Principal > Documentació > Documents sobre DH

Convenció Internacional sobre l'Eliminació de totes les Formes de Discriminació Racial


Adoptada i oberta a la signatura i ratificació per l'Assemblea General en la resolució 2106 A (XX) de 21 de desembre de 1965
Entrada en vigor: 4 de gener de 1969, de conformitat amb l'article 19
Els Estats part a la present Convenció,
Considerant que la Carta de les Nacions Unides es basa en els principis de la dignitat i la igualtat inherents a tots els éssers humans, i que tots els Estats Membres s'han compromès a emprendre mesures, conjuntament o separada, en cooperació amb l'Organització, per dur a terme un dels propòsits de les Nacions Unides, que és el de promoure i estimular el respecte universal i efectiu dels drets humans i de les llibertats fonamentals de tothom, sense distinció per motius de raça, sexe, idioma o religió.
Considerant que la Declaració Universal de Drets Humans proclama que tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i drets, que tota persona té tots els drets i llibertats que s'hi enuncien, sense cap mena de distinció per motius de raça, color o origen nacional,
Considerant que tots els homes són iguals davant la llei, i tenen dret a igual protecció de la llei contra tota discriminació i contra tota incitació a la discriminació,
Considerant que les Nacions Unides han condemnat el colonialisme i totes les practiques de segregació i discriminació que l'acompanyen, qualsevol que en sigui la forma i onsevulla que existeixin, i que la Declaració sobre la concessió de la independència als països i als pobles colonials, de 14 de desembre de 1960 [resolució 1514 (XV) de l'Assemblea  General] ha afirmat i proclamat de manera solemne la necessitat de posar-hi final ràpidament i incondicional.
Considerant que la Declaració de les Nacions Unides sobre l'eliminació de totes les formes de discriminació racial, de 20 de novembre de 1963 [resolució 1904 (XVIII) de l'Assemblea  General] afirma de manera solemne la necessitat d'eliminar ràpidament, arreu del món, la discriminació racial en totes les seves formes i manifestacions, i d'assegurar la comprensió i el respecte de la dignitat de la persona humana,
Convençuts que tota doctrina de superioritat basada en la diferenciació racial és científicament falsa, moralment condemnable, i socialment injusta i perillosa, i que res, ni en la teoria ni en la pràctica, no pot justificar enlloc la discriminació racial,
Reafirmant que la discriminació entre éssers humans per motius de raça, color o origen ètnic constitueix un obstacle a les relacions d'amistat i pacífiques entre les nacions, i pot pertorbar la pau i la seguretat entre els pobles, i també la convivència de les persones fins i tot dins d'un mateix Estat,
Convençuts que l'existència de barreres racials és incompatible amb els ideals de tota la societat humana,
Alarmats per les manifestacions de discriminació racial que encara existeixen en algunes parts del món i per les polítiques governamentals basades en la superioritat o l'odi racial, com ara les d'apartheid, segregació o separació,
Resolts a adoptar totes les mesures necessàries per a eliminar ràpidament la discriminació racial en totes les seves formes i manifestacions, i a preveure i combatre les doctrines i pràctiques racistes a fi de promoure l'entesa entre les races i edificar una comunitat internacional lliure de totes les formes de segregació i de discriminació racials,
Tenint presents el Conveni relatiu a la discriminació en matèria de treball i ocupació aprovat per l'Organització Internacional del Treball al 1958 i la Convenció relativa a la lluita contra les discriminacions en l'àmbit de l'ensenyament, aprovada per l'Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura al 1960,
Desitjant posar en pràctica els principis consagrats a la Declaració de les Nacions Unides sobre l'eliminació de totes les formes de discriminació racial, i a fi d'assegurar, a tal fi, que s'adoptin mesures pràctiques al més aviat posible,
Han acordat el que segueix:

