Comentari de textos / Índex de textos
Testament vital / Document de voluntats anticipades

Jo:
amb DNI núm:
major d’edat, amb domicili a:
telèfon:
en plenitud de les meves facultats mentals, lliurement i després d’haver reflexionat profundament,

Declaro:

Que si em trobo en una situació en la qual no pugui prendre decisions sobre la meva atenció mèdica, a conseqüència del meu deteriorament físic i/o mental, la meva voluntat inequívoca és la següent:

1- Limitació de l'esforç terapèutic: que no se'm perllongui la vida per mitjans artificials o per tècniques de suport vital, fluids intravenosos, fàrmacs, alimentació artificial, aportació de líquids, respiració assistida... i que no se m'apliqui cap tractament, ni cirurgia, tècniques de reanimació, diàlisi, quimioteràpia, radioteràpia, transfusions...

2- Que se m'administrin els fàrmacs necessaris per evitar-me el possible sofriment físic i/o psíquic causat per la malaltia, per la retirada dels tractaments, o per qualsevol altre motiu, encara que aquest procediment pugui escurçar la meva vida, i que si el meu estat arriba a un punt d'especial deterioració, els fàrmacs que se m’administrin siguin els necessaris per acabar d’una manera indolora, definitiva i ràpida amb els sofriments esmentats, podent arribar a la sedació terminal.

3- Si en el moment en què em trobi en la situació motiu d'aquesta declaració, la legislació ja hagués regulat el dret a l'eutanàsia activa voluntària, és el meu desig morir de forma ràpida i indolora per aquest procediment.

4- Les situacions a les quals em refereixo són:
-Dany cerebral important i irreversible.
-Càncer en fase avançada i irreversible.
-Malaltia degenerativa en fase avançada del sistema nerviós i/o muscular, amb una important limitació de mobilitat.
-Demència severa deguda a qualsevol origen, especialment si he arribat al punt de no poder expressar-me ni alimentar-me per mi mateix/a, ni reconèixer a familiars o persones properes.
-Altres malalties o situacions de característiques similars a les mencionades.

5- Sol.licito als metges o altres professionals sanitaris que no puguin fer que es compleixin els meus desigs i voluntats, o que no hi estiguin d'acord, que derivin el meu cas a altres professionals sanitaris que els puguin complir.
A aquests professionals que els compleixin, els eximeixo de tota responsabilitat, i prego que mai se'ls censuri, ni se'ls culpi ni condemni pel fet d'haver-los dut a terme.
No reconec a ningú cap dret ni atribució per a reclamar ni denunciar el centre hospitalari, ni el personal sanitari, pel fet d'executar la meva voluntat.
Finalment, en cas de dubtes en la interpretació d'aquest document, vull que es tingui en compte l'opinió dels meus representants.

Firmat:

[Acompanyat (obligatori) dels noms, DNI i signatures de tres testimonis]

[Designació del representant/s legals, una o dues persones (opcional, i alhora aconsellable)]

Designo com a representants legals (Noms, DNI i signatures) perquè vigilin el compliment de les voluntats expressades en aquest document i prenguin les decisions necessàries de cara a aquesta finalitat.
 

(*) Com que el contingut dels testaments vitals no està fixat, sinó que cadascú el decideix, en aquest cas hem fet servir el text d'un model de l'Associació Dret a Morir Dignament, de fa uns anys, més senzill que l'actual de la mateixa associació.


1- Coneixies l'existència del Testament Vital i la seva funció?

2- Sabies que abans els metges no estaven obligats a respectar aquest tipus de voluntats? Creus que ha sigut un avanç, l'existència de la "Llei d'Autonomia del Pacient" (2002), que permet a l'interessat rebutjar tractaments?

3- El contingut d'un testament vital el decideix l'interessat, de manera que s'hi pot indicar el que cadascú vulgui. Per exemple, que en cap cas, ni que estigui regulada, s'apliqui l'eutanàsia. O per exemple, si pertanyessis als Testimonis de Jehovà, que en cap cas se't fes una transfusió. Què especificaries tu, si et plantegessis fer el teu testament vital?

4- Creus que és bo tenir complimentat un document d'aquestes característiques, sigui quin sigui el contingut?

.