els éssers humans i té, entre d'altres propòsits fonamentals, el de realitzar la cooperació internacional en el desenvolupament i l'estímul del respecte als drets humans i a les llibertats fonamentals de tothom, sense fer cap distinció per motius de raça, sexe, idioma o religió,
Considerant que la Declaració Universal de Drets Humans proclama que tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i en drets, i que tota persona té tots els drets i llibertats que s'hi enuncien, sense cap mena de distinció, en particular per motius de raça, sexe, idioma o religió,
Considerant que la Declaració Universal de Drets Humans proclama, a més, que tothom és igual davant la llei, i que tothom té dret a igual protecció contra tota mena de discriminació i contra tota provocació a aquesta discrminació,
Considerant que les Nacions Unides han condemnat el colonialisme i totes les pràctiques de segregació i discriminació que l'acompanyen, i que la Declaració sobre la concessió de la independència als països i pobles colonials proclama, entre d'altres coses, la necessitat de posar punt final al colonialisme de manera ràpida i incondicional,
Considerant que tota doctrina de diferenciació o superioritat racial és científicament falsa, moralment condemnable, socialment injusta i perillosa, i que res no permet justificar la discriminació racial, ni en la teoria ni en la pràctica,
Tenint en compte les altres resolucions aprovades per l'Assemblea General i els instruments internacionals aprovats pels organismes especialitzats, de manera particular l'Organització Internacional del Treball i l'Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura, en el camp de la discriminació,
Tenint en compte que, si bé gràcies a l'acció internacional i als esforços fets en diversos països, ha estat possible aconseguir progressos en aquest àmbit, les discriminacions per motius de raça, color o origen ètnic, en algunes regions del món, continuen essent causa de gran precupació,
Alarmada per les manifestacions de discriminació racial que encara existeixen al món, algunes de les quals són imposades per determinats governs mitjançant disposicions legislatives, administratives o d'un altre tipus, en forma, entre d'altres, d'apartheid, segregació o separació, i també pel foment i difusió de doctrines de superioritat racial i expansionisme en algunes regions,
Convençuda que totes les formes de discriminació racial, i encara més, les polítiques governamentals basades en el prejudici de la superioritat o en l'odi racial, a més de constituir una violació dels drets fonamentals, tendeixen a posar en perill les relacions amistoses entre els pobles, la cooperació entre les nacions, i la pau i la seguretat internacionals,
Convençuda també que la discriminació racial fa mal, no només als qui en són objecte, sinó també als qui la practiquen,
Convençuda també que l'edificació d'una societat universal lliure de totes les formes de segregació i discriminació racials, que són factors d'odi i divisió entre les persones, és un dels objectius fonamentals de les Nacions Unides,
Afirma solemnement la necessitat d'eliminar ràpidament, arreu del món, la discriminació racial en totes les seves formes i manifestacions, i d'assegurar la comprensió i el respecte de la dignitat de la persona humana;
Afirma solemnement la necessitat d'adoptar, amb aquest objecte, mesures de caràcter nacional i internacional, incloses mesures als camps de l'ensenyament, l'educació i la informació, per tal d'assegurar el reconeixement i l'observació universals i efectius dels principis que tot seguit s'enuncien;
Proclama la present Declaració:

Article 1
La discriminació entre els éssers humans per motius de raça, color o origen ètnic és un atemptat contra la dignitat humana, i cal condemnar-lo com una negació dels principis de la Carta de les Nacions Unides, una violació dels drets humans i de les llibertats fonamentals proclamats a la Declaració Universal dels Drets Humans, un obstacle per a les relacions d'amistat i pacífiques entre les nacions, i un fet susceptible de pertorbar la pau i la seguretat entre els pobles.

Article 2
1. Cap Estat, institució, grup o individu no establirà cap mena de discriminació en matèria de drets humans i llibertats fonamentals en el tracte de les persones, grups de persones o institucions, per motius de raça, color o origen ètnic.
2. Cap Estat no fomentarà, propugnarà o donarà suport, amb mesures policials o de qualsevol altra mena, cap mena de discriminació fonamentada en la raça, el color o l'origen ètnic, practicada per qualsevol grup, institució o individu.
3. S'adoptaran, quan les circumstàncies ho aconsellin, mesures especials i concretes per assegurar el desenvolupament adequat o protecció de les persones que pertanyin a determinats grups racials, a fi de garantir, per a aquestes persones, el ple ús dels drets humans i de les llibertats fonamentals. Aquestes mesures no podran tenir, en cap cas, com a conseqüència, el manteniment de drets desiguals o separats per als diversos grups racials.

