Comentari de textos / Índex de textos
Desigualtats salarials entre homes i dones

Les diferències salarials entre homes i dones són conseqüència de discriminacions i desigualtats al mercat laboral que, en la pràctica, afecten principalment a les dones. Les
discriminacions salarials estan lligades a multiplicitat de factors que van mes enllà que el sol tema d'igualtat salarial per un treball d'igual valor.

La discriminació salarial no és un fet exclusiu de la vida laboral de les dones. El menor salari durant els anys cotitzats significa, també, una pensió de jubilació menor per a la dona enfront a la d'un home que ha realitzat una feina d'igual valor. Per tant, la situació de manca d'autonomia econòmica de les dones es torna a concebre com un problema de per vida i aconseguir la igualtat salarial és fonamental per aconseguir la independència de les dones, a més d'un reconeixement a la seva dignitat com a treballadores en les mateixes condicions que els homes.

Per a l'eliminació de la discriminació salarial, és fonamental aplicar polítiques dirigides a combatre la discriminació a l'accés a l'ocupació, la segregació ocupacional i la discriminació  en la promoció professional. Per una altra part, s'hauria de potenciar una sèrie de polítiques socials en torn a la protecció de les famílies que, entre altres coses, permeti la compatibilitat de la cura de fills i familiars amb dependència amb l'activitat laboral d'homes i dones, així com un repartiment més equitatiu de les responsabilitats familiars.

UGT
http://www.ugt.cat/index.php/salut-laboral-mainmenu-40/revista-qsense-riscq/doc_download/
817-informe-la-discriminacio-salarial-amb-motiu-del-dia-internacional-de-la-igualtat-salarial (2014)


1. Fes un resum del text.

2. Per què és injusta la desigualtat salarial entre homes i dones?

3. Qué podem fer per erradicar aquesta discriminació de les dones?

.