Principal > Documentació > Documents sobre DH

Declaració sobre l'Eliminació de la Discriminació contra la Dona


Nacions Unides, 7 de novembre de 1967
L'Assemblea general,
Considerant que els pobles de les Nacions Unides han refermat en la Carta la seva fe en els drets fonamentals de l'home, en la dignitat i el valor de la persona humana i en la igualtat de drets d'homes i dones,
Considerant que la Declaració Universal de Drets Humans estableix el principi de la no discriminació i proclama que tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i drets i que tota persona té tots els drets i llibertats proclamades a l'esmentada Declaració, sense cap distinció, inclosa la distinció per raó de sexe,
Tenint en compte les resolucions, declaracions, convencions i recomanacions de les Nacions Unides i els organismes especialitzats l'objectiu dels quals és eliminar totes les formes de discriminació i fomentar la igualtat de drets d'homes i dones,
Preocupada perquè, malgrat la Carta de les Nacions unides, la Declaració Universal de Drets Humans, els Pactes Internacionals de Drets Humans i d'altres instruments de les Nacions Unides i els organismes especialitzats i malgrat els progressos realitzats en matèria d'igualtat de drets, continua existint considerable discriminació en contra de la dona,
Considerant que la discriminació contra la dona és incompatible amb la dignitat humana i amb el benestar de la família i de la societat, impedeix la seva participació en la vida política, social, econòmica i cultural dels seus països en condicions d'igualtat amb l'home, i constitueix un obstacle de cara al ple desenvolupament de les possibilitats que té la dona de servir als seus països i a la humanitat,
Tenint present la importància de la contribució de la dona a la vida social, política, econòmica i cultural, així com la seva funció en la família i especialment en l'educació dels fills,
Convençuda que la màxima participació tant de les dones com dels homes en tots els camps és indispensable de cara al desenvolupament total d'un país, el benestar del món i la causa de la pau,
Considerant que és necessari garantir el reconeixement universal, de fet i de dret, del principi d'igualtat de l'home i la dona,
Proclama solemnement la present Declaració:

Article 1
La discriminació contra la dona, en la mesura que nega la seva igualtat de drets amb l'home, és fonamentalment injusta i constitueix una ofensa a la dignitat humana.

Article 2
Caldrà adoptar totes les mesures apropiades per tal d'abolir les lleis, els costums, reglaments i pràctiques existents que constitueixen una discriminació en contra de la dona, i per garantir la protecció jurídica adequada de la igualtat de drets de l'home i la dona en particular:
a) El principi d'igualtat de drets figurarà a les constitucions o serà garantit d'una altra forma per llei;
b) Els instruments internacionals de les Nacions Unides i els organismes especialitzats relatius a la eliminació de la discriminació en contra de la dona s'acceptaran mitjançant ratificació o adhesió i s'aplicaran plenament tan aviat com sigui possible.

Article 3
Caldrà adoptar totes les mesures apropiades per educar l'opinió pública i orientar les aspiracions nacionals cap a l'eliminació dels prejudicis i l'abolició de les pràctiques consuetudinàries i de qualsevol altre tipus que estiguin basades en la idea de la inferioritat de la dona.

Article 4
Caldrà adoptar totes les mesures apropiades per garantir a la dona i en igualtat de condicions amb l'home i sense cap discriminació:
a) El dret a votar en totes les eleccions i a ser elegible per formar part de tots els organismes constituïts mitjançant eleccions públiques;
b) El dret a votar en tots els referèndums públics:
c) El dret a ocupar càrrecs públics i a exercir totes les funcions públiques.
Aquests drets hauran de ser garantits per la legislació.

Article 5
La dona tindrà els mateixos drets que l'home en matèria d'adquisició, canvi o conservació d'una nacionalitat. El matrimoni amb un estranger no ha d'afectar automàticament la nacionalitat de la dona, ja sigui convertint-la en apàtrida o imposant-li la nacionalitat del seu marit.

