AI Catalunya
Grup d'educació
principal
objectius
materials
recursos
temes
documents
contacte
mapa
> principal > documentació > documents sobre dh > pena mort
 Documents de les Nacions Unides
Segon Protocol Facultatiu del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, destinat a abolir la pena de mort 
Nacions Unides, 15-12-89
Els Estats Parts en el present protocol,
Considerant que l'abolició de la pena de mort contribueix a elevar la dignitat humana i a desenvolupar progressivament els drets humans,
Recordant l'article 3r. de la Declaració Universal dels Drets Humans aprovada el 10 de desembre de 1948 i l'article 6è del Pacte Internacional de Drets Civils i polítics, aprovat el 16 de desembre de 1966,
Observant que l'article 6è del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics es refereix a l'abolició de la pena de mort en termes que indiquen clarament que l'esmentada abolició és desitjable,
Convençuts que totes les mesures d'abolició de la pena de mort haurien de ser considerades un avanç en el gaudi del dret a la vida,
Desitjosos de contraure pel present Protocol un compromís internacional per tal d'abolir la pena de mort,
Han convingut el següent:

Article 1
1 No s'executarà cap persona sotmesa a la jurisdicció d'un Estat Part en el present Protocol.
2 Cada un dels Estats Parts adoptarà totes les mesures necessàries per tal d'abolir la pena de mort dins la seva jurisdicció.

Article 2
1 No s'admetrà cap reserva al present Protocol, amb l'excepció d'una reserva formulada en el moment de la ratificació o l'adhesió en la que es prevegi l'aplicació de la pena de mort en temps de guerra com a conseqüència d'una condemna per un delicte especialment greu de caràcter militar comès en temps de guerra.
2 L'Estat Part que formuli aquesta reserva haurà de comunicar al Secretari General de les Nacions Unides, en el moment de la ratificació o l'adhesió, les disposicions pertinents de la seva legislació nacional aplicables en temps de guerra.
3 L'Estat Part que hagi formulat aquesta reserva notificarà al Secretari General de les Nacions Unides de qualsevol inici o fi d'un estat de guerra aplicable al seu territori.

Article 3
Els Estats Part en el present Protocol hauran d'incloure als informes que presentin al Comitè de Drets  Humans, en virtut de l'article 40 del Pacte, informació sobre les mesures que han adoptat per posar en vigor el present Protocol.

Article 4
Respecte dels Estats Parts en el Pacte que hagin fet una declaració en virtut de l'article 41, la competència del Comitè de Drets Humans per rebre i considerar comunicacions en les que un Estat part al·legui que un altre Estat Part no compleix amb les seves obligacions es farà extensives a les disposicions del present Protocol, fora que l'Estat Part interessat hagi fet una declaració en sentit contrari en el moment de la ratificació o l'adhesió.

Article 5
Respecte dels Estats Parts en el Primer Protocol Facultatiu del Pacte internacional dels Drets Civils i Polítics, aprovat el 16 de desembre de 1966, la competència del Comitè de Drets Humans per rebre i considerar comunicacions de persones que estan subjectes a la seva jurisdicció es farà extensiva a les disposicions del present Protocol, fora que l'Estat Part interessat hagi fet una declaració en sentit contrari en el moment de la ratificació o l'adhesió.

Article 6
1 Les disposicions del present Protocol seran aplicables en caràcter de disposicions addicionals del Pacte.
2 Sense perjudici de formular una reserva en relació a l'article 2 del present Protocol, el dret garantit al paràgraf 1 de l'article 1 del present Protocol no estarà sotmès a cap suspensió en virtut de l'article 4 del Pacte.

Article 7
1 El present Protocol és obert a la firma de qualsevol Estat que hagi firmat el Pacte.
2 El present Protocol és subjecte a ratificació per qualsevol Estat que hagi ratificat el Pacte o s'hi hagi adherit. Els instruments de ratificacions es dipositaran en poder del Secretari General de les Nacions Unides.
3 El present Protocol quedarà obert a l'adhesió de qualsevol Estat que hagi ratificat el Pacte o s´hi hi hagi adherit.
4 La adhesió es farà mitjançant el dipòsit de l'instrument corresponent en poder del Secretari General de les Nacions Unides.
5 El Secretari General de les Nacions Unides informarà tots els Estats que hagin firmat el present Protocol o s'hi hi hagin adherit, del dipòsit de cada un dels instruments de ratificació o adhesió.

Article 8
1 El present Protocol entrarà en vigor transcorreguts tres mesos a partir de la data en què hagi estat dipositat el dècim instrument de ratificació o d'adhesió en poder del Secretari General de les Nacions Unides.
2 Respecte de cada Estat que ratifiqui el present Protocol o s´hi hi adhereixi després d'haver estat dipositat el dècim instrument de ratificació o adhesió, el present Protocol entrarà en vigor un cop transcorreguts tres mesos a partir de la data en què l'Estat hagi dipositat el seu propi instrument de ratificació o adhesió.

Article 9
Les disposicions del present Protocol seran aplicables a totes les parts components dels Estats federals, sense limitació ni cap excepció.

Article 10
El Secretari General de les Nacions Unides comunicarà a tots els Estats esmentats en el paràgraf 1 de l'article 48 del Pacte:
A) Les reserves, comunicacions i notificacions conforme el disposat a l'article 2 del present Protocol;
b) Les declaracions fetes conforme el disposat als articles 4 o 5 del present Protocol;
c) Les firmes, ratificacions i adhesions conformes el disposat a l'article 7 del present Protocol;
d) La data en què entra en vigor el present Protocol conforme el disposat a l'article 8 d'aquest Protocol.

Article 11
1 El present Protocol, els textos del qual en àrab, xinès, espanyol, francès, anglès i rus són igualment autèntics, serà dipositat als arxius de les Nacions Unides.
2 El Secretari General de les Nacions Unides enviarà còpies certificades del present Protocol a tots els Estats esmentats a l'article 48 del Pacte.