AI Catalunya
Grup d'educació
CATALÀ
.
ESPAÑOL
.
> principal > material > webquest > enllaços > local > principal > material > webquest > enlaces > local
WebQuest + drets humans WebQuest + derechos humanos
Versions locals de les webquest enllaçades (consultar eventuals actualitzacions a les pàginas originals)
>> justificació d'aquestes rèpliques
>> índex de les webquest enllaçades
Bullying; de veritat no hi tens res a dir? 
Webquest elaborada per Carme Escudé i Jordi Collell

Secundària i Batxillerat
http://www.xtec.net/~cescude/9WQ01%20Inici.htm

INTRODUCCIÓ

El bullying és un fenomen greu que atempta contra la convivència en els centres.

És present en totes les formes de discriminació, persecució, assetjament, exclusió, prejudici, etc. i en totes les manifestacions de racisme, xenofòbia, homofòbia i altres fenòmens basats en la intolerància, l'exclusió social i l'abús de poder.

Aquí podreu descobrir què és el bullying i les mesures i estratègies per aturar-lo i prevenir-lo.

Bona sort!

TASCA

Aquí donem un cop d'ull a les tasques que heu de fer des del començament i fins el final del projecte. No us amoïneu, sembla molta feina però teniu per endavant 5 sessions o més per dur-lo a terme.

1. Cercareu a internet informació diversa sobre el tema del bullying

2. Pensareu en vosaltres mateixos i en els vostres companys, i posareu en comú la cerca que heu fet i també les vostres pròpies experiències i els vostres coneixements sobre el tema.

3. Fareu un petit diagnòstic de la situació al vostre IES mitjançant les vostres percepcions i una enquesta que respondreu de forma anònima.

4. Reflexionareu sobre les mesures i les estratègies que podeu aplicar en el vostre centre per aturar-lo i prevenir-lo.

5. Finalment elaborareu un informe amb la documentació recollida que inclourà la definició i les conductes què constitueixen el bullying, els resultats del diagnòstic que haureu fet del vostre centre i les propostes que haureu pensat per aturar-lo i prevenir-lo.

6. Fareu arribar aquest informe al cap d'estudis del vostre centre per contribuir a millorar les relacions personals i la convivència en el centre.

7. Us agraïrem que envieu els vostres informes als autors d'aquesta webquest i els penjarem a la nostra pàgina principal (http://xtec.net/~jcollell), si ho voleu.

Què us sembla, us animeu a continuar?

PROCÉS

Quan hagueu format els grups començareu les activitats seguint l'ordre establert. A cada activitat hi trobareu indicada la forma de treballar (tots junts, per grups o individualment). També hi trobareu els recursos i els suports necessaris.

Som-hi!

Activitat 1: Què es diu del bullying en altres països?
Activitat 2: Què en sabem del bullying?
Activitat 3: El bullying, un tema a debat
Activitat 4: Diagnòstic de la situació al nostre IES
Activitat 5: Redacció d'un informe

Activitat 1: què es diu del bullying en altres països?

Segur que aquests mesos heu llegit i escoltat alguns comentaris i notícies sobre aquest tema d'actualitat.

El bullying no és un fenomen exclusiu de Catalunya. Existeix en tots els països on s'ha investigat, com ara Anglaterra, Suècia, Australia, Itàlia, Canadà, EEUU, Japó i molts d'altres.

Primer coneixerem què es diu del bullying en altres països.

Treballareu aplicant la tècnica del Puzzle d'Aronson:
http://www.xtec.net/~cescude/01%20Puzzle.pdf

1. Formeu grups inicials de 5 persones i us numereu. Si un grup té 6 persones repetiu un número.

2. Cadascú ha de buscar una pàgina web que parli del bullying. Per fer-ho millor formareu grups d'experts: ajunteu-vos totes les persones que teniu el mateix número.

3. Cada nou grup d'experts buscarà amb el google pàgines web sobre el bullying i en triarà una que li sembli interessant per algun motiu. Recordeu que la recerca avançada del google permet seleccionar les pàgines per la llengua en què estan escrites.

4. Ompliu la descripció de la pàgina que heu triat en la Fitxa de treball 1 (*) i torneu al vostre grup inicial amb la fitxa plena.

