AI Catalunya
Grup d'educació
principal
objectius
materials
recursos
temes
documents
contacte
mapa
> principal > temes > grup d'alumnes
Grup d'Alumnes pels Drets Humans
índex
definició
objectius
metodologia
tasques
estructura
propostes
  Tasques a dur a terme
1. Edició del Full Mensual del Grup d'Alumnes, en format de quartilla (DIN-A4 doblegat), en el qual es tracten temàtiques específiques sobre violació dels drets humans, dates commemoratives, notícies d'actualitat sobre conflictes, seguiment de les Accions Urgents realitzades, etc. Aquest Full Mensual es fotocopia i es distribueix per entre les classes, penjant un exemplar al suro per a ser consultat pels alumnes o tractat a alguna tutoria. S'encarrega d'aquesta activitat el Equip de Premsa del Grup d'Alumnes.

2. Elaboració de  L'Exposició del Mes, de caràcter monogràfic, sobre un tema d'actualitat (refugiats kosovars, guerra de Txetxènia, etc.) o temàtiques relatives als drets humans (la pena de mort als EUA, els nens del carrer del Brasil, l'explotació laboral infantil, la discriminació de la dona, etc.), o bé dedicar-se a aprofondir sobre un dret humà concret. El mural és realitzat pels mateixos membres del Grup responsables d'aquesta activitat (Equipd'Exposicions). El Mural és un dels elements fonamentals de difusió dels objectius del Grup,de manera que cal fer-ho de manera atractiva i que faciliti la transmissió àgil del missatge que es pretén donar en cada cas (ús de fotografies, grans titulars, colors vius, retalls de premsa, declaracions de persones especialitzades o autoritats, testimonis de víctimes, etc.). Aquesta Exposició és de caire itinerant pel centre, de tal manera que durant la primera setmana/dies se situa al hall del centre, i la resta del temps als diferents passadissos dels cursos de Secundària i Batxillerat. També és possible que el Grup es comprometi a fer només exposicions quan se celebrin actes al centre.

3. Activisme en favor dels DDHH mitjançant la rebuda i tractament de les Accions Urgents, que es preparen per a fer enviaments massius per part de tot el centre. Cada grup-classe  reb el cas d'una víctima concreta que ha escollit i preparat l'Equip d'Accions del Grup. S'aconsella dedicar una hora de tutoria per a tractar, un cop al mes/trimestre, el cas de la víctima assignada al grup-classe pertinent. El Grup escull lesvíctimes que considera més adients per diferents motius, elabora una carta-tipus, i preparala informació addicional sobre el país (que pot sortir de l'Informe Anual o de la premsa si es tracta d'un tema d'actualitat internacional). Durant l'hora de tutoria s'estudia el país i lasituació de la víctima, la violació dels seus drets humans concrets, es redacta la carta o targeta postal (pot seguir-se el format tipus que el Grup d'Alumnes ofereix o es pot escriurenovament sempre que es tinguin en compte les idees fonamentals) i, amb el sobre/targeta i segell que prèviament els companys de classe han comprat, l'entreguen al delegat de classeque ho donarà, a la seva vegada, al Responsable de l'Equip d'Accions Urgents per tal de fer efectiu l'enviament. El Grup d'Alumnes fa un seguiment de les víctimes assignades a cada grup-classe per informar del desenvolupament del cas als companys respectius mitjançant el Full Mensual.

4. Preparació de la Setmana de la Pau o dels DDHH o Diada de la Pau o dels DDHH que el centre celebri. En cas de que no tingui el costum de realitzar cap, el Grup d'Alumnespertinent pot presentar un projecte a l'Equip Directiu per tal de dedicar una diada o una setmana al tema de la pau. Un cop el centre celebri la Setmana/Diada de la Pau, el Grup d'Alumnes, mitjançant els seus equips de treball, s'encarrega de proposar i/o preparar activitats relatives als drets humans, la pau, la no-violència, etc.

5. Edició de la Revista del Grup, en format DIN-A4 (DIN-A3 doblegat), de periodicitat trimestral, amb diverses seccions dedicades a informar de les activitats del Grup d'Alumnes,síntesi de les temàtiques tractades als Fulls Mensuals, Exposicions del Mes, activitats previstes per a la Setmana/Diada de la Pau, campanyes d'Amnistia Internacional, actualitatinternacional sobre drets humans, secció dedicada al seguiment dels casos de les Accions Urgents assignats als cursos, publicació sobre testimonis alliberats, articles d'opinió dels membres o altres companys, participació de professors del centre, retalls de premsa,ressenya de llibres relacionats amb la pau, crítiques de cinema de pel·lícules relatives atemàtiques de drets humans, etc.

6. Obertura, ús i manteniment d'una pàgina web i una adreça electrònica, per tal de rebre les Accions Urgentes, notícies o informacions relatives als drets humans, per adscriure's a una xarxa d'organismes defensors dels drets humans, oferir informació sobre els actes, disposar de links d'altres institucions o organitzacions interessants, penjar els grans pactes i tractatsinternacionals per a ser consultats per qualsevol alumne o persona interessada, intercanviarexperiències i idees amb d'altres Grups d'Alumnes o organismes de drets humans, contactari rebre col·laboració del Grup d'Educadors d'AI-Catalunya, etc. Aquesta tasca la desenvoluparà el Responsable d'Informació.torna a l'inici