Part I
Article 1
1. En aquesta Convenció, l'expressió "discriminació racial" denotarà tota distinció, exclusió, restricció o preferència basada en motius de raça, color, llinatge, o origen nacional o ètnic que tingui per objecte o per resultat anul·lar o menystenir el reconeixement, gaudi o exercici, en condicions d'igualtat, dels drets humans i llibertats fonamentals, als àmbits polític, econòmic, social, cultural o en qualsevol altre de la vida pública.
2. Aquesta Convenció no s'aplicarà a les distincions, exclusions, restriccions o preferències que un Estat part de la Convenció faci entre ciutadans i no ciutadans.
3. Cap de les clàusules d'aquesta Convenció no es podrà interpretar en un sentit que afecti de cap manera les disposicions legals dels Estats part sobre nacionalitat, ciutadania o naturalització, sempre que aquestes disposicions no estableixin discriminació contra cap nacionalitat en particular.
4. Les mesures especials adoptades amb l'exclusiva finalitat d'assegurar un adequat progrés de certs grups racials o ètnics o de certes persones que requereixin la protecció que pugui caldre a fi de garantir-los, en condicions d'igualtat, el gaudi o exercici dels drets humans i de les llibertats fonamentals, no es consideraran com a mesures de discriminació racials, sempre que no condueixin, com a conseqüència, al manteniment de drets diferents per als diferents grups racials i que no es mantinguin vigents un cop assolits els objectius per als quals es van emprendre.

Article 2
1. Els Estats part condemnen la discriminació racial i es comprometen a dur, per tots els mitjans apropiats, i sense dilacions, una política encaminada a eliminar la discriminació racial en totes les seves formes, i a promoure l'entesa entre totes les races, i, amb aquest objecte:
a) Cada Estat part es compromet a no incórrer en cap acte o pràctica de discriminació racial contra persones, grups de persones o institucions, i a vetllar per tal que totes les autoritats públiques i institucions públiques, nacionals i locals, actuïn de conformitat amb aquesta obligació.
b) Cada Estat part es compromet a no fomentar, defensar o donar suport a la discriminació racial practicada per qualsevol persona o organització.
c) Cada Estat part emprendrà mesures efectives per a revisar les polítiques governamentals nacionals i locals, i per a esmenar, derogar o anul·lar les lleis i les disposicions reglamentàries que tinguin com a conseqüència crear la discriminació racial o perpetuar-la allí on ja existeixi.
d) Cada Estat part prohibirà i posarà fi, per tots els mitjans adequats, incloses, si les circumstàncies ho exigissin, mesures legislatives, a la discriminació racial practicada per persones, grups, o associacions.
e) Cada Estat part es compromet a estimular, quan calgués, organitzacions i moviments multirracials integracionistes i altres mitjans dirigits a eliminar les barreres entre les races i a desencoratjar tot allò que tendeixi a enfortir la divisió racial.
2. Els Estats part emprendran, quan les circumstàncies ho aconsellin, mesures especials i concretes, als àmbits social, econòmic, cultural, i altres, per assegurar un desenvolupament adequat i la protecció de certs grups racials o de persones pertanyents a aquests grups, a fi de garantir en condicions d'igualtat el ple exercici, per part d'aquestes persones, dels drets humans i de les llibertats fonamentals. Aquestes mesures no podran, en cap cas, tenir com a conseqüència el manteniment de drets desiguals o separats per als diversos grups racials un cop assolits els objectius pels quals es van emprendre.

Article 3
Els Estats parts condemnen especialment la segregació racial i l'apartheid, i es comprometen a prevenir, prohibir i eliminar, als territoris sota la seva jurisdicció, totes les pràctiques d'aquesta naturalesa.

Article 4
Els Estats part condemnen tota la propaganda i totes les organitzacions que s'inspiren en idees o teories basades en la superioritat d'una raça o d'un grup de persones d'un determinat color o origen ètnic, o que pretenguin justificar o promoure l'odi racial i la discriminació racial, qualsevol que en sigui la forma, i es comprometen a emprendre mesures immediates i positives destinades a eliminar tota incitació a aquesta discriminació, o els actes d'aquesta discriminació, i, a tal fi, i tenint en compte com cal els principis incorporats a la Declaració Universal dels Drets Humans, i també els drets expressament enunciats a l'article 5 de la present Convenció, prendran, entre d'altres les mesures següents :
a) Declararan com a acte punible d'acord amb la llei tota difusió d'idees basades en la superioritat o en l'odi racial, tota incitació a la discriminació racial, així com tot acte de violència o tota incitació a cometre aquesta mena d'actes contra qualsevol raça o grup de persones d'un altre color o origen ètnic, i tota assistència a les activitats racistes, inclòs el seu finançament.
b) Declararan il·legals i prohibiran les organitzacions així com les seves activitats organitzades de propaganda, i tota mena d'activitats de propaganda, que promoguin la discriminació racial i la incitin, i reconeixeran que la participació en aquestes organitzacions o activitats constitueix un delicte penat per la llei.
c) No permetran que les autoritats o les institucions públiques nacionals o locals promoguin la discriminació o la incitin.