Fitxa de treball 1: Què diuen els països sobre el bullying?
Adreça web
País
Idioma
Resum del contingut
Si defineix el bullying, copia la definició
Si defineix els tipus de conducta, copia’ls. Per què la recomanaries?
5. En el grup inicial, discutiu la informació que heu recollit i ompliu la Fitxa de treball 2 (PDF).

(*) Nota: heu d'imprimir una fitxa per a cadascú. Podeu omplir-la a mà o editar-la en el Word i després fer-ne còpia.

--

Activitat 2: Què en sabem del bullying?

En l'activitat anterior hem mirat enfora, ara mirarem endins:

1. Formeu els mateixos grups que en l'activitat anterior. Prepareu el vostre anglès; haureu de veure i escoltar Webisodis de la pàgina Stop Bullying Now. Si no enteneu ben bé què diuen podeu clicar sobre el quadrat del racó inferior de la dreta de la imatge (CC) i el text apareix sobreimpresionat. Si malgrat tot no enteneu què diuen no us hi amoïneu, fixeu-vos bé en les coses que passen. Al final apareixen unes preguntes, si us sembla les llegiu i les comenteu. Però no us hi entretingueu gaire que se us gira feina.
http://www.stopbullyingnow.hrsa.gov/index.asp?Area=webisodes

2. Desfareu els grups inicials i formareu els grups d'experts. Aquí teniu la feina:

--Els 1 treballareu sobre les definicions que han fet diversos autors sobre el bullying. Intentareu resaltar els elements i les característiques del fenomen. No us demanem que feu una definició gramaticalment correcta (ja n'hi ha), sinó que apunteu els elements que vosaltres considereu més importants per entendre què és i què no és bullying. Esmenteu al menys tres característiques.
Definicions (PDF)

--Els 2 treballareu sobre les conductes que constitueixen el bullying. Expliqueu-vos exemples de cada una per verificar que tots enteneu de què estem parlant.
http://www.xtec.net/%7Ejcollell/02Conductes.htm

--Els 3 treballareu sobre com intervenen els adults. Expliqueu-vos situacions que heu viscut personalment o els vostres companys i reflexioneu sobre com han intervingut els adults (pares, professorat, etc.) què han fet i què penseu que podien haver fet, què ha ajudat i què no ha ajudat a resoldre satisfactòriament la situació.

--Els 4 treballareu sobre el rol dels alumnes en una situació de bullying. Respondreu a la pregunta: qui fa què? i comenceu a pensar: Per què passa?
Els rols dels alumnes en una situació de bullying

Hi ha tres tipus de protagonistes: l’agressor, la víctima i els companys que presencien les agressions.
L’agressor: pot actuar sol, però generalment cerca el suport del grup.
La víctima: sovint es troba aïllada.
Els companys: a vegades observen sense intervenir però sovint s’afegeixen a les agressions i amplifiquen el procés. Això s’explica pel fenomen del contagi social que fomenta la participació en els actes d’intimidació, o també per la por de patir les mateixes conseqüències si es fa costat a la víctima.
--Els 5 treballareu sobre on passa. Penseu els llocs de l'IES on hi ha més probabilitats que passin aquestes coses (pati, aules, passadís, lavabos...) i comenceu a pensar què ho fa, a què és degut.

3. Amb la informació que heu recopilat torneu als grups inicials i poseu-la en comú. Ompliu la Fitxa de treball 3.

Fitxa de treball 3: Què en sabem del bullying?
1. La definició que triem és aquesta:
2. Les conductes que constitueixen el bullying són:
3. El paper que juguen els adults. Què ajuda i què no ajuda?
4. El paper que juguen els companys. Què ajuda i què no ajuda?
5. On passen aquestes coses? (Feu un llistat)
6. Per què penseu que passen aquestes coses?
7. Penseu que a l’IES es fan coses per millorar la convivència? Caldria fer-ne més? Raoneu la resposta o poseu exemples.
8. Com diríeu que és l’agressor? N’hi ha només un tipus?
9. Com diríeu que és la víctima? N’hi ha només un tipus?
4. Finalment, cada grup entregarà la fitxa que ha elaborat al professor. Les utilitzarem en la propera activitat.

--

 Activitat 3: El bullying, un tema a debat

El vostre professor o professora ha recollit les fitxes de treball que vau fer en l'activitat anterior. Us proposem que a partir d'elles penseu i debatiu com està la situació en el vostre IES i penseu propostes d'intervenció. Cada grup prendrà la seva fitxa de treball i compartireu els punts de vista seguint la tècnica del debat:

1. Fixeu no més de 30 minuts per al debat. Si no acabeu amb tots els punts continueu en una propera sessió allà on l'havieu deixat. És important que digueu la vostra opinió.

