AI Catalunya
Grup d'educació
 CATALÀ > pàgina principal  ESPAÑOL > página principal
> Material didàctic > Material didáctico
 Materials en format PDF  Materiales en formato PDF
Pàgina sense actualitzar; en diferents apartats del web hi ha materials també disponibles en format PDF que no estan recollits aquí Página sin actualizar; en distintos apartados de la web hay materiales también disponibles en formato PDF que no están recogidos aquí

Si vols guardar els PDF sense que se t'obrin en el navegador, clica l'enllaç amb el botó dret del ratolí i selecciona "Guardar arxiu" o "Guardar com" (segons el navegador)

Si quieres guardar los PDF sin que se te abran en el navegador, pulsa el enlace con el botón derecho del ratón y selecciona "Guardar archivo" o "Guardar como" (según el navegador)
 4 Propostes Didàctiques   4 Propuestas Didácticas
Presentació  (74 KB)
1-Una postal, una vida  (90 KB)
2-Però, què ha fet aquesta gent?  (183 KB)
Sant Jordi, "Roses per la llibertat":
> model cartell  (23 KB)
> model postal  (81 KB)
3-Les Catifes voladores  (237 KB)
4-El joc dels drets humans  (79 KB)
> regles  (18 KB)
> taulell  (161 KB)
5-Material complementari:
Documents de les Nacions Unides

> descripció de les propostes en html
Presentación  (72 KB)
1-Una postal, una vida  (91 KB)
2-Pero, ¿qué ha hecho esta gente?  (184 KB)
San Jorge, "Rosas para la libertad":
> modelo de cartel  (23 KB)
> modelo de postal  (81 KB)
3-Las alfombras voladoras  (242 KB)
4-El juego de los derechos humanos  (79 KB)
> reglas  (39 KB)
> tablero  (161 KB)
5-Material complementario:
Documentos de las Naciones Unidas
> descripción de las propuestas en html
 Els drets humans  Los derechos humanos
Presentació (20 KB)
1-Els presos de consciència (242 KB)
2-La pena de mort (345 KB)
> annex, països abolicionistes  (184 KB)
3-La tortura (225 KB)
4-Els judicis justos (100 KB)
> annex, El gran ajustador
5-Material complementari:
Documents de les Nacions Unides

> descripció de les propostes en html
Presentación (20 KB)
1-Los presos de conciencia (242 KB)
2-La pena de muerte (345 KB)
> anexo, países abolicionistas  (184 KB)
3-La tortura (225 KB)
4-Los juicios justos (100 KB)
> anexo, El gran ajustador
5-Material complementario:
Documentos de las Naciones Unidas
> descripción de las propuestas en html
 Els drets dels infants  Los derechos de la infancia
1-Descripció de les activitats  (189 KB)

2-Material complementari:


> descripció de les activitats en html
1-Descripción de las actividades  (189 KB)

2- Material complementario:


> descripción de las actividades en html
 Videojocs i valors  Videojuegos y valores
Dossier amb les activitats (104 KB)
Contingut: presentació, activitats per a les mares i els pares, activitats per a primària i secundària, comparació entre els videojocs i la vida real, enquesta per a les mares i els pares, enquesta per als alumnes
Annexos:
Full informatiu per a primària (23 KB)
Full informatiu per a secundària, mares i pares (28 KB)
Fitxes. disponibles només en castellà:
Ficha 1 (8 KB)
Ficha 2 (146 KB)
Ficha 3 (186 KB)
Ficha 4 (341 KB)
Ficha 5 (329 KB)
Atenció: en castellà hi ha una versió actualitzada d'aquestes activitats. Per descarregar-la: Colección AI-Educa

> presentació de les activitats en HTML
> informació general sobre els videojocs
Descarga de los archivos desde el apartado de materiales: Colección AI-Educa

> información general sobre los videojuegos
 Cartells il.lustrats amb acudits  Carteles ilustrados con chistes
La Declaració Universal dels Drets Humans
Els 30 articles en 30 cartells
> presentació i descàrrega

La Declaració Universal dels Drets dels Infants
Els 19 articles en 10 Cartells
> presentació i descàrrega
> altres cartells

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos
Los 30 artículos en 30 Cartelels
> presentación y descarga
La Declaración Universal de los Derechos del Niño

Los 10 artículos en 10 Carteles
> presentación y descarga
> otros carteles
 Colección AI-Educa
Discriminación de género, niños soldado, videojuegos...
Descarga de las unidades en formato PDF desde el apartado de la colección.
 Unitats didàctiques de música
Olivier Messiaen  (24 KB)
Descripció de l'activitat en htm

 Documents de les Nacions Unides  Documentos de las Naciones Unidas
Declaració Universal dels Drets Humans
Declaració Universal dels Drets Humans (resumida i en llengatge senzill)
Declaració Universal dels Drets dels Infants
Declaració Universal dels Drets dels Infants (resumida i en llengatge senzill)
Convenció sobre els Drets dels Infants
Convenció sobre els Drets dels Infants (resumida i en llengatge senzill)
Convenció sobre l'eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona
> més documents en html
Declaración Universal de los Derechos Humanos
Declaración Universal de los Derechos Humanos (resumida y en lenguaje sencillo)
Declaración Universal de los Derechos del Niño
Declaración Universal de los Derechos del Niño (resumida y en lenguaje sencillo)
Convención sobre los Derechos del Niño
Convención sobre los Derechos del Niño (resumida y en lenguaje sencillo)
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer

> más documentos en html

retorn - retorno