AI Catalunya
Grup d'educació
principal
objectius
materials
recursos
temes
documents
contacte
mapa
> principal > documentació > documents sobre dh > cultura de pau
 Documents de les Nacions Unides
Declaració sobre una Cultura de Pau 
Nacions Unides, 13 de setembre de 1999.
L'Assemblea General,

Recordant la Carta de les Nacions Unides, inclosos els propòsits i principis que s'hi enuncien,
Recordant també que en la Constitució de l'Organització de les Nacions Unides per a l'Educació
la Ciència i la Cultura es declara que "ja que les guerres neixen en la ment dels homes, és en la ment dels homes on han d'erigir-se els baluards de la pau",
Recordant a més la Declaració Universal de Drets Humans i altres instruments
internacionals pertinents del sistema de les Nacions Unides,
Reconeixent que la pau no només és l'absència de conflictes, sinó que també requereix un
procés positiu, dinàmic i participatiu en què es promogui el diàleg i es solucionin els
conflictes en un esperit d'enteniment i cooperació mutus,
Reconeixent també que el final de la guerra freda ha ampliat les possibilitats de reforçar una
cultura de pau,
Expressant profunda preocupació per la persistència i la proliferació de la violència i els
conflictes en diverses parts del món,
Reconeixent la necessitat d'eliminar totes les formes de discriminació i intolerància,
incloses les basades en la raça, el color, el sexe, l'idioma, la religió, l'opinió política o d'altra mena, l'origen nacional, ètnic o social, la propietat, les discapacitats, el naixement o una altra condició,
Recordant la seva resolució 52/15, de 20 de novembre de 1997, que va proclamar l'any 2000
"Any Internacional de la Cultura de la Pau", i la seva resolució 53/25, de 10 de novembre de 1998, que va proclamar el període 2001-2010 "Decenni Internacional d'una cultura de pau i no violència per als infants del món",
Reconeixent la important funció que segueix desenvolupant l'Organització de les Nacions
Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura en la promoció d'una cultura de pau,
Proclama solemnement la present Declaració sobre una Cultura de Pau amb la finalitat que els
Governs, les organitzacions internacionals i la societat civil puguin orientar les seves activitats a través de les seves disposicions amb la finalitat de promoure i enfortir una cultura de pau en el nou mil·lenni:

Article 1
Una cultura de pau és un conjunt de valors, actituds, tradicions, comportaments i estils de
vida basats en:
a) El respecte a la vida, el final de la violència i la promoció i la pràctica de la no violència per mitjà de l'educació, el diàleg i la cooperació;
b) El respecte ple dels principis de sobirania, integritat territorial i independència política dels Estats i de no ingerència en els assumptes que són essencialment jurisdicció interna dels
Estats, de conformitat amb la Carta de les Nacions Unides i el dret internacional;
c) El respecte ple i la promoció de tots els drets humans i les llibertats
fonamentals;
d) El compromís amb la solució pacífica dels conflictes;
i) Els esforços per a satisfer les necessitats de desenvolupament i protecció del medi ambient
de les generacions present i futures;
f) El respecte i la promoció del dret al desenvolupament;
g) El respecte i el foment de la igualtat de drets i oportunitats de dones i homes;
h) El respecte i el foment del dret de totes les persones a la llibertat d'expressió, opinió
i informació;
i) L'adhesió als principis de llibertat, justícia, democràcia, tolerància, solidaritat,
cooperació, pluralisme, diversitat cultural, diàleg i enteniment a tots els nivells de la
societat i entre les nacions;
i animats per un entorn nacional i internacional que afavoreixi a la pau.

Article 2
El progrés cap al ple desenvolupament d'una cultura de pau s'aconsegueix per mitjà de valors,
actituds, comportaments i estils de vida favorables de cara al foment de la pau entre les persones els grups i les nacions.

Article 3
El desenvolupament ple d'una cultura de pau està integralment vinculat a:
a) La promoció de la solució pacífica dels conflictes, el respecte i l'enteniment mutus i la cooperació internacional;
b) El compliment de les obligacions internacionals contretes en virtut de la Carta de les Nacions Unides i el dret internacional;
c) La promoció de la democràcia, el desenvolupament dels drets humans i les llibertats
fonamentals i el seu respecte i compliment universals;
d) La possibilitat que totes les persones a tots els nivells desenvolupin aptituds per al diàleg, la negociació, la formació de consens i la solució pacífica de conflictes;
e) L'enfortiment de les institucions democràtiques i la garantia de la participació plena en el procés del desenvolupament;
f) L'eradicació de la pobresa i l'analfabetisme i la reducció de les desigualtats entre les nacions i dintre d'elles;
g) La promoció del desenvolupament econòmic i social sostenible;
h) L'eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona promovent la seva autonomia i una representació equitativa en tots els nivells de l'adopció de decisions;
i) El respecte, la promoció i la protecció dels drets de l'infant;
j) La garantia de la lliure circulació d'informació en tots els nivells i la promoció del
seu accés;
k) L'augment de la transparència i la rendició de comptes en la gestió dels assumptes públics;
l) L'eliminació de totes les formes de racisme, discriminació racial, xenofòbia i intolerància connexes;
m) La promoció de la comprensió, la tolerància i la solidaritat entre totes les civilitzacions, els pobles i les cultures, fins i tot cap a les minories ètniques, religioses i lingüístiques;
n) El respecte ple del dret a la lliure determinació de tots els pobles, inclosos els que viuen sota dominació colonial o sota altres formes de dominació o ocupació estrangera, tal com està consagrat en la Carta de les Nacions Unides i expressat en els Pactes internacionals de drets humans, així com en la Declaració sobre la concessió de la independència als països i pobles colonials continguda en la resolució 1514 (XV) de l'Assemblea General, de 14 de desembre de 1960.

Article 4
L'educació a tots els nivells és un dels mitjans fonamentals per a edificar una cultura de pau. En aquest context, és de particular importància l'educació en l'àmbit dels drets humans.

Article 5
Els governs tenen una funció primordial en la promoció i l'enfortiment d'una cultura de pau.

Article 6
La societat civil ha de comprometre's plenament en el desenvolupament total d'una cultura de pau.

Article 7
El paper informatiu i educatiu dels mitjans de difusió contribueix a promoure una cultura de pau.

Article 8
Ocupen una funció clau en la promoció d'una cultura de pau els pares, els mestres, els polítics, els periodistes, els òrgans i grups religiosos, els intel·lectuals, aquells que realitzen activitats científiques, filosòfiques, creatives i artístiques, els treballadors sanitaris i d'activitats humanitàries, els treballadors socials, aquells que exerceixen funcions directives en diversos nivells, així com les organitzacions no governamentals.

Article 9
Les Nacions Unides haurien de seguir ocupant una funció crítica en la promoció i l'enfortiment d'una cultura de pau a tot el món.