Article 3
1. Es farà un esforç especial en impedir les discriminacions fonamentades en motius de raça, color o origen ètnic, especialment en matèria de drets civils, accés a la ciutadania, educació, religió, ocupació i habitatge.
2. Tothom tindrà accés en condicions d'igualtat a tot indret o servei destinat a ús públic, sense distinció per motius de raça, color o origen ètnic.

Article 4
Tots els Estats han d'adoptar mesures efectives per a revisar les polítiques governamentals i altres polítiques públiques a fi d'abolir les lleis i els reglaments que tinguin com  a conseqüència la creació de discriminació racial i la perpetuació on encara n'existeixi. Han de promulgar lleis encaminades a prohibir aquesta discriminació, i adoptar totes les mesures apropiades per a combatre aquells prejudicis que donen lloc a la discriminació racial.

Article 5
Cal acabar de manera immediata amb les polítiques governamentals i altres polítiques de segregació racial, i especialment amb la política d'apartheid, i també amb totes les formes de discriminació i segregació racials que resulten d'aquestes polítiques.

Article 6
No s'ha d'admetre cap discriminació per motius de raça, color o origen ètnic pel que fa a l'exercici de tota persona, al seu país, dels drets polítics i de ciutadania, en especial del dret de prendre part a les eleccions mitjançant el sufragi universal i igual, i de participar en el govern. Tota persona té el dret d'accés, en condicions d'igualtat, a les funcions públiques del seu país.

Article 7
1. Tota persona té dret a la igualtat davant de la llei i a què se li faci justícia conforme a la llei i en condicions d'igualtat. Tota persona, sense distinció per motius de raça, color o d'origen ètnic, té dret a la seguretat personal i a la protecció de l'Estat contra tot acte de violència o atemptat contra la seva integritat personal comès per funcionaris públics, o per qualsevol individu, grup o institució.
2. Tota persona té dret a un recurs i empara efectius contra tota discriminació de la qual pugui ser víctima en els seus drets i llibertats fonamentals per motius de raça, de color o d'origen ètnic, davant de tribunals nacionals independents i competents per a examinar aquestes qüestions.

Article 8
S'han de prendre immediatament totes les mesures efectives, en els àmbits de l'ensenyament, de l'educació i de la informació, per a eliminar la discriminació i els prejudicis racials i per a fomentar la comprensió, la tolerància i l'amistat entre les nacions  i entre els grups racials, i també per a propagar els propòsits i principis de la Carta de les Nacions Unides, de la Declaració Universal dels Drets Humans i de la Declaració sobre la concessió de la independència als països i pobles colonials.

Article 9
1. Tota mena de propaganda i d'organitzacions basades en idees o teories de superioritat d'una raça o d'un grup de persones de determinat color o origen ètnic, que tinguin per objecte la justificació o promoció de la discriminació racial de qualsevol tipus, seran severament condemnades.
2. Tota incitació a la violència, o actes de violència, comesos per individus o organitzacions, contra qualsevol raça o grup de persones d'un altre color o origen ètnic, han de ser considerats com una ofensa contra la societat, i punibles d'acord a la llei.
3. A fi de dur a terme els propòsits i principis d'aquesta Declaració, tots els Estats han de prende mesures immediates i positives, incloses les legislatives i altres, per a dur a judici i, si cal, per a declarar il·legals les organitzacions que promoguin la discriminació racial o la incitin, que incitin a l'ús de la violència o que usin de la violència amb propòsits de discriminació basats en la raça, el color o l'origen ètnic.

Article 10
Les Nacions Unides, els organismes especialitzats, els Estats i les organitzacions no governamentals tenen el deure de fer tot allò que els sigui possible per a fomentar una acció enèrgica que, amb la combinació de mesures jurídiques i d'altres mesures d'índole pràctica, permeti l'abolició de totes les formes de discriminació racial. En particular, han d'estudiar les causes d'aquesta discriminació a fi de recomanar mesures adequades i eficaces per a combatre-la i eliminar-la.

Article 11
Tots els Estats han de fomentar el respecte i l'observança dels drets humans i les llibertats fonamentals, d'acord amb la Carta de les Nacions Unides, i complir plenament i fidel les disposicions d'aquesta Declaració, de la Declaració Universal de Drets Humans i de la Declaració sobre la concessió de la independència als països i pobles colonials.