AI Catalunya
Grup d'educació
CATALÀ> principal > materials ESPAÑOL > principal > materiales .
Anglès i drets humans Inglés y derechos humanos English and human rights
Totes les vies poden ser adequades per a introduir els drets humans a l'aula. El José Luis Regojo és membre del Grup d'Educació i treballa de professor d'anglès a l'Institut Montserrat de Barcelona. Com a professor d'anglès i alhora com a educador preocupat per la difusió dels drets humans, ha anat buscant recursos que permetin combinar aquests dos objectius. Fruit d'aquesta dedicació és la pàgina que manté y que us recomanem (de manera regular la va actualitzant i ampliant, així que alhora us animem a fer-li qualsevol suggeriment que us sembli adequat). Todas las vías pueden ser adecuadas para introducir los derechos humanos en el aula. José Luis Regojo es miembro del Grup d'Educació y trabaja de profesor de inglés en el Instituto Montserrat de Barcelona. Como profesor de inglés y al mismo tiempo como educador preocupado por la difusión de los derechos humanos, ha ido buscando recursos que permitan combinar estos dos objetivos. Fruto de esta dedicación es la página que mantiene y que os recomendamos (de manera regular la va actualizando y ampliando, por lo que también os animamos a hacerle cualquier sugerencia que os parezca adecuada).  There are many useful ways to introduce human rights into the classroom. José Luis Regojo, a member of the Grup d'Educació, works as an English teacher in the Institut Montserrat in Barcelona. As an English teacher and as an educator interested in human rights, he has been looking for resources that allow to combine these two objectives. The result of it is the website he keeps and that we recommend (it is updated regularly and we encourage you to send him your suggestions).

sites.google.com/site/jlregojo/introduction