Article 5
De conformitat amb les obligacions fonamentals estipulades a l'article 2 d'aquesta Convenció, els Estats part es comprometen a prohibir i eliminar la discriminació racial en totes les seves formes, i a garantir el dret de tota persona a la igualtat davant la llei, sense cap distinció de raça, color o origen nacional o ètnic, particularment en el gaudi del drets següents:
a) El dret a la igualtat de tracte als tribunals i a tots els altres òrgans que administren justícia.
b) El dret a la seguretat personal i a la protecció de l'Estat contra tot acte de violència o atemptat contra la integritat personal comès per funcionaris públics o per qualsevol individu, grup o institució.
c) Els drets polítics, en particular el de prendre part en eleccions, elegir i ser elegit, mitjançant el sufragi universal i igual, el de participar al govern i a la direcció dels afers públics en qualsevol nivell, i el d'accés, en condicions d'igualtat, a les funcions publiques.
d) Altres drets civils, en particular:
i. El dret a circular lliurement i a elegir la seva residència en el territori d'un Estat.
ii. El dret a sortir de qualsevol país, fins i tot del propi país, i a retornar-hi.
iii. El dret a una nacionalitat.
iv. El dret al matrimoni i a l'elecció de cònjuge.
v. El dret a ser propietari, individualment o en associació amb altri.
vi. El dret a heretar.
vii. El dret a la llibertat de pensament, de consciència i de religió,
viii. El dret a la llibertat d'opinió i d'expressió.
ix. El dret a la llibertat de reunió i d'associació pacifiques.
e) Els drets econòmics, social i culturals, en particular:
i. El dret al treball, a la lliure elecció de treball, a condicions equitatives i satisfactòries de treball, a la protecció contra la desocupació, a igual salari per igual treball, i a una remuneració equitativa i satisfactòria.
ii. El dret a fundar sindicats i a sindicar-se.
iii. El dret a l'habitatge.
iv. El dret a la salut pública, a l'assistència mèdica, a la seguretat social i als serveis socials.
v. El dret a l'educació i a la formació professional.
vi. El dret a participar, en condicions d'igualtat, en les activitats culturals.
f) El dret d'accés a tots els llocs i serveis destinats a l'ús públic, com ara els mitjans de transport, hotels, restaurants, cafès, espectacles i parcs.

Article 6
Els Estats part asseguraran, a totes les persones que es trobin sota la seva  jurisdicció, protecció i recursos efectius, davant dels tribunals nacionals competents i altres institucions de l'Estat, contra tot acte de discriminació racial que, contravenint aquesta Convenció, violi els seus drets fonamentals, així com el dret a demanar, a aquests tribunals, satisfacció o reparació justa i adequada per tot mal del qual puguin ser víctimes com a conseqüència d'aquesta discriminació.

Article 7
Els Estats part es comprometen a  emprendre mesures immediates i eficaces, especialment als àmbits de l'ensenyament, l'educació, la cultura i la informació, per a combatre els prejudicis que condueixin a la discriminació racial, i per a promoure la comprensió, la tolerància i l'amistat entre les nacions i entre els diversos grups racials o ètnics, i també per a propagar els propòsits i principis de la Carta de les Nacions Unides, de la Declaració Universal de Drets Humans, de la Declaració de les Nacions Unides sobre l'eliminació de totes les formes de discriminació racial, i d'aquesta Convenció.

