Comentari de textos / Índex de textos
Drets culturals

La cultura afecta a amplis aspectes de la vida: l'habitatge, l'alimentació, la relació amb la terra i l'entorn natural, l'atenció mèdica, la religió, l'educació i les arts. En moltes ocasions és complicat determinar l'adequació cultural perquè les "cultures" mai són monolítiques. Per això, brindar autèntiques oportunitats de participació a les minories, en particular als pobles indígenes, mitjançant el respecte per la llibertat d'expressió, d'associació i de participació en la vida política, és un element central del respecte pels drets culturals.

Aquests drets estan protegits en normes internacionals d'una manera imprecisa. El Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals protegeix el dret a participar en la vida cultural i a gaudir dels beneficis de la ciència i la cultura. El Pacte assenyala l'obligació de l'Estat d'assegurar la conservació, el desenvolupament i la difusió de la ciència i de la cultura. El dret internacional relatiu als pobles indígenes, així com les normes sobre els drets de les minories i sobre l'eliminació de la discriminació racial contenen disposicions més precises sobre aquest tema. Els particulars i els grups que defensen els drets culturals en l'àmbit internacional es basen amb més freqüència en el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics (art. 27), que protegeix el dret dels membres de minories a tenir la seva pròpia vida cultural, a professar i practicar la seva pròpia religió i a emprar el seu propi idioma.

La protecció dels drets culturals de grups, comunitats i pobles ha de guardar equilibri amb els drets dels individus. La Carta Africana de Drets Humans i dels Pobles, que obliga als seus membres a promoure i protegir "la moral i els valors tradicionals reconeguts per la comunitat", estableix una distinció entre pràctiques culturals positives i negatives. Algunes d'elles, com les quals subordinen clarament a les dones, poden estar infringint altres disposicions de la Carta Africana. La Carta Àrab de Drets Humans exigeix que les mesures adoptades pels Estats Parteixes per aconseguir el dret al més alt nivell possible de salut física i mental incloguin la "supressió de les pràctiques tradicionals que són perjudicials per a la salut de l'individu".

Amnistia Internacional
www.amnistiacatalunya.org/paginas/la-nostra-feina/temes/drets-economics-socials-i-culturals/ (2014)


1. Fes un resum del text.

2. Què entenem per drets culturals?

3. Quina importància tenen els drets culturals per als individus i les diferents comunitats?

.