Principal > Documents > Convenció sobre els Drets de l'Infant >

Convenció sobre els Drets de l'Infant


La noció de drets especials per a la infància
La noció de drets especials per a la infància es basa en el reconeixement universal que els infants, degut a la seva immaduresa física i emocional, depenen de la seva família i de la seva comunitat i, en termes més generals, de les estructures adultes de poder polític i econòmic, per al seu benestar.

Existeixen tota una sèrie d'instruments internacionals que codifiquen les proteccions i drets dels quals han de gaudir els infants:

--Declaració Universal dels Drets de l'Infant
--Convenció sobre els Drets de l'Infant
--Declaració sobre els principis socials i jurídics relatius a la protecció i al benestar dels infants
Els trobareu a la pàgina Documents de les Nacions Unides

Un dels principis rectors de Convenció sobre els Drets de l'Infant és que l'interès superior de l'infant ha de ser la consideració primordial a la qual sempre ens hem d'atenir en totes les decisions o procediments que afecten els infants.

Entenem per "principi d'interés superior dels infants" aquell conjunt d'accions i processos orientats a garantir-los un desenvolupament integral i una vida digna, alhora que unes condicions materials i afectives que els permetin viure plenament i assolir el màxim benestar possible.

Serien funcions d'aquest interès superior:
--Afavorir que les interpretacions jurídiques reconeguin el caràcter integral dels drets dels infants.
--Pressionar perquè les polítiques públiques donin prioritat als drets dels infants.
--Permetre que els interessos dels infants prevalguin sobre d'altres interessos, sobretot si es produeixin conflictes amb aquests altres interessos.

Per tant, l'interès superior dels infants implica que les societats i els governs han de fer tots els esforços per construir les condicions necessàries amb l'objectiu que els infants puguin viure desplegant les seves potencialitats. Això vol dir que, independentment de les conjuntures polítiques, socials i econòmiques, s'han d'assignar els recursos necessaris que garanteixin aquest desenvolupament.

D'altra banda, aquesta noció d'interès superior dels infants també és recolza en el fet que el desenvolupament de les societats depèn fonamentalment de la formació dels infants. Així, des d'aquesta perspectiva, aquesta prioritat no seria un producte de la bondat de la societat adulta, o dels sistemes de govern, sinó que seria un element bàsic de cara a la preservació i el millorament de la humanitat.torna a l'inici