Part II
Article 8
1. Es constituirà un Comitè per a l'Eliminació de la Discriminació Racial (anomenat el Comitè, d'ara endavant) composat per divuit experts de gran prestigi moral i reconeguda imparcialitat, escollits pels Estats part d'entre els seus nacionals, els quals exerciran les seves funcions a títol personal; en la constitució del Comitè, seran tingudes en compte una distribució geogràfica equitativa i la representació de les iferents formes de civilització, i també els principals sistemes jurídics.
2. Els membres del Comitè seran elegits en votaciò secreta d'una llista de persones designades pels Estats part. Cada un dels Estats part podrà designar una persona d'entre els seus propis nacionals.
3. L'elecció inicial tindrà lloc sis mesos després de la data d'entrada en vigor d'aquesta Convenció. Almenys tres mesos abans de la data de cada elecció, el Secretari General de les Nacions Unides dirigirà una carta als Estats part convidant-los a presentar les seves candidatures en un termini de dos mesos. El Secretari General prepararà una llista per ordre alfabètic de totes les persones així designades, amb indicació dels Estats part que les hagin designades, i la comunicarà als Estats part.
4. Els membres del Comitè seran elegits en una reunió dels Estats part que serà convocada pel Secretari General i que tindrà lloc a la Seu de les Nacions Unides. En aquesta reunió, per a la qual caldrà un quòrum de dos terços dels Estats part, es consideraran elegides per al Comitè les candidatures que obtinguin el major nombre de vots i la majoria absoluta dels vots dels representants dels Estats part presents i votants.
5. a) Els membres del Comitè seran elegits per quatre anys. No obstant això, el mandat de nou dels membres escollits en la primera elecció expirarà al cap de dos anys; immediatament després de la primera elecció, el President del Comitè designarà, per sorteig, els noms d'aquests nou membres.
b) Per a cobrir les vacants imprevistes, l'Estat part l'expert del qual hagi cessat en les seves funcions com a membre del Comitè, designarà, d'entre els seus nacionals, un altre expert, a reserva de l'aprovació del Comitè.
6. Els Estats part cobriran les despeses dels membres del Comitè mentre aquests exerceixin les seves funcions.

Article 9
1. Els Estats part es comprometen a presentar al Secretari General de les Nacions Unides, per al seu examen per part del Comitè, un informe sobre les mesures legislatives, judicials, administratives o de qualsevol altra índole que hagin adoptat i que serveixin per a fer efectives les disposicions d'aquesta Convenció: a) en el termini d'un any a partir de l'entrada en vigor de la Convenció per a l'Estat de què es tracti; i b) successivament, cada dos anys i quan el Comitè ho sol·liciti. El Comitè pot sol·licitar més informació als Estats part.
2. El Comitè informarà cada any, mitjançant el Secretari General, a l'Assemblea General de les Nacions Unides, sobre les seves activitats, i podrà fer suggeriments i recomanacions de caràcter general basades en l'examen dels informes i de les dades trameses pels Estats part. Aquests suggeriments i recomanacions de caràcter general es comunicaran a l'Assemblea General, juntament amb les observacions dels Estats part, si n'hi hagués.

Article 10
1. El Comitè aprovarà el seu propi reglament.
2. El Comitè elegirà la seva Mesa per un període de dos anys.
3. El Secretari General de les Nacions Unides facilitarà al Comitè els serveis de secretaria.
4. Les reunions del Comitè se celebraran normalment a la Seu de les Nacions Unides.

Article 11
1. Si un Estat part considera que un altre Estat part no compleix les disposicions d'aquesta Convenció, podrà indicar l'afer a l'atenció del Comitè. El Comitè transmetrà la comunicació corresponent a l'Estat part interessat. En un termini de tres mesos, l'Estat que rep la comunicació presentarà al Comitè explicacions o declaracions per escrit per aclarir la qüestió i exposar quina mesura correctiva ha adoptat, si escau.
2. Si l'afer no es resol a satisfacció d'ambdues parts, mitjançant negociacions bilaterals o altres procediments adequats, i en un termini de sis mesos des que l'Estat destinatari rebi la comunicació inicial, qualsevol dels dos Estats tindrà dret a sotmetre novament l'afer al Comitè, mitjançant la notificació al Comitè i a l'altre Estat.
3. El  Comitè prendrà coneixement d'un afer que li sigui sotmès d'acord amb el paràgraf 2 d'aquest article quan hagi comprovat que s'han interposat i exhaurit tots els recursos de jurisdicció interna, de conformitat amb els principis de dret internacional admesos generalment. Aquest regla no s'aplicarà quan la substanciació dels esmentat recursos es perllongui sense justificació.
4. En tot afer que li sigui sotmès, el Comitè podrà demanar als Estats part interessats que facilitin qualsevol altra informació pertinent.
5. Quan el Comitè tracti sobre qualsevol afer derivat d'aquest article, els Estats part interessats hi podran enviar una representació, que participarà sense dret a vot als treballs del Comitè mentre l'afer és examinat.

