AI Catalunya
Grup d'educació
principal
objectius
materials
recursos
temes
documents
contacte
mapa
> principal > temes > grup d'alumnes
Grup d'Alumnes pels Drets Humans
índex
definició
objectius
metodologia
tasques
estructura
propostes
  Estructura i membres
Per tal de que el Grup d'Alumnes tingui èxit en les seves iniciatives, cal que estigui estructurat d'una manera mínimament ordenada i lògica.

Els càrrecs, que són escollits per majoria de membres o per acords conjunts, poden canviar cada curs. És lògic que els més veterans portin les tasques de major responsabilitat i que siguin rellevats pels més joves a mesura que passen els cursos. Mai un càrrec és signe de superioritat, ans tot el contrari: el sentit de servei ha d'estar per sobre de tot i mai un Coordinador/a dels Estudiants o un Responsable d'Equip tindrà més autoritat sobre qualsevol altre membre del grup; és més, la Coordinació ha d'estar disposada en tot moment a la voluntat del Grup.

Tots els components del Grup d'Alumnes tenen semblants responsabilitats i totes de la mateixa importància ja que sense la bona col·laboració d'un membre l'activisme dels altres es pot veure notablement reduit; tots tenen, a més, veu i vot en les decisions que es vagin prenent, mentre el Coordinador/a del Grup (professor/a del centre) consideri que són viables o adients. Seria ideal que cadascun dels membres del Grup en tingués un càrrec; si són molts els membres, els càrrecs podrien ser compartits entre dues persones en alguns casos.

A continuació es presenten els càrrecs del Grup. No estan situats segons un ordre d'importància, i poden variar segons les preferències de cada Grup; només responen a les necessitats bàsiques del Grup d'Alumnes.

 • Equip de Coordinació
 • Equip d'Accions Urgents
 • Equip de Premsa
 • Equip d'Exposicions
 • Esquema de l'organització del Grup d'Alumnes
 • Equip de Coordinació 
  --Coordinador/a del Grup.
  És o són professors/es del centre. Últim/a responsable tot i que hauria d'evitar protagonismes. Actua com un membre més en les decisions del Grup, encara que ha de veure viables les inciatives que proposen els membres i pot vetar-les.
  --Coordinador/a dels Estudiants. El poden formar més d'una persona. És qui coordina totes les activitats que duu a terme el Grup i és nexe de contacte entre el Coordinador General i la resta d'Equips i membres. La seva responsabilitat fonamental és la d'organitzar les iniciatives del Grup d'Alumnes i recollir les suggerències de tots els membres per tal de coordinar-les adequadament perquè es poguin portar a terme. Es responsabilitza de mantenir contactes amb el centre (Equip Directiu, Equip Pedagògic, Associació de Mares i Pares, etc.). Treballa estretament amb el Secretari i els diferents Responsables de secció (Resp. d'Informació, Resp. de Difusió i Responsables dels Equips).
  --Secretari/a. La seva tasca va dirigida fonamentalment a tres objectius: (1) mantenir al dia l'agenda del Grup d'Alumnes, (2) redactar l'acta de reunió del Grup a on hi han de constar els punts que s'han de tractar en una sessió, els que van quedar pendents a l'anterior, i el que resta per fer, i (3) gestionar l'Arxiu del Grup d'Alumnes, mantenint-lo ordenat i fàcilment consultable pels seus membres.
  --Responsable d'Informació. S'encarrega tant de la correspondència convencional i electrònica que arriba al Grup d'Alumnes. D'aquesta manera, cal que llegeixi la documentació, sintetitzar-la per a ser explicada en les sessions del Grup, i degudament arxivada a l'arxiu del Grup d'Alumnes (tasca en la que col·laborarà amb el Secretari, qui gestiona l'Arxiu).
  --Responsable de Difusió. S'encarrega de difondre pel centre i els cursos les diferents activitats que el Grup va preparant i portant a terme. També és responsable de contactar amb els diferents delegats dels grup-classe davant algún interès de tractar temàtiques lligades als drets humans en les tutories. A més, les seves funcions també són: dissenyar rètols difonent actes, contactar amb els diferents delegats de curs de Secundària i Batxillerat quan cal organitzar alguna acte (parada informativa, difusió de folletons, signatures...), difondre campanyes del Grup, informar de les tasques que s'estan preparant quan s'apropi la Setmana de la Pau o dels DDHH, donar ressò d'actes relatius a diades específiques dins o fora de l'horari escolar (conferències, xerrades, cine-fòrums...), difondre la revista del Grup, el Full Mensual, i ocupar-se'n de col·locar l'Exposició del Mes en els diferents llocs assignats pel centre.

