AI Catalunya
Grup d'educació
 Drets humans i humor gràfic
.
Derechos humanos y humor grafico
>> índex general
>> índice general

Jordi de Miquel
El sis de maig de 2004 va morir en Jordi de Miquel.
Des de 1999, quan vam obrir aquest apartat d'humor gràfic i drets humans, havia col.laborat regularment aportant els seus acudits.
>> més acuditsd'en Jordi de Miquel
El 6 de mayo de 2004 murió Jordi de Miquel.
Desde 1999, cuando abrimos este apartado de humor gráfico y derechos humanos, había colaborado regularmente aportando sus chistes. 
>> más chistes de Jordi de Miquel