AI Catalunya
Grup d'educació
 CATALÀ > pàgina principal  ESPAÑOL > página principal
Drets humans: documents

>> Documents de les Nacions Unides
>> Documents Històrics
>> Altres documents
>> Documents d'Amnistia Internacional
>> Definicions: declaració, convenció, pacte...
Derechos humanos: documentos
>> Documentos de las Naciones Unidas

>> Documentos históricos
>> Otros documentos
>> Documentos de Amnistía Internacional
>> Definiciones: declaración, convención, pacto...
 Documents de les Nacions Unides  Documentos de las Naciones Unidas
Universal Declaration of Human Rights
Carta de les Nacions Unides (referències als drets humans)
Declaració Universal dels Drets Humans
Declaració Universal dels Drets Humans (resumida i en llenguatge senzill, 10 a 12 anys)
Declaració Universal dels Drets de l'Infant
Declaració Universal dels Drets de l'Infant (resumida i en llenguatge senzill, 7 a 10 anys)
Convenció sobre els Drets de l'Infant
Convenció sobre els Drets de l'Infant (resumida)
Declaració sobre els principis socials i jurídics relatius a la protecció i al benestar dels infants
En format PDF, pots descarregar la Declaració Universal, la Declaració dels Drets de l'Infant i altres documents de les NNUU des de l'apartat Materials en format PDF

Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics
Segon Protocol Facultatiu del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, destinat a abolir la pena de mort
Pacte Internacional dels Drets Econòmics, Socials i Culturals
Declaració sobre la l'Eliminació de la Discriminació contra la Dona

Convenció sobre l'Eliminació de totes les formes de Discriminació contra la Dona
Declaració sobre l'Eliminació de totes les Formes de Discriminació Racial

Convenció sobre l'Eliminació de totes les Formes de Discriminació Racial
Declaració contra la Tortura

Convenció contra la Tortura i altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants
Convenció sobre la Imprescriptibilitat dels Crims de Guerra i dels Crims de Lesa Humanitat


Declaració sobre una Cultura de Pau
Declaració de Rio sobre el Medi Ambient i el Desenvolupament
Declaració sobre els drets de les generacions futures

Carta Internacional dels Drets Humans. Es coneix amb aquest nom el conjunt de la Declaració Universal dels Drets Humans, el Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics, i el Pacte Internacional dels Drets Econòmics, Socials i Culturals,  junt amb els corresponents protocols.

--
Les versions en català dels documents de les Nacions Unides recollides aquí tenen diferents procedències i traductors, ja que no hi ha versions oficials en català.

Carta de las Naciones Unidas (referencias a los derechos humanos)
Declaración Universal de los Derechos Humanos
Declaración Universal de los Derechos Humanos (resumida y en lenguaje sencillo, 10 a 12 años)
Declaración de los Derechos del Niño
Declaración de los Derechos del Niño (resumida y en lenguaje sencillo, 7 a 10 años)
Convención sobre los Derechos del Niño
Convención sobre los Derechos del Niño (resumida)
En formato PDF, puedes descargar la Declaración Universal, la Declaración de los Derechos del Niño y otros documentos de las NNUU desde el apartado Materiales en formato PDF

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil (OIT)
Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer
Declaración sobre una Cultura de Paz

Manifiesto de Sevilla
Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
En español, encontrarás todos los documentos de las Naciones Unidas en:

www.un.org/spanish/documents/instruments/subj_sp.asp

Carta Internacional de Derechos Humanos. Se conoce con este nombre el conjunto de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, junto con los correspondientes protocolos.

 Documents històrics  Documentos históricos
Declaració de Drets (Bill of Rights). 1689 (fragment)
Declaració de Drets de Virgínia. 1776
Declaració d'Independència dels Estats Units. 1776 (fagment)
Declaració dels Drets de l'Home i del Ciutadà. 1789
Declaración de Derechos (Bill of Rights). 1689 (fragmento)
Declaración de Derechos de Virginia. 1776
Declaración de Independencia de los Estados Unidos. 1776 (fagmento)
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. 1789
Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. 1789
Declaración de Seneca Falls. 1848
Declaración de Derechos del Pueblo Trabajador y Explotado. URSS, 1918
Fuero de los Españoles. 1945 
 Altres documents  Otros documentos
Constitució Espanyola. 1978 (fragment, articles 10 al 55: Dels drets i dels deures fonamentals)
Declaració de Rio de Janeiro. Fòrum internacional d'ONG. 1992


Declaració Islámica Universal dels Drets Humans. Conferència Internacional Islàmica. 1981 (al basarse en la Llei Islámica, alguns dels seus continguts entren en conflicte amb la Declaració Universal de les Nacions Unides)
Carta Europea de Salvaguarda Dels Drets Humans a la Ciutat. 2000
Constitución Española. 1978 (fragmento, artículos 10 al 55: De los derechos y deberes fundamentales)
Declaración de Rio de Janeiro. Fórum internacional de ONG. 1992


Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre 
Conferencia Internacional Americana. Bogotá, 1948 
Declaración Islámica Universal de los Derechos Humanos. Conferencia Internacional Islámica. 1981
Declaración de los Derechos Humanos en el Islam. Conferencia Islámica de El Cairo. 1990
(al basarse en la Ley Islámica, algunos contenidos de las dos declaraciones entran en conflicto con la Declaración Universal de las Naciones Unidas)
 Documents d'Amnistia Internacional  Documentos de Amnistía Internacional
Programa de 12 punts per a la prevenció de la tortura
Programa de 14 punts per a la prevenció de les desaparicions forçades
Declaració d'Estocolm (sobre la pena de mort)
Declaració sobre la participació del personal de la salut en la pena de mort

Pla d'acció de 10 punts per a l'eradicació de la mutilació genital femenina
Principis de drets humans per a les empreses
Programa de 12 puntos para la prevención de la tortura
Programa de 14 puntos para prevenir las desapariciones forzadas
Declaración de Estocolmo (sobre la pena de muerte)
Guía de 12 puntos para la formación y educación en DH de los funcionarios del estado

10 normas básicas de DH para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley
 Informació complementària  Información complementaria
Definicions: declaració, convenció, pacte...
-
Alguns documents en format PDF
Definiciones: declaración, convención, pacto...
--
Algunos documentos en formato PDF


retorn - retorno