  Equip d'Accions Urgents


  Equip format per diversos membres del Grup d'Alumnes que s'encarrega de rebre i tractar les Accions Urgents, escollir-ne les més adients per als cursos, redactar les cartes-model, preparar la informació addicional del país. A més, col·labora en els actes de la Setmana de la Pau o dels DDHH, tenint un especial protagonisme en la realització de la campanya "Una postal, una vida" al centre.
  Responsable. S'encarrega d'entregar les diferents Accions Urgents als delegats o delegades de classe i recollir-les quan estiguin redactades i signades per a ser enviades el més aviat possible. Es reuneix amb el Equip de Coordinació com a portaveu del Equip d'Accions Urgents.

  Equip de Premsa 


  Equip. S'encarrega d'elaborar una revista dels actes que es porten a terme al Grup. Apareix cada trimestre, per tant en surten 3 al curs. Amb el Responsable de Difusió en repartirà exemplars per a cada classe que seran penjats al tauler per a ser consultats pels alumnes que ho desitgin. També contindrà una selecció d'informes i notícies sobre violacions de drets humans que hagin sortit a diaris o altres revistes. Tanmateix, hi hauran articles escrits pels mateixos membres o d'altres alumnes que no en siguin membres, a on reflexionin sobre la pau, els drets humans i altres aspectes relacionats més estretament amb el barri o la població d'on és el centre. S'encarrega també d'elaborar el Full Mensual.
  Responsable. S'encarrega de que que les diferents publicacions del Grup d'Alumnes vagin al dia i puguin ser penjades als suros de les diferents classes. Es reuneix amb el Equip de Coordinació com a portaveu del Equip de Premsa.

  Equip d'Exposicions 


  Equip.  S'encarrega de dissenyar l'Exposició del Mes per al centre, que ha de contenir informació de primer ordre relativa a violació dels drets humans o difusió dels mateixos mitjançant il·lustracions, articles de diari retallats, quadres, esquemes explicatius, etc. El tema de cada mes i els seus continguts han de ser estudiats amb seriositat, ja que durant tot un mes seran vistos per la comunitat educativa i possiblement utilitzada la seva temàtica per a tutories, sortides o altres activitats. Aquest mural és itinerant, de manera que ha de tractar la temàtica d'una manera entenedora alhora que atractiva. Aquest Equip serà especialment nombrós per la dificultat d'aconseguir materials per al mural (retalls de premsa, fotografies, textos diversos, etc.) i elaborar-lo (és possible que els seus membres s'hagin de reunir un altre dia fora de l'horari establert per a les reunions del Grup d'Alumnes). D'altra banda, treballarà de cara a oferir idees i iniciatives quant als actes de la Setmana de la Pau o dels DDHH.
  Responsable. S'encarrega de coordinar les activitats del Equip, aconseguir els materials necessaris, i discutir els temes que puguin anar tractant-se durant l'any a l'exposició. Es reuneix amb el Equip de Coordinació com a portaveu del Equip d'Exposicions.


  Esquema de l'organització del Grup d'Alumnes 


  Equip de Coordinació
  Coordinador/a General  (Professor/a)
  Coordinadors/es dels Estudiants
  Secretari/a
  Responsable d'Informació
  Responsable de Difusió
  Responsables dels Equips
  Equip d'Accions Urgents
  Responsable i membres
  Equip de Premsa
  Responsable i membres
  Equip d'Exposicions
  Responsable i membres

  torna a l'inici