AI Catalunya
Grup d'educació
CATALÀ
.
ESPAÑOL
.
Mapa Mapa
Pàgina inicial
Pàgina principal en català

Les novetats del web
Versió mòbil del web
Buscador intern
Materials: notes sobre la seva utilització
Materials aliens: consideracions sobre la seva divulgació
Activitats amb menors i protecció de dades
Sobre els enllaços a altres webs
--
Tots som necessaris
    Un adolescent activista
    Activisme i voluntariat: cites
    Drets humans i educació: cites
Página inicial
Página principal en español

Las novedades de la web
Versión móvil de la web
Buscador interno
Materiales: notas sobre su utilización
Materiales ajenos: consideraciones sobre su divulgación
Actividades con menores y protección de datos
Sobre los enlaces a otras webs
--
Todos somos necesarios
    Un adolescente activista
    Activismo y voluntariado: citas
    Derechos humanos y educación: citas

Objectius
AI i l'educació en drets humans
Assignatura de drets humans
--
Pàgines comuns català / castellà >>>

Objetivos
AI y la educación en derechos humanos
Asignatura de derechos humanos
Educación en DH: objetivos

Material didàctic
Guia d'educació en drets humans
    La Declaració Universal
Material en català
    Informe Anual; suggeriments didàctics
    Una postal una vida, Regala les teves paraules
    Casos 4 propostes
    AI educa y "Al derecho y al revés"
    Jo acuso
    Treballs de recerca de Batxillerat
Material: clasificació temàtica
Materials i recursos per a Primària
WebQuest i drets humans
Anglès i drets humans
--
L'aprenentatge cooperatiu
Valors i llibres de text: guia
--
Pàgines comunes català / castellà >>>

 


Material didáctico
Guía de educación en derechos humanos
    La Declaración Universal
Material de AI
    Informe Anual; sugerencias didácticas
    Una postal una vida, Regala tus palabras
    Casos 4 propuestas
    AI educa y Al derecho y al revés
    Yo acuso
Material: clasificación temática
Materiales y recursos para Primaria
Inglés y derechos humanos
Propuestas de otros autores o entidades
Material disponible en la red
Otros materiales
WebQuest y derechos humanos
Materiales en PDF
Materiales en PPP
--
El aprendizaje cooperativo
Valores y libros de texto: guía
--
Material en catalán

Recursos
Literatura, notícies i drets humans
    Suggeriments per al treball amb textos
    Comentari de textos
    Notes sobre els textos recopilats
    La Declaració Universal i la poesia
        Poesia a l'aula, suggeriments didàctics
---
Cine i drets humans
    Notes sobre les edats
    El cine i la Declaració Universal
    Fragments de pel.lícules
        Utilització de fragments de pel.lícules
---
Humor gràfic i drets humans
    Propostes didàctiques
---
Música i drets humans
---
Calendari
Cartells sobre AI i els DH
Cursos de formació i recursos autoformatius
40 recursos per a l'EDH
--
Pàgines comunes català / castellà >>>

Recursos
Literatura, noticias y derechos humanos
    Sugerencias para el trabajo con textos
    Comentario de textos
    Notas sobre los textos recopilados
        La Declaración Universal
        La Declaración Universal y la poesía
             Poesía en el aula, sugerencias didácticas
        Derechos de las mujeres
        Derechos de la infancia
        Derecho a la educación
        Libertad de expresión
        Juicios justos
        Racismo
        Homofobia, minorías sexuales
        Refugiados, migrantes
        Esclavitud
        Globalización
        Conflictos bélicos, genocidios
        Pena de muerte
        Tortura
        Ejecuciones extrajudiciales, "desapariciones"
        Amnistía Internacional
        Videojuegos y valores
---
Cine y derechos humanos
    Propuestas didácticas
        Notas sobre las edades
        El cine y la Declaración Universal
        Fragmentos de películas
             Utilitzación de fragmentos de películas 
        Cultura de la violencia
        Películas para Primaria
    Lista de películas
    Sugerencias generales
    Organización de un cine fórum
    Utilización de fragmentos de películas

---
Humor gráfico y derechos humanos
    Propuestas didácticas
    Notas sobre las viñetas recopiladas
---
Música y derechos humanos
    Fichas musicales
---
Artes plásticas y derechos humanos
    Sugerencias
    Poesía visual
    La Declaración Universal
    Pena de muerte y tortura
---
Calendario
Carteles sobre AI y los DH
Cursos de formación y recursos autoformativos
40 recursos para la EDH
---
Enlaces a otras webs sobre educación
--
Recursos e iniciativas recogidas en la Red
--
Bibliografía
Obras de autores vinculados a AI
Biografías, novelas y literatura infantil y juvenil


Temes i projectes
Escoles pels drets humans
    Grup d'alumnes pels drets humans
    Escoles amigues dels drets humans
Xerrades sobre AI
Accions Urgents als centres
Videojocs i valors
Presos de consciència
Drets dels infants
Educació, pau i drets humans
El joc, recurs educatiu
DH: educació i transversalitat

Temas y proyectos
Escuelas por los derechos humanos
    Grupo de alumnos por los derechos humanos
    Colegios amigos de los derechos humanos
Charlas sobre AI
Acciones Urgentes en los centros
Videojuegos y valores
Presos de conciencia
Derechos de la infancia
Educación, paz y derechos humanos
El juego, recurso educativo
DH: educación  y transversalidad

Documentació
Introducció a la Declaració Universal
Introducció a la Convenció dels Drets dels Infants
Història dels drets humans
Història de la infància
Els drets de les dones
Història de la pena de mort
Història de la tortura
Teories sobre els drets humans
Documents de les Nacions Unides i altres documents
    La Declaració Universal dels Drets humans
    Declaració dels Drets de l'Home i del Ciutadà
    Alguns documents en format PDF

Documentación
Introducción a la Declaración Universal
Introducción a la Convención de los Derechos del Niño
Historia de los Derechos Humanos
Historia de la infancia
Los derechos de las mujeres
Historia de la pena de muerte
Historia de la tortura
Teorías sobre los derechos humanos
Documentos de las Naciones Unidas y otros documentos
    La Declaración Universal de los Derechos Humanos
    Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano
    Algunos documentos en formato PDF

Contacte
Qui som i què fem

Contacto
Quiénes somos y qué hacemos
.

torna a l'inici