Principal > Materials > Guia >
Guia d'educació en drets humans - Inici

Propostes sobre discriminació i violència contra les dones
El legislador


Descripció
Redacció individual de quatre mesures a adoptar amb l'objectiu d'eradicar la violència contra les dones.

Àrea
Tutoria, Ètica, Filosofia, Ciències socials...

Edat
A partir de 14 anys.

Durada
10 minuts.

Dret relacionat
Article 5 de la Declaració Universal dels Drets Humans: "Ningú serà sotmès a tortures ni a penes o tractes cruels inhumans o degradants."
>> documents de les Nacions Unides en format HTML i PDF.

Objectius
Prendre consciència de la gravetat de la violència contra les dones i imaginar mesures per a eradicar-la.

Preparació per part del professorat
--

Material o suport
--

Metodologia
Proposar a l'alumnat que s'imagini que és el President del Govern; com a tal, ha de proposar quatre mesures legals per a eradicar la violència contra les dones.

Avaluació
Valorar la capacitat d'imaginació i de reflexió de l'alumnat.

Continuïtat o relació amb altres activitats
Totes les activitats d'aquest apartat.
L'activitat Afers domèstics. Material "Ningú està exclòs", de l'UNICEF.

Elaboració del material
José Vicente Mestre (Grup d'Educació, Amnistia Internacional Catalunya).