Comentari de textos / Índex de textos
La feina dels defensors/es dels drets humans

Els defensors i les defensores de drets humans són persones que actuen de manera pacífica en la promoció i en la protecció dels drets humans. Defensen els drets humans en favor de dones, nens, lesbianes, gais, indígenes, refugiats, interns desplaçats, minories nacionals, religioses i lingüístiques. Supervisen i informen sobre la política i la pràctica governamental per defensar els principis de l'Estat de dret, la no discriminació i les normes de drets humans recollides en les legislacions nacionals i internacionals. I denuncien els casos de violacions d'aquests drets. Gràcies a la tasca que realitzen s'evita que romanguin ocults molts abusos als drets humans. I això els enfronta als desafiaments de governs, elits polítiques, militars i econòmiques. Els defensors i defensores dels drets humans corren, en alguns casos, el risc de ser objecte d'homicidis, detenció arbitrària, denúncies falses, amenaces... Molts s'han vist obligats a fugir de les seves llars i, en ocasions, del seu país. La protecció i promoció dels drets fonamentals no és només un imperatiu moral; és la base de la llibertat, la justícia i la pau. Per això, la protecció dels defensors i defensores dels drets humans s'ha convertit, avui més que mai, en una prioritat del feina d'Amnistia Internacional.

En el curs de la seva tasca, defensores de drets humans a tot el món es converteixen en víctimes d'homicidi, "desaparició", detenció arbitrària, amenaces i fustigació, igual com els seus companys barons. Les activistes s'enfronten a més a perills específics perquè desafien en ocasions les normes culturals, socials o religioses sobre el paper de la dona. A molts països se les persegueix perquè, en fer sentir la seva veu, posen en entredit els esquemes tradicionals de poder i condició social. La major dificultat a què s'enfronten moltes defensores rau que les seves activitats i propostes solen ser desacreditades i es desdenyen com a mancats d'importància.

Amnistia Internacional
www.amnistiacatalunya.org/paginas/la-nostra-feina/temes/persones-defensores/ (2014)


1. Fes un resum del text.

2. Valora la feina de les persones defensores dels drets humans.

3. Per què creus que les persones que defensen els drets humans són perseguides?

.