Article 12
1.a) Un cop el Comitè hagi obtingut i estudiat tota la informació que consideri necessària, el President nomenarà una Comissió Especial de Conciliació (Comissió, d'ara endavant) integrada per cinc persones, que poden ser membres del Comitè o no. Els membres de la Comissió seran designats amb el consentiment ple i unànime dels Estats interessats, a fi d'arribar a una solució amistosa de l'afer, basada en el respecte a aquesta Convenció.
b) Si, transcorreguts tres mesos, els Estats part en la controvèrsia no arriben a un acord sobre la totalitat o part  dels membres de la Comissió, els membres sobre els quals no hi hagi hagut acord entre els Estats part a la controvèrsia seran elegits pel Comitè, d'entre els seus membres, per vot secret i per majoria de dos terços.
2. Els membres de la Comissió exerciran la seva funció a títol personal. No seran nacionals dels Estats part en la controvèrsia, ni tampoc d'un Estat que no sigui part d'aquesta Convenció.
3. La Comissió elegirà el seu President i aprovarà el seu reglament.
4. Les reunions de la Comissió se celebraran normalment a la Seu de les Nacions Unides, o en qualsevol altre lloc que la Comissió decideixi.
5. La secretaria prevista a l'apartat 3 de l'article 10 també prestarà el seus serveis a la Comissió quan una controvèrsia entre Estats part en motivi la creació.
6. Els Estats part en la controvèrsia compartiran per parts iguals totes les despeses de la Comissió, d'acord amb una estimació que farà el Secretari General de les Nacions Unides.
7. Si cal, el Secretari General podrà pagar les despeses de la Comissió abans que ho facin els Estats part a la controvèrsia d'acord amb el paràgraf 6 d'aquest article.
8. La informació obtinguda i estudiada pel Comitè serà facilitada a la Comissió, i aquesta podrà demanar als Estats interessats que facilitin qualsevol altra informació pertinent.

Article 13
1. Quan la Comissió hagi examinat l'afer detingudament, prepararà i presentarà, al President del Comitè, un informe en el qual figurin les seves conclusions sobre totes les qüestions de fet pertinents a l'afer plantejat  entre les parts, i les recomanacions que la Comissió consideri apropiades per a la solució amistosa de la controvèrsia.
2. El President del Comitè transmetrà l'informe de la Comissió a tots els Estats part a la controvèrsia. En el termini de tres mesos, aquests Estats notificaran al President del Comitè si accepten o no les recomanacions que conté l'informe de la Comissió.
3. Transcorregut el termini previst al paràgraf 2 d'aquest article, el President del Comitè comunicarà l'informe de la Comissió i les declaracions dels Estats part interessats a la resta d'Estats part d'aquesta Convenció.

