AI Catalunya
Grup d'educació
principal
objectius
materials
recursos
temes
documents
contacte
mapa
> principal > documentació > documents sobre dh > AI empreses
 Documents d'Amnistia Internacional
Principis de drets humans per a les empreses

Publicat a "Los negocios en la Federación Rusa. Enfoque de derechos humanos". Edai, 2003
1.- Política d'empresa sobre drets humans.
Tota empresa ha d'adoptar una política explícita sobre drets humans que inclogui suport públic a la Declaració Universal de Drets Humans. Les empreses han d'establir mecanismes per garantir la supervisió dels possibles efectes de les seves activitats en el camp dels drets humans. Alhora, han de garantir que el seu personal no es veurà implicat en abusos contra els drets humans. La política de l'empresa ha d'afavorir els contactes amb les autoritats locals, provincials i nacionals per tractar casos concrets de violacions de drets humans, i assumir la necessitats de crear salvaguardes per a protegir els drets humans. També ha de facilitar la creació de programes educatius i de formació en drets humans per a tots els empleats de l'empresa, així com fomentar l'acció col·lectiva en associacions empresarials per a la promoció i el respecte a les normes internacionals de drets humans.

2.- Seguretat


Tota empresa ha de garantir que els seus sistemes de seguretat protegeixen els drets humans  i estan d'acord amb les normes internacionals sobre l'aplicació de la llei. Les empreses han de formar adequadament en aquest sentit tot el personal, intern o contractat.

Els mecanismes han de ser conseqüents amb els Principis Bàsics de les Nacions Unides (ONU) sobre "l'Ús de la força i de les armes de foc pels funcionaris encarregats de fer complir la llei" i amb el "Codi de conducta de les Nacions Unides per a funcionaris encarregats de fer complir la llei". Han d'incloure mesures per impedir l'ús excessiu de la força, així com el de la tortura o el tracte cruel, inhumà o degradant.

Les empreses han d'establir normes clares per demanar la intervenció de les forces de seguretat de l'Estat o contractar-les, així com la prohibició de contractar personal de seguretat que hagi estat responsable de greus violacions de drets humans. Qualsevol queixa sobre els procediments o el personal de seguretat s'ha d'investigar immediatament, i de forma independent. Les empreses que subministrin material o serveis militars, de seguretat o policials han de prendre mesures rigoroses per evitar que tant el material com els serveis siguin usats per cometre violacions de drets humans.

3.- Compromís amb la comunitat


Tota empresa ha d'adoptar mesures raonables per garantir que les seves activitats no tindran conseqüències negatives sobre els drets humans en la comunitat on les desenvolupa. Ha d'estar disposada a reunir-se amb els dirigents locals i les organitzacions de voluntaris per tractar del paper que l'empresa té en la comunitat en general. L'empresa ha de donar el seu suport a activitats i a organitzacions promotores de drets humans, col·laborant, per exemple, en programes d'educació, formació o civisme que tractin qüestions sobre drets humans, i/o amb organitzacions defensores dels drets humans.

4.- Dret a no ser discriminat


Tota empresa ha de garantir que la seva política exclou la discriminació per motius d'origen ètnic, de sexe, de color, d'idioma, d'origen nacional o social, de posició econòmica, de religió, d'idees polítiques o altres conviccions profundes o de qualsevol altra condició. A més no ha de fer cap mena de distinció en la selecció, ascens, remuneració i condicions laborals del personal, ni tampoc en el servei al client, ni en les pràctiques dels contractistes, proveïdors i socis. Ha d'establir mesures per evitar l'assetjament sexual o racial, i prohibir la intolerància nacional, racial o religiosa.

5.- Dret a no ser sotmès a esclavitud


Tota empresa ha de garantir que tant la seva política com la seva praxi prohibeixen l'ús d'esclaus, el treball forçat, i l'ocupació de treballadors captius menors d'edats o de reclusos forçats. A més ha de garantir també que els seus proveïdors, socis o contractistes no fan servir aquesta classe de mà d'obra.

6.- Salut i seguretat


Tota empresa ha de garantir que la seva política i praxi empresarial proporcionin condicions laborals i productes saludables i segurs. L'empresa no ha d'utilitzar ni donar suport a mesures que suposin càstigs corporals, coacció mental o física, o insults.

7.- Llibertat d'associació i dret a la negociació col·lectiva


Tota empresa ha de garantir als seus empleats l'exercici del dret a la llibertat d'expressió, reunió pacífica, i associació, així com a poder disposar d'un mitjà favorable per a la negociació col·lectiva, sense discriminació, al dret a fundar sindicats i a declarar-se en vaga, inclòs. L'empresa té l'obligació de garantir aquests drets als seus empleats encara que no estiguin protegits per la legislació nacional d'un país concret. Les empreses han de prendre mesures per garantir que els proveïdors, socis o contractistes no violen aquests drets.

8.- Condicions de treball equitatives


Tota empresa ha de garantir condicions de treball equitatives i favorables, una seguretat raonable d'ocupació i una remuneració i beneficis equitatius satisfactoris que proporcionin un nivell de vida adequat als empleats i a les seves famílies. Les empreses han de prendre mesures per garantir que els proveïdors, socis o contractistes no violen aquests drets.

9.- Vigilància del compliment de les normes de Drets Humans


Tota empresa ha d'establir mecanismes per garantir de manera efectiva que totes les seves activitat compleixen els codis de conducta i les normes internacionals de drets humans. Aquests mecanismes han de ser eficients, i tots els informes s'han de comprovar periòdicament de forma independent, de la mateixa manera que es revisen els comptes o es controla la qualitat dels productes i serveis. A altres interessats, com els membre de la comunitat local en la qual l'empresa desenvolupa la seva activitat o les organitzacions de voluntaris, se'ls ha d'oferir l'oportunitat de col·laborar en aquestes tasques per garantir-ne la transparència i la credibilitat