AI Catalunya
Grup d'educació
principal
objectius
materials
recursos
temes
documents
contacte
mapa
> principal > documents > història dels drets humans > bibliografia
 Història dels drets humans
Bibliografia
A més dels casos en què en les respectives pàgines ja s'especifiquen les fonts utilitzades, les principals publicacions consultades són les següents:
- Jeanne Hersch (coordiador). El derecho de ser hombre. UNESCO, 1968. Ediciones Sígueme, Salamanca, 1973
- José Antonio Marina i María de la Válgoma. La lucha por la dignidad. Anagrama, 2000
- Miguel Artola. Los derechos del hombre. Alianza Editorial. Madrid, 1986
- Antonio Truyol y Serra. Los derechos humanos. Editorial Tecnos. Madrid, 1982
- Ramón Soriano, Juan Carlos Suárez. Historia temática de los derechos humanos. Editorial MAD. Sevilla, 2003
- Gregorio Peces-Barba. Escritos sobre derechos fundamentales. EUDEMA. Madrid, 1988
- Félix García Moriyón. Los derechos humanos a lo claro. Editorial Popular. Madrid, 1992
- Xavier Pons (coordiador). La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Asociación para las Naciones Unidas en España. Icaria, Barcelona, 1998
- Peter Singer (coordinador). Compendio de ética. Alianza Editorial. Madrid, 1995
- Hitos en la historia del derecho. El Correo de la Unesco. Novembre, 1999
- Federico Lara Peinado. Código de Hammurabi (edició crítica). Editora Nacional. Madrid, 1982
- Indro Montanelli. Historia de Roma. Plaza & Janés. Barcelona, 1961
- William D. Phillips. La esclavitud desde la época romana hasta los inicios del comercio transatlántico. Siglo XXI, Madrid, 1989
- Hugh Thomas. La trata de esclavos. Editorial Planeta. Barcelona, 1998
- Adam Hochschild. Enterrad las cadenas. Ediciones Península. Barcelona, 2006
- José Andrés-Gallego, Jesús María García Añoveros. La Iglesia y la esclavitud de los negros. EUNSA. Pamplona, 2002
- Marc Ferro (coordinador). El libro negro del colonialismo. La esfera de los libros. Madrid, 2005
- Francesc Lluís Cardona. El reconeixement dels drets humans des de l'Antiguitat fins avui. Associació per a les Nacions Unides a Espanya. Barcelona, 1998
- Francesc de Carreras. 200 anys de drets humans. Parlament de Catalunya. 1989
- Ingeborg Gleichauf. Història de les dones filòsofes. La Desclosa. Barcelona, 2005
- Bertrand Russell. Història social de la filosofia. Edicions 62. Barcelona, 1996
- Jostein Gaarder. El món de Sofia. Editorial Empúries. Barcelona, 1995
- Gran Larouse Universal. Plaza & Janés. Barcelona, 1993
- Salvat Universal. Salvat Editores. Barcelona, 2003

Algunes pàgines d'Internet consultades (1):

www.un.org/spanish/geninfo/faq/hr2.htm (drets humans)
www.un.org/spanish/events/slaveryabolition/backgrounder.shtml (esclavitud)
www.un.org/spanish/events/women/iwd/2005/history.html (drets de les dones)
www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/htmlall/6m4jhz?opendocument (població civil com a blanc bél.lic)
www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/htmlall/5tdlln?opendocument (dret internacional humanitari)
www.icrc.org/Web/spa/sitespa0.nsf/html/6GUKCE (índia)
ktouslaw.blogspot.com/2006/02/historia-del-derecho.html (Diana Figueroa. Historia del Derecho)
es.wikipedia.org (diferents consultes)
www.ensayistas.org (diferents consultes)
www.aidh.org/uni/Formation/00Home_e.htm (història general dels drets humans)
www.tuasesorjuridico.com/apuntes.htm (drets humans)
www.egiptomania.com/literatura/ (Egipte)
www.xtec.es/~lvallmaj/summap2.htm (Grècia, ètica)
www.unav.es/hAntigua/textos/docencia/roma/practicas/didrom18.htm (Roma, les 12 Taules)
www.nodo50.org/ddhhmujeres/dossier/web/indice.htm (drets de les dones)
clio.rediris.es/udidactica/sufragismo2/ (drets de les dones)
www.cedt.org/ (esclavitud)
www.filosofia.org/cla/ari/azc03021.htm (esclavitud)
www.gees.org/articulo/1283/41 (Islam i drets humans)
foros.webislam.com/forum_posts.asp?TID=908 (Islam i drets humans)

(1) Nota sobre les fonts d'Internet: les anteriors adreces van ser consultades de forma majoritària el 2007, i algunes el 2010, durant una important revisió i ampliació dels continguts. A les altres pàgines d'aquesta "Història dels drets humans", quan s'esmenten adreces d'Internet com a fonts s'adjunta al final de l'adreça, entre parèntesi, l'any de consulta. Per tant, en tots els casos s'ha de tenir en compte que des del moment de la consulta les pàgines referenciades es poden haver modificat o que senzillament poden haver estat eliminades.
 


torna a l'inici