Article 14
1. Tot Estat part podrà declarar en qualsevol moment que reconeix la competència del Comitè per a rebre i examinar comunicacions de persones o grups de persones compresos dins de la seva jurisdicció i que al·leguin ser víctimes de violacions, per part d'aquest Estat, de qualsevol dels drets estipulats en aquesta Convenció. El Comitè no rebrà  cap comunicació referent a un Estat part que no hagués fet aquesta declaració.
2. Tot Estat part que fes una declaració conforme al paràgraf 1 d'aquest article podrà establir o designar un òrgan, dins el seu ordenament jurídic nacional, que serà competent per a rebre i examinar peticions de persones o grups de persones compresos dins de la seva jurisdicció i que al·leguin ser víctimes de violacions de qualsevol dels drets estipulats en aquesta Convenció i haguessin exhaurit els altres recursos locals disponibles.
3. La declaració que sigui feta d'acord amb el paràgraf 1 d'aquest article i el nom de qualsevol òrgan establert o designat d'acord amb el paràgraf 2 d'aquest article seran dipositats, per part de l'Estat interessat, en poder del Secretari General de les Nacions Unides, el qual en remetrà còpies a la resta d'Estats part. Tota declaració podrà ser retirada en qualsevol moment mitjançant notificació dirigida al Secretari General, però aquesta notificació no tindrà efecte pel que fa a les comunicacions que el Comitè tingui pendents.
4. L'òrgan establert o designat de conformitat amb el paràgraf 2 d'aquest article durà un registre de les peticions, i en dipositarà anualment, i pels conductes pertinents, una còpia certificada en poder del Secretari General, amb el benentès que el contingut d'aquestes còpies no serà donat a conèixer públicament.
5. En el supòsit que no n'obtingués una reparació satisfactòria de l'òrgan establert o designat d'acord amb el paràgraf 2 d'aquest article, el peticionari tindrà dret a comunicar l'afer al Comitè, en el termini de sis mesos.
6. a) El Comitè adreçarà confidencialment tota comunicació que se li remeti a l'atenció de l'Estat part contra el qual s'al·legui una violació de qualsevol disposició d'aquesta Convenció, però la identitat de les persones o grups de persones interessats no serà revelat sense el consentiment exprés d'aquests. El Comitè no acceptarà comunicacions anònimes.
b) En el termini de tres mesos, l'Estat que rebi la comunicació presentarà al Comitè explicacions o declaracions per escrit per aclarir la qüestió i exposar quina mesura correctiva, si s'escau, ha adoptat.
7. a) El Comitè examinarà les comunicacions tenint en compte totes les dades posades a la seva disposició per part de l'Estat part interessat i per part del peticionari. El Comitè no examinarà cap comunicació d'un peticionari sense abans comprovar que aquest peticionari ha exhaurit tots els recursos interns disponibles. No obstant això, aquesta regla no s'aplicarà quan la substanciació dels recursos esmentats es perllongui de manera injustificada.
b) El Comitè presentarà el seus suggeriments i recomanacions, si n'hi ha, a l'Estat part interessat i al peticionari.
8. El Comitè inclourà, al seu informe anual, un resum d'aquestes comunicacions i, quan s'escaigui, un resum de les explicacions i declaracions dels Estats part interessats, i també dels propis suggeriments i recomanacions.
9. El Comitè serà competent per a exercir les funcions previstes en aquest article només quan almenys deu Estats part d'aquesta Convenció estiguin obligats per declaracions presentades de conformitat amb el paràgraf 1 d'aquest article.

Article 15
1. Mentre no s'assoleixin els objectius de la Declaració sobre la concessió de la independència als països i pobles colonials que figura a la Resolució 1514 (XV) de l'Assemblea General, de 14 de desembre de 1960, les disposicions de la present Convenció no limitaran de cap manera el dret de petició concedit a aquests pobles per altres instruments internacionals o per les Nacions Unides i els seus organisme especialitzats.
2.a) El Comitè constituït segons el paràgraf 1 de l'article 8 d'aquesta Convenció rebrà còpia de les peticions dels òrgans de la Nacions Unides que tracten d'afers relacionats directament amb els principis i objectius d'aquesta Convenció, i comunicarà a aquests òrgans, i sobre aquelles peticions, les seves opinions i recomanacions, en considerar les peticions presentades pels habitants dels territoris sota administració fiduciària o no autònoms, i de qualsevol altre territori al qual s'apliqui la resolució 1514 (XV) de l'Assemblea General, relatives a afers tractats en aquesta Convenció i sotmesos a examen dels òrgans esmentats.
b) El Comitè rebrà, dels òrgans competents de les Nacions Unides, còpia dels informes sobre les mesures legislatives, judicials, administratives o de qualsevol altre tipus que, en relació directa amb els principis i objectius d'aquesta Convenció, hagin aplicat les Potències administradores als territoris esmentats a l'anterior incís a, i comunicarà les seves opinions i recomanacions a aquests òrgans.
3. El Comitè inclourà, al seu informe a l'Assembla General, un resum de les peticions i informes que hagi rebut dels òrgans de les Nacions Unides i les opiniions i recomanacions que els hagi comunicat en relació d'aquestes peticions i informes.
4. El Comitè demanarà al Secretari General de les Nacions Unides tota la informació disponible que guardi relació amb els objectius d'aquesta Convenció i que faci referència als territoris esmentats a l'incís a del paràgraf 2 d'aquest article.

Article 16
Les disposicions d'aquesta Convenció relatives a l'arranjament de controvèrsies o denúncies regiran sens perjudici d'altres procediments per a solucionar les controvèrsies o denúncies en matèria de discriminació establerts als instruments constitucionals de les Nacions Unides i dels seus organismes especialitzats, o en convencions que aquests hagin aprovat, i no impediran que els Estats part recorrin a d'altres procediments per a resoldre una controvèrsia, de conformitat amb convenis internacionals generals o especials vigents entre ells.