2. Després de designar el moderador i el secretari i recordar les normes del debat, posareu en comú que han escrit els diferents grups.

El debat
1. Designeu un moderador que serà l'encarregat de donar la paraula per ordre i agilitzar el debat (delimitar el temps de les intervencions, facilitar que parli tothom que ho vulgui, etc.).
2. Designeu un secretari que prengui nota del més important que es vagi dient (*)
3. Cada grup farà un breu resum oral del més interessant que té anotat a la seva fitxa de treball mentrestant els altres escolten atentament i prenen nota de tot allò que els venen ganes de dir.
4. Cada persona que vol intervenir aixeca la mà, el moderador pren nota i va donant la paraula per ordre. Si a mig debat a algú se li acut una idea nova que vol aportar ha d'aixecar la mà en silenci i el moderador l'afegeix al final de la llista.
5. Al començament cal delimitar el temps que ha de durar el debat (uns 30 minuts per exemple) i no es pot allargar més del temps previst, encara que quedin persones per parlar.
(*) Aquesta tasca és difícil; si cal demaneu que us ajudi el professor o la professora.
3. Centreu especialment la discussió en els punts 5. On passen aquestes coses? i 6. Per què penseu que passen? i detecteu on poden estar principalment els problemes en el vostre IES.

4. Debatiu també les coses que penseu que ja es fan des de l'IES per millorar la convivència (les coses que van bé i les coses que no acaben de funcionar) i les coses que no es fan però que s'haurien de fer.

5. El secretari prendrà nota de les idees que vagin sortint i les guardarà per a l'activitat següent.

--

Activitat 4: Diagnòstic de la situació al nostre IES

En aquesta activitat fareu una recollida de dades per veure quina és la percepció que teniu com a grup de la situació al vostre IES:

1. Imprimiu un exemplar del qüestionari anònim (PDF) per a cada alumne i contesteu-lo individualment. Intenteu ser sincers, només us enganyarieu a vosaltres mateixos.

2. Doneu el qüestionari al vostre professor o professora que els guardarà tots junts per valorar-los a la propera activitat.

3. Ara, tot el grup classe i utilitzant la tècnica de la Pluja d'idees (PDF) proposareu idees per generar mesures i estratègies aplicables al vostre IES per aturar les situacions de bullying i prevenir-les.

4. Haureu de fer propostes sobre les coses que es poden fer per millorar la convivència a l'IES. Tingueu en compte a tothom i penseu en:

    - coses per millorar els patis
    - coses que pot fer el professorat
    - coses que pot fer l'alumnat
    i tot allò que cregueu que és intereessant per al tema.

5. Anoteu en un full la llista de les propostes que han quedat després d'esporgar i de triar i guardeu-la per a la propera activitat.

--

 Activitat 5: Redacció d'un informe

Ara, per grups i amb tota la informació que heu anat recollint al llarg de les activitats d'aquesta webquest, elaborareu un informe amb propostes per millorar la convivència que fareu arribar al cap d'estudis del centre.

Aquesta vegada fareu 5 grups:

1. Un primer grup farà la redacció de l'encapçalament de l'informe fent constar a qui s'adreça, qui l'escriu i què pretèn. Aquesta primera part inclourà la definició de bullying i les conductes a les que ens referim. També seria bo remarcar les actuacions que penseu que ja es fan per millorar la convivència en el centre.

2. Un segon grup farà el buidat de les enquestes i recollirà els resultats globals obtinguts a la classe (vegeu instruccions - PDF). Aquests resultats s'adjuntaran a l'informe com un annex.

3. Un tercer grup farà les propostes adreçades a millorar l'espai i el temps de l'esbarjo, ja que és en aquest lloc on es donen generalment amb més freqüència les situacions de bullying.

4. Un quart grup escriurà les propostes adreçades a coses que pot fer el professorat per millorar la convivència.

5. Un cinquè grup escriurà les propostes adreçades a coses que pot fer l'alumnat per millorar la convivència.

Quan ho tingueu tot fet, recolliu totes les parts que heu elaborat en un Informe i el feu arribar al cap d'estudis del vostre centre pel mitjà que considereu més adient. Li podeu fer arribar a través del vostre tutor o tutora, li entregueu directament a través d'una delegació que representi la classe, etc.

