AI Catalunya
Grup d'educació
principal
objectius
materials
recursos
temes
documents
contacte
mapa
> principal > recursos > calendari > dies internacionals i mundials
 Aclariments: Dies Internacionals i Dies Mundials
"S'han fet servir diferents termes al proclamar els dies internacionals. Poden ser anomenats Dies Internacionals, Dies Mundials, Dies de les Nacions Unides, Dies Universals, i així successivament. Aquesta varietat depèn únicament de les preferències terminològiques de la [agència de les NNUU] autora de la proposta, i no indiquen cap diferència en la naturalesa d'aquests dies." (1)

La denominació utilitzada, per tant, no suposa cap característica comuna amb la resta de dates identificades amb la mateixa denominació, ni pel que fa a la seva naturalesa ni al seu procés de proposta i aprovació.

D'altra banda, no existeixen directrius específiques a les Nacions Unides que regulin en general la proclamació, per part de les diferents agències, dels dies internacionals (o mundials, universals, etc.). Són les diferents agències o organismes especialitzats de les Nacions Unides (UNESCO, UNICEF, OMS, FAO, ACNUR, OIT, PNUD, etc.) les que aproven els dies internacionals que els semblen apropiats, seguint només les seves respectives normes de govern i reglaments interns, sense la necessitat de passar per l'Assemblea General per a la seva aprovació i proclamació.

No obstant això, una un cop proclamat un dia determinat, l'agència especialitzada que l'ha impulsat, opcionalment pot sol·licitar a l'Assemblea General l'aprovació d'aquest dia.

Aquest funcionament explica en part la falta fins a la data d'un directori oficial i actualitzat que reuneixi tots els dies proclamats per les diferents agències. I al mateix temps, explica també que es puguin trobar, en diferents pàgines d'internet, llistats no coincidents de dies internacionals, mundials, etc. (fins i tot limitant la recerca només a pàgines oficials de les Nacions Unides).

D'altra banda, si bé no existeixen guies oficials que regulin el procés de preparació i aprovació de noves propostes, la tendència és a valorar detingudament l'oportunitat de cada eventual nova incorporació, tenint en compte l'elevat nombre de dies d'aquest tipus incorporats ja al calendari. L'objectiu és no devaluar, a causa del seu excés, la idea que dóna sentit als dies internacionals: no cal oblidar que aquestes celebracions no pretenen ser un recordatori rutinari d'un tema determinat, sinó que persegueixen que la seva celebració tingui algun tipus d'impacte sobre l'esmentat tema.

La selecció de la data dels dies internacionals coincideix sovint (però no obligatòriament) amb un fet històric. Per exemple, el 2 d'octubre, el Dia Internacional de la No Violència, es va escollir per ser l'aniversari del naixement de Gandhi (el 1869); i el Dia Internacional per a l'Eradicació de la Pobresa, el 17 d'octubre, es celebra en aquesta data en reconeixement de les 100.000 persones que, el 1987, a París, es van manifestar per a denunciar la situació de les víctimes de les fams i la pobresa extrema.

Anys i decennis de les Nacions Unides

En el cas dels anys internacionals, les propostes de proclamació es presenten directament a l'Assemblea General. Entre els criteris de selecció s'inclouen que la temàtica sigui d'interès prioritari en les esferes polítiques, social, econòmica, cultural i humanitària o de drets humans, que afecti la majoria dels països, i que pugui aportar solucions. Sobretot, el que es pretén amb la celebració d'un any internacional és que aquest es tradueixi en resultats identificables i pràctics i que les mesures que es portin a terme en l'àmbit internacional complementin les d'àmbit nacional.

Pel que fa als decennis, les propostes han de presentar-se al Consell perquè aquest les analitzi. L'Assemblea General proclamarà el decenni internacional després que els òrgans intergovernamentals competents hagin analitzat amb detall la proposta i s'hagin tingut en compte les opinions de tots els Estats Membres i les ONG interessades. Les propostes han d'incloure un projecte de programa d'acció amb objectius i activitats ben definits en els àmbits internacional, regional i nacional.

> Llista de dies internacionals


(1) "Directrius i procediment a seguir per a la proclamació de dies internacionals"
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=32567&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html (2012)


torna a l'inici