Actuem pels drets humans a tot el món

Buscar

Espanya: ni un pas enrere en la lluita contra la violència de gènere, inclosa la violència sexual

Foto: Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images

Amnistia Internacional demana al Govern espanyol que en el pròxim Consell de Ministres s'impulsi un Pla d'Acció que inclogui mesures urgents per a abordar la violència sexual, un problema que podria afectar més de 3 milions de dones. L'organització també reclama que tots els partits polítics mostrin un compromís ferm i sòlid de cara a la pròxima legislatura i continuïn avançant en la lluita contra la violència de gènere, inclosa la violència sexual.

"La violència sexual segueix invisibilizada per la inexistència de dades i xifres oficials que permetin dimensionar el problema. Ha estat la gran absent de les polítiques públiques d'aquest país en els darrers trenta anys, com també en el Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere. A aquest fet cal afegir que l'atenció que reben les dones és desigual segons la comunitat autònoma on visquin, i la sensibilitat o els prejudicis dels i les professionals que les atenen des del moment en què posen la denúncia" ha manifestat Esteban Beltrán, director d'Amnistia Internacional Espanya.

El 13,7% de les dones de més de 16 anys que resideixen a Espanya hauria sofert algun tipus d'agressió sexual al llarg de la seva vida, segons dades de la Macroenquesta sobre Violència contra les Dones de 2015. Al 2018, es van denunciar 1.702 violacions (prop de 5 violacions al dia), dins d'un total de 13.811 denúncies contra la llibertat i indemnitat sexual. Una xifra que situa a Espanya molt lluny de la mitjana europea quant al nombre de denúncies, en el lloc 25 d'un total de 32 països. La manca de confiança en les autoritats, la por a no ser cregudes i l'estigmatització contribueixen al fet que el nombre de denúncies, tot i que augmenti, ho faci molt a poc a poc.

Tot i que el Govern espanyol ha mostrat interès a abordar la violència sexual, per exemple, amb la reforma del Codi Penal, la realitat és que poques mesures s'han posat en marxa. El Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere, aprovat per la majoria dels grups polítics al setembre de 2017, reconeix que la violència sexual és un problema àmpliament estès.

Malgrat això, de un total de 212 mesures aprovades, només 30 tenen en compte la violència sexual i en alguns casos de manera molt tangencial. Crida l'atenció que no hi hagi mesures reglades per a la prevenció i sensibilització en àrees com l'esport, la sanitat o en l'àmbit laboral, o que n'existeixi cap dirigida a la protecció i assistència a menors, o a la formació especialitzada per a professionals en contacte amb les víctimes i les seves famílies. D'altra banda, una d'aquestes mesures que està començant a aplicar-se, implicava la necessitat que les entitats locals establissin punts segurs i d'informació en violència sexual, una mesura ja impulsada per alguna comunitat autònoma, com la valenciana.

El Pacte d'Estat té una vigència de cinc anys i planteja un conjunt de mesures sobre sensibilització i prevenció, educació, millores en la resposta institucional, protecció de menors i formació especialitzada. Amb motiu del Reial decret llei 9/2018 del 3 d'agost, es van aprovar algunes mesures urgents que suposen un avenç, entre altres, la designació urgent del lletrat i procurador com l'acreditació de la condició de víctima mitjançant la modificació de la Llei Integral; la reforma del Codi Civil en relació a l'atenció psicològica dels fills i filles menors d'edat que ja no requerirà el consentiment del progenitor agressor; la millora de la situació d'orfandat dels fills i filles víctimes de violència de gènere; així com l'impuls de la formació especialitzada per a jutges i fiscals a través de la reforma de la Llei orgànica del Poder Judicial. No obstant això, i malgrat aquests passos, la majoria de les mesures recollides en el Pla segueixen sense haver-se posat en marxa.

Deu mesures urgents contra la violència sexual

Les dones víctimes de qualsevol tipus de violència no poden continuar esperant, per això, Amnistia Internacional demana al Govern que en el pròxim Consell de Ministres impulsi un Pla d'Acció que  com a mínim reculli les deu mesures següents:

A curt termini

  • Incloure en les estadístiques de violència de gènere dades sobre la magnitud i la prevalença de la violència sexual.
  • Realitzar campanyes a nivell estatal que expliquin què és la violència sexual i què fer en cas de sofrir una agressió sexual.
  • Garantir informació adequada a totes les dones i assistència lletrada gratuïta de qualitat des del moment que es posa una denúncia.
  • Establir un telèfon d'atenció especialitzada en casos de violència sexual, 24 hores al dia, tots els dies de l'any, en diferents idiomes.
  • Formar en violència sexual des d'un enfocament interdisciplinari als diferents agents socials.

A mitjà i llarg termini

  • Revisar i aplicar un Protocol Comú davant la Violència de gènere, inclosa la violència sexual, per garantir el mateix tipus d'atenció en tot el territori.
  • Garantir l'existència de centres especialitzats en tot el territori espanyol, i a llarg termini impulsar la creació de centres d'emergència multidisciplinàries amb atenció permanent.
  • Coordinar el treball de diferents ministeris per garantir una atenció adequada a les víctimes i formar tots els operadors jurídics, mèdics i policials en contacte amb les víctimes en perspectiva de gènere i drets humans.
  • Reformar el Codi Penal referent als delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual que afecten de manera desproporcionada dones i nenes, garantint que es garanteix l'autonomia sexual i el consentiment lliurement donat, d'acord amb els estàndards internacionals. I incloure expressament en la Llei d'Estrangeria, la no incoació d'un procediment d'expulsió a les dones estrangeres en situació irregular que denunciïn violència sexual.
  • Impulsar l'aprovació d'una Llei Integral contra la Violència Sexual

Prop de 90.000 persones diuen #NoConsento #NoConsiento la violència sexual

Més de 90.000 persones donen suport a la campanya Noconsiento.org contra la violència sexual a Espanya. Esperem continuar sumant més suports per a exigir de cara a la pròxima legislatura un compromís per part de tots els partits polítics per a continuar avançant en la protecció de les dones víctimes de violència de gènere, inclosa la violència sexual.

Informació complementària

Des del 6 de febrer, representants d'Amnistia Internacional s'han reunit amb la Secretària d'Estat d'Igualtat, Soledad Murillo; la Delegada del Govern per a la Violència de Gènere, Pilar Llop; Diego Blázquez, assessor del Gabinet de la Vicepresidència de Govern; la Ministra de Justícia, Dolores Delgado; la Secretària d'Estat de Seguretat, Ana María Botella Gómez; el Director de gabinet del Defensor del Poble, Francisco Virseda i Elena Arce, Cap de l'Àrea de Migracions; i la Fiscal de Sala per a la Violència de Gènere, Pilar Martín Nájera.

Les converses han finalitzat al Congrés dels Diputats, amb representants de tots els partits polítics presents a la Comissió de Seguiment del Pacte d'Estat en Matèria de Violència de Gènere. A tots ells se'ls van presentar les preocupacions de l'organització sobre violència sexual a Espanya, i les deu mesures urgents necessàries per a abordar aquest problema.

Més informació sobre la violència sexual a Espanya.