Us agraïrem que envieu també una còpia d'aquest informe als autors d'aquesta webquest i els penjarem a la nostra pàgina principal (http://xtec.net/~jcollell), si ho voleu.
 

RECURSOS

En cada activitat ja teniu els recursos que necessiteu per seguir la proposta.

En aquesta web afegim les referències i els enllaços per ampliar la informació que necessiteu.

Págines web d'informació general:

Maltractament entre alumnes: Bullying conté un apartat de links molt complet.
http://www.xtec.es/%7Ejcollell/
Alternativa Joven de Extremadura molt clara, inclou consells d'intervenció senzills i positius. Està en llengua castellana.
http://www.alternativa-joven.org/aljovex/docs/bullying.pdf
Sindicat de treballadors i treballadores de l'ensenyament del País Valencià
http://www.ste.uji.es/BullyingNO.pdf
Una definició de diccionari
http://www.xtec.net/~cescude/01%20Clave.jpg
Dades estadístiques, extretes de l'Informe del Defensor del Pueblo (Madrid 1999)
http://www.xtec.net/~cescude/01%20Defensor.jpg
Articles de premsa: Diari Avui
http://www.xtec.net/~cescude/01%20Diari%20Avui.htm

AVALUACIÓ

Per avaluar aquesta WebQuest farem servir una Rúbrica d'avaluació (PDF). Una rúbrica d'avaluació és una graella que conté els criteris d'avaluació.

Cal que mireu atentament la Rúbrica del treball en grup d´aquesta WebQuest al començament i també durant la realització de les diferents activitats, així sabreu a què es dóna importància a cada moment i no us deixareu res important.

Cada grup farà l'avaluació del treball de grup conjuntament i després ho comparareu amb la que haurà fet el vostre professor o professora.

Una altra possibilitat és que cada alumne avalui el seu treball personal de manera individual. Ho haurieu d'acordar abans de començar a treballar.

Si ho creieu necessari demaneu al professor més informació sobre aquest apartat

Recordeu que l'avaluació ha de ser una activitat més de diàleg i de convivència.

Comenceu per vosaltres, ara i aquí?

CONCLUSIONS

Enhorabona, ja hem arribat al final.

Esperem que us hagi sigut útil per conèixer més sobre el fenomen del bullying i estar més preparades i preparats per afrontar-lo.

Desitgem que us hagueu sentit còmodes en parlar d'aquest tema, i que tot aquest treball us ajudi a tenir en compte els vostres sentiments i els dels altres en les relacions que mantenim en el dia a dia.

Recollirem els resultats dels vostres treballs, les vostres conclusions, altres pàgines interessants que hagueu trobat i que us puguin ajudar a seguir investigant... No dubteu en enviar-nos els vostres resultats.

Si voleu, també ens podeu fer alguna consulta; us contestarem tan aviat com ens sigui possible.

Contribuir activament en la construcció d'una societat més solidària, més justa i més feliç és un repte que tenim plantejat i que, com a espècie humana, hem de superar; i això només ho podrem fer col·laborant i treballant en projectes comuns, com us hem proposat en aquesta webquest.

Que sigueu solidaris i feliços!

GUIA DICÀCTICA

El treball de webquests

Les webquest intenten integrar els principis de l'aprenentatge constructivista, la metodologia de treball per projectes i la navegació web per desenvolupar el currículum amb un grup d'alumnes en una aula ordinària.

Són l'aplicació d'una estratègia d'aprenentatge per descobriment guiat a un procés de treball desenvolupat per alumnes utilitzant, bàsicament, els recursos de la xarxa.

Van ser formulades a mitjans de la dècada dels 1990 per Bernie Dodge (Universitat de San Diego) i desenvolupades per Tom March (1998; 2000). A Catalunya s'ha creat l'Associació Comunitat Catalana de webquest.

Què pretèn aquesta webquest?

La intervenció en casos de bullying o maltractament entre alumnes són molt complexes i quan la situació és greu cal fer intervenir persones que coneguin el tema a fons. De tota manera és un fenomen de grup i és en el propi grup on s'ha de buscar la solució.

