AI Catalunya
Grup d'educació
principal
objectius
materials
recursos
temes
documents
contacte
mapa
> principal > recursos > arts plàstiques > poesia visual > poesia visual a l'aula
 Poesia visual i drets humans a l'aula
Presentació
La poesia visual és una forma d'expressió artística caracteritzada en general, però no de manera imprescindible, per la combinació de la paraula i la imatge. És un gènere artístic, normalment de petit format, que a partir d'uns pocs elements i uns mínims requisits materials, condensa la capacitat de produir un gran impacte.

Altres autors proposen definicions més àmplies, fins a l'extrem de considerar que qualsevol obra plàstica, si està inspirada per un alè poètic, també podria ser inclosa en la categoria de poesia visual. Aquí, fonamentalment per raons pràctiques (facilitat material d'execució i utilitat pedagògica a l'aula), es pren com referència la definició més restrictiva inicial.

Susceptible de manifestar-se de múltiples maneres i de donar concreció a sentiments, experiències i idees, la poesia visual és un valuós recurs en els processos d'aprenentatge. Tant en els àmbits del llenguatge i de la plàstica com en el que es pretén ressaltar aquí: el dels valors.

Dintre de l'ensenyament en drets humans, la poesia visual és una eina amb un extraordinari potencial. Una proposta ben presentada pot afavorir un elevat grau d'implicació de l'alumnat en l'activitat, a través d'un treball seriós i al mateix temps atractiu. Una combinació de rigor i creativitat sens dubte valuosa quan es pretén incidir en el món dels valors. Les experiències portades a terme fins al moment en diferents centres d'ensenyament confirmen l'anterior apreciació.

Algunes definicions de poesia visual


"La poesia visual no és dibuix, ni pintura, és un servei a la comunicació."
Joan Brossa

"La poesia visual és una mica més que poesia, ha de predominar el component visual però no es pot limitar únicament al visual, és una mica que s'entrecreua donant lloc a alguna cosa nou."
Santiago Aguaded

"El poema visual no és una facultat de la paraula sinó de la retina."
Jesús Maestro

"Poesia visual és la semblança que existeix entre una frase i la imatge que l'expressa amb un efecte poètic o musical."
Guillermo Marín

"La Poesia visual conté suggeriments, picades d'ullet i insinuacions de sentit".
Bertomeu Ferrando

"Poesia visual és l'art de veure poesia en les coses i saber-ho expressar plàsticament."
Isabel Jover

"Què és la poesia visual? La bellesa que enclou està en proporció al grau d'indefinició que l'embolcalla."
César Reglero