Comentari de textos / Índex de textos
Dret a un habitatge digne

El dret a un habitatge digne implica no només el dret de tota persona a disposar de quatre parets i un sostre on trobar refugi, sinó que implica també accedir a una llar i a una comunitat segures on viure en pau, amb dignitat i salut física i mental. Exemple paradigmàtic de la interdependència entre els diferents drets humans, garantir el dret a un habitatge adient esdevé essencial per garantir el dret a la família, a la no ingerència a la vida privada, a la seguretat personal, a la salut i, en definitiva, el dret a la vida. El dret a un habitatge adient es troba reconegut al Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals (PIDESC). L'article 11 estableix "el dret de tota persona a un nivell de vida adequat per a sí mateixa i la seva família, incloent l'alimentació, vestit i habitatge adients, i a una millora continuada de les condicions d'existència"..

Observatori DESC
observatoridesc.org/es/derecho-una-vivienda-adecuada  (2014)


1. Fes un resum del text.

2. Quins drets, segons el text, es poden veure afectats si no es compleix el dret a un habitatge digne?

3. Darrerament, a causa de la crisi econòmica s'estan efectuant molts desnonaments, com creus que això afecta als drets individuals?

4. Què podem fer, segons la teva opinió, per universalitzar l'accés a un habitatge digne?

.