Una bona intervenció hauria de tenir en compte principalment la prevenció i aquesta webquest pot ser una bona eina. De tota manera s'ha d'entendre que hauria de formar part d'un treball més global per a la millora de la convivència en el centre. És adient per a treballar a l'hora de tutoria.

Així, aquesta webquest consisteix en presentar a l'alumnat un problema que s'ha desvetllat darrerament pels mitjans de comunicació, que incumbeix a tothom en major o menor grau. (Vegeu Fonaments i motivació).

Es proporciona una guia del procés de treball i un conjunt de recursos preestablerts accessibles a través de la xarxa i proposa un treball de síntesi amb una finalitat pràctica: elaborar un informe de la situació a l'IES amb propostes de millora i fer-lo arribar a la direcció del centre. Partim de la idea que els alumnes són els que tenen un millor coneixement del problema i es tracta que donin el seu parer.

Intervenció del professorat

En una webquest les tasques que han de fer els alumnes ja estan delimitades i els recursos es van indicant a cada moment. Així, la funció bàsica del professorat, després de valorar la conveniència de treballar la webquest en el grup, és vetllar per al bon desenvolupament de les activitats i, especialment, vetllar per tal que hi hagi unes relacions positives entre els alumnes.

Només en l'activitat 3 hauria de tenir una intervenció més activa en la moderació del debat, però hauria d'intentar quedar al marge d'opinions i de fer judicis de valors.

Tipus d'agrupament

Es proposen diferents tipus d'agrupament (petit grup, treball individual, gran grup...) i diferents tècniques i tasques que requerexien habilitats cognitives i comunicatives diferents. Cada tècnica està detallada en el moment que es necessita en un document adjunt al que s'accedeix clicant sobre el nom en negreta.

Cal disposar d'un espai adequat per poder treballar en grups de manera còmoda i sense interferències.

La metodologia de treball potencia la interacció, el coneixement i el diàleg entre els alumnes i és, en sí mateixa, una activitat de prevenció.

Nivell dels alumnes

És un treball pensat per alumnes de secundària i de batxillerat. Tot i que el procés sigui el mateix per a tots els trams d'edat, el resultat serà diferent i dependrà de les capacitats, sensibilització i possibilitats de cada grup. És tasca del professorat veure què pot donar de sí i que convé passar més ràpid.

Temporalització

Cada activitat es pot dur a terme en una sola sessió. De tota manera, alguna activitat pot donar de sí i allargar-se per què és d'interès per als alumnes o perquè es treballa més a fons.

Les activitats

Es presenten cinc activitats a través de les quals es pretén encaminar els alumnes a prendre consciència del fenomen i arribar a aportar possibles solucions de millora.

La finalitat de l'activitat 1 és sensibilitzar l'alumnat, que s'adonin que és un fenomen generalitzat i que s'està treballant a molts països del món per evitar-lo. Es tracta que entenguin que treballar en polítiques antibullying és treballar per millorar la convivència en els centres i que això repercuteix en el benestar de tothom (alumnes i professors) i en la millora del rendiment acadèmic.

La finalitat de l'activitat 2 és que pensin en ells mateixos (introspecció) i en els seus propis companys. Que comencin a pensar en què fan, en què els passa i de quina manera poden intervenir positivament per no prendre-hi mal.

La finalitat de l'activitat 3 és potenciar l'intercanvi d'idees sobre el tema entre els alumnes i enriquir-se posar de manifest que ja s'hi està treballant o si cal encara desenvolupar més aspectes. Es cerca la implicació de l'alumnat en la resolució del problema.

La finalitat de l'activitat 4 és situar el tema a l'IES i veure les possibilitats de millora. Recordem que els millors informants de les situacions de bullying són els propis alumnes i ells poden ajudar-nos a trobar les solucions més encertades.

Finalment l'activitat 5 conté el treball de síntesi i es resumeix en l'elaboració de l'informe final.

L'avaluació

Digueu als alumnes que abans de començar vagin a l'apartat avaluació i observin com s'avalua la feina. També convé que ho tinguin en compte durant la realització de les diferents activitats, així podran ajustar les seves actuacions.

Per avaluar aquesta WebQuest farem servir una Rúbrica del treball en grup

A l'inici de la webquest cal que s'acordi qui avaluarà la feina. Aconsellem una avaluació conjunta: els alumnes de cada grup s'avaluen conjuntament i comparen la seva avaluació amb la que ha fet el professor.

Caldria que l´avaluació fos una pràctica més de diàleg.