Principal > Documents > Convenció sobre els Drets de l'Infant >

Convenció sobre els Drets de l'Infant


Definició jurídica de "nen/a"
"Nens", segons la majoria de las normes jurídiques internacionals, és tota persona menor de 18 anys. La major part dels països del món han fixat, així mateix, la majoria d'edat civil en els 18 anys. Amnistia Internacional utilitza aquesta definició, a l'igual que la majoria d'ONG i els grups de defensa dels drets del nen.

La Carta Africana sobre els Drets i el Benestar del Nen estableix que nen és "tot ésser humà menor de 18 anys", mentre que la Convenció sobre els Drets del Nen és menys categòrica, doncs entén per nen tot ésser humà menor de 18 anys, excepte que en virtut de la llei que li sigui aplicable hagi arribat abans a la majoria d'edat. A primera vista, aquesta excepció podria ser usada pels Estats per a justificar la denegació dels drets continguts en la Convenció a aquells a qui la legislació nacional no consideri nens, és a dir, quan un Estat hagi fixat la majoria d'edat en una edat inferior. Tot i així, el Comitè dels Drets del Nen ha anat aplicant sistemàticament aquesta clàusula en el sentit que només es permeten les definicions de majoria d'edat fixades per sota dels 18 anys quan no van en perjudici de cap dels drets protegits per la Convenció.

En els textos de drets humans també apareix el terme "menor" que no és exactament sinònim de "nen", ja que per regla general es refereix a les persones que poden ser processades i jutjades en el sistema de justícia de menors.

Les Regles de Beijing (Regles Mínimes de les Nacions Unides per l'administració de la Justícia de Menors, 1985) estableixen que la noció de "menor" s'aplicarà a joves d'edats molt diferents, edats que van dels 7 anys fins els 18 anys, o més, mentre que les Regles de les Nacions Unides per a la Protecció dels Menors Privats de Llibertat estipula que: "S'entén per menor tota persona de menys de 18 anys d'edat", tot i que s'afegeix que l'edat límit per sota de la qual no es permetrà privar de llibertat un nen, haurà de fixar-se per llei.

En alguns països, es denominen menors tots els delinqüents menors d'edat o totes les persones que resideixen en institucions correccionals per a menors, encara que algunes tinguin 21 anys, o fins i tot 24.

Els conceptes que ajuden a definir la infància


Els conceptes que ajuden a definir la infància, com ara la maduresa i l'edat de la responsabilitat penal, es basen en gran mesura en factors socials i culturals.

Les edats en les quals se suposa que una persona ha copsat diferents graus de maduresa varien enormement d'una societat a una altra; la Convenció del Nen és intencionadament imprecisa sobre l'edat de la responsabilitat penal, i el principi segons el qual han de tenir-se degudament en compte les opinions del nen està relacionat amb la seva "maduresa", i no amb la seva edat.

En algunes societats, la infància és una condició determinada per la posició que ocupa el nen dins la comunitat, més que per la seva edat. Els qui continuen sotmesos a l'autoritat dels pares són considerats nens, amb independència de l'edat que tinguin, mentre que els qui assumeixen papers i responsabilitats d'adult reben els consegüents drets i deures socials. En gran part del món, fins i tot els nens de poca edat tenen responsabilitats econòmiques significatives: han de treballar, ja sigui per a mantenir-se o per a contribuir a l'economia familiar, fet pel qual els queda poc temps per anar a escola o per jugar.

Alhora, els nens que es veuen obligats a assumir responsabilitats econòmiques i emocionals pròpies dels adults corren un risc encara major de patir abusos, precisament perquè no se'ls considera nens. Es pot no reconèixer que siguin sent immadurs emocional i físicament i, per tant, que necessiten les salvaguardes i proteccions addicionals que proporcionen les normes jurídiques pertinents.

Dit d'una altra manera: La concepció del nen com a un "individu deslliurat de la majoria de les obligacions, depenent econòmicament, no involucrat políticament, immadur emocional i moralment, i segur dins una família i representat per aquesta" es correspon amb les experiències de molt pocs nens en el món.torna a l'inici