Principal > Materials > Guia >
Guia d'educació en drets humans - Inici

Propostes sobre discriminació i violència contra les dones
Rols professionals - 2


Descripció
Anàlisi de gràfics estadístics sobre la proporció d'homes i dones segons professions i nivells professionals.

Àrea
Tutoria, Ètica, Filosofia, Ciències socials...

Edat
A partir de 14 anys.

Durada
60 minuts

Dret relacionat
Articles 1 i 2 de la Declaració Universal dels Drets Humans (igualtat de drets i oportunitats entre els homes i les dones).
>> documents de les Nacions Unides en format HTML i PDF.

Objectius
Comprovar l'existència de prejudicis en relació als diferents rols socials d'homes i dones.

Preparació per part del professorat
Lectura dels textos de l'annex 2, de cara a valorar la seva eventual utilització.

Material o suport
Gràfics estadístics de població laboralment activa segons professions o categories professionals, diferenciant entre homes i dones (annex final).

Metodologia
Reflexionar sobre els gràfics intentant treure conclusions:

Avaluació
Analitzar la capacitat de reflexió de l'alumnat.

Continuïtat o relació amb altres activitats
Totes les activitats d'aquest apartat sobre la desigualtat d'oportunitats entre homes i dones.

Elaboració del material
Grup d'Educació, Amnistia Internacional Catalunya.

Annex 1. Gràfics estadístics
El gràfic s'adjunta de forma orientativa: si el professor/a disposa d'un gràfic més lligat a la realitat de l'alumnat (d'una entitat arrelada en el territori, o d'un sector productiu amb un pes especial en la zona), o prefereix i disposa de xifres més globals (del conjunt de les dones treballadores en tots els sectors del país, o de la Comunitat Europea, o del món), pot optar per la seva utilització.

>> gràfic en format PDF

L'exemple adjunt correspon a "La Caixa". El gràfic el va publicar el sindicat CCOO amb motiu del Dia Internacional de la Dona de 2006; les dades corresponen al 31-12-2005.
càrrecs directius
homes
%
dones
%
DG 1 100 0 0
DGAE 2 100 0 0
DE 16 100 0 0
Sd. Gral DG 25 89 3 11
D Àrea 26 86,5 4 13,5
DAN 199 90,5 21 9,5
total directius
269 90,5 28 9,5
.
plantilla
homes
%
 
dones
%
Nivel I 84 94,5 5 5,5
Nivel II 595 93 44 7
Nivel III 1.952 87,5 283 12,5
Nivel IV 3.384 79 910 21
Nivel V 1.036 63 611 37
Nivel VI 1.023 70,5 922 29,5
Nivel VII 1.140 55,5 922 44,5
Nivel VIII 395 49 414 51
Nivel IX 458 41,5 642 58,5
Nivel X 471 42 654 58
Nivel XI 1.298 36,5 2.276 63,5
Nivel XII 997 36,5 1.730 63,5
Nivel XIII 332 37 568 63
Of. Div. 39 48 42 52
total plantilla
13.204 58 9.525 42