Article 6
1. Sense perjudici de la salvaguarda de la unitat i de l'harmonia de la família, que segueix sent la unitat bàsica de tota societat, caldrà adoptar totes les mesures apropiades, especialment mesures legislatives, per tal que la dona, casada o no, tingui els mateixos drets que l'home en el camp del dret civil i en particular:
a) Dret a adquirir, administrar i heretar bens, i a gaudir-ne i disposar-ne, incloent els adquirits durant el matrimoni;
b) La igualtat en la capacitat jurídica i en el seu exercici;
c) Els mateixos drets que l'home sobre circulació de persones.
2. Caldrà adoptar totes les mesures apropiades per tal de garantir el principi d'igualtat de condició del marit i l'esposa, i en particular:
a) La dona tindrà el mateix dret que l'home a escollir lliurement parella i a contraure matrimoni només mitjançant el seu ple i lliure consentiment;
b) La dona tindrà els mateixos drets que l'home durant el matrimoni i en cas de dissolució del matrimoni. En tots els casos l'interès dels fills ha de ser la consideració primordial;
c) El pare i la mare tindran els mateixos drets i deures en relació als fills. En tots els casos l'interès dels fills ha de ser la consideració primordial.
3. Caldrà prohibir el matrimoni d'infants i les noces de joves que no hagin assolit la pubertat, i caldrà adoptar mesures eficaces, fins i tot mesures legislatives, per tal de fixar una edat mínima per contraure matrimoni i fer obligatòria la inscripció del matrimoni en un registre oficial.

Article 7
Totes les disposicions dels codis penals que constitueixin una discriminació contra les dones seran derogades.

Article 8
Caldrà adoptar totes les mesures apropiades, fins i tot mesures legislatives, per combatre totes les formes de tràfic de dones i d'explotació de la prostitució de dones.

Article 9
Caldrà adoptar totes les mesures apropiades per tal de garantir a la jove i a la dona , casada o no, drets iguals als de l'home en matèria d'educació en tots els nivells, i en particular:
a) Iguals condicions d'accés a tota mena d'institucions docents, incloses les universitats i les escoles tècniques i professionals, i iguals condicions d'estudi en aquestes institucions.
b) La mateixa selecció de programes d'estudi, els mateixos exàmens, personal docent del mateix nivell professional, i locals i equips de la mateixa qualitat, ja es tracti d'establiments d'ensenyament mixt o no;
c) Iguals oportunitats en l'obtenció de beques i d'altres subvencions d'estudi;
d) Iguals oportunitats d'accés als programes d'educació complementària, inclosos els programes d'alfabetització d'adults;
e) Accés a material informatiu per ajudar-la a assegurar la salut i el benestar de la família.

Article 10
1. Caldrà adoptar totes les mesures apropiades per tal de garantir a la dona, casada o no, els mateixos drets que l'home en l'àmbit de la vida econòmica i social, i en particular:
a) El dret, sense discriminació de cap tipus a causa del seu estat civil o per qualsevol altre motiu, a rebre formació professional, treballar, escollir lliurement feina i professió i progressar en la professió i la feina;
b) El dret a igual remuneració que l'home i a igual tracte en relació a un treball del mateix valor;
c) El dret a vacances pagades, prestacions de jubilació i mesures que l'assegurin contra l'atur, la malaltia, la vellesa o qualsevol altre tipus d'incapacitació pel treball;
d) El dret a rebre assignacions familiars en igualtat de condicions amb l'home.
2. Per tal d'impedir que es discrimini en contra de la dona per raons de matrimoni o maternitat i garantir el seu dret efectiu al treball, caldrà adoptar mesures per evitar el seu acomiadament en cas de matrimoni o maternitat, proporcionar-li llicència de maternitat amb sou pagat i la garantia de tornar a la seva feina anterior, així com perquè se li prestin els necessaris serveis socials, inclosos els destinats a la cura dels infants.
3.Les mesures que s'adopten a fi de protegir la dona en determinats tipus de treball per raons inherents a la seva naturalesa física no es consideraran discriminatòries.

Article 11
1. El principi  de la igualtat de drets de l'home i la dona exigeix que tots els Estats l'apliquin en conformitat amb els principis de la Carta de les Nacions Unides i de la Declaració Universal de Drets Humans.
2. En conseqüència, es demana als governs, les organitzacions no governamentals i els individus que facin tot el que sigui al seu abast per promoure l'aplicació dels principis continguts en aquesta Declaració.