Part III
Article 17
1. Aquesta Convenció és oberta a la signatura de tots els Estats Membres de les Nacions Unides o membres d'algun organisme especialitzat, i també de tot Estat part en l'Estatut de la Cort Internacional de Justícia, i de qualsevol altre Estat convidat per l'Assemblea General de les Nacions Unides a ser part d'aquesta Convenció.
2. La present Convenció és subjecta a ratificació. Els instruments de ratificació seran dipositats en poder del Secretari General de les Nacions Unides.

Article 18
1. La present Convenció quedarà oberta a l'adhesió de qualsevol dels Estats esmentats al paràgraf 1 de l'article 17 supra.
2. Els instruments d'adhesió seran dipositat en poder del Secretari General de les Nacions Unides.

Article 19
1. Aquesta Convenció entrarà en vigor el trentè dia a partir de la data en la qual hagi estat dipositat el vint-i-setè instrument de ratificació o d'adhesió en poder del Secretari General de les Nacions Unides.
2. Per cada Estat que ratifiqui aquesta Convenció o s'hi adhereixi després que hagi estat dipositat el vint-i-setè instrument de ratificació o d'adhesió, la Convenció entrarà en vigor el trentè dia a partir de la data en què aquest Estat hagi dipositat el seu instrument de ratificació o d'adhesió.

Article 20
1. El Secretari General de les Nacions Unides rebrà, i comunicarà a tots els Estats que siguin o arribin a ser part en aquesta Convenció, els textos de les reserves formulades pels Estats al moment de la ratificació o de l'adhesió. Tot estat que tingui objeccions a una reserva, notificarà al Secretari General que no l'accepta, i aquesta notificació haurà de ser feta dins dels noranta dies següents a la data de comunicació del Secretari General.
2. No s'acceptarà cap reserva incompatible amb l'objecte i el propòsit d'aquesta Convenció, ni es permetrà cap reserva que pugui inhibir el funcionament de qualsevol dels òrgans establerts en virtut d'aquesta Convenció. Es considerarà que una reserva és incompatible o inhibitòria si, almenys, les dues terceres parts dels Estats part de la Convenció hi formulen objeccions.
3. Tota reserva podrà ser retirada en qualsevol moment, per a la qual cosa s'enviarà una notificació al Secretari general. Aquesta notificació tindrà efectes des de la data de recepció.

Article 21
Tot Estat part podrà denunciar aquesta Convenció mitjançant notificació dirigida al Secretari General de les Nacions Unides. La denúncia tindrà efecte un any després de la data en la qual el Secretari General hagi rebut la notificació.

Article 22
Tota controvèrsia entre dos o més Estats part pel que fa a la interpretació o a l'aplicació d'aquesta Convenció, i que no sigui resolta mitjançant negociacions o mitjançant els procediments que expressament s'hi estableixen, serà sotmesa a la decisió de la Cort Internacional de Justícia a instància de qualsevol de les parts en la controvèrsia, llevat que aquestes convinguin una altra manera de solucionar-la.

Article 23
1. Tot Estat part podrà formular, en qualsevol moment, una demanda de revisió d'aquesta Convenció mitjançant notificació escrita dirigida al Secretari General de les Nacions Unides.
2. L'Assemblea General de les Nacions Unides decidirà sobre les mesures que calgui prendre, si s'escau, sobre aquesta demanda.

Article 24
El Secretari General de les Nacions Unides comunicarà, a tots els Estats esmentats al paràgraf 1 de l'article 17 supra:
a) Les signatures, ratificacions i adhesions conformes al que disposen els articles 17 i 18;
b) La data en la qual entra en vigor aquesta Convenció, d'acord amb el que disposa l'article 19;
c) Les comunicacions i declaracions rebudes en virtut dels articles 14, 20 i 23;
d) Les denúncies rebudes en virtut de l'article 21.

Article 25
1. La present Convenció, els textos de la qual en xinès, espanyol, francès, anglès i rus són igualment autèntics, serà dipositada als arxius de les Nacions Unides.
2. El Secretari General de les Nacions Unides enviarà còpies certificades d'aquesta Convenció a tots els Estats pertanyents a qualsevol de les categories esmentades al paràgraf 1 de l'article 17 supra.