AI Catalunya
Grup d'educació
 CATALÀ > pàgina principal  ESPAÑOL > página principal
Índex general de recursos literaris Índice general de recursos literarios
Nota sobre els textos recollits Nota sobre los textos recopilados
--Els textos d'aquestes pàgines s'han recollit únicament amb la finalitat de donar suport al projecte d'educació en drets humans que es promou des d'aquest espai virtual.
--La recopilació s'ha fet emparant-se en el dret de cita i instant, sempre que es vulgui tenir accés als textos complerts, la consulta de les edicions corresponents.
--Fora dels casos de textos de domini públic, els drets de reproducció pertanyen als seus autors, editors o propietaris legítims, i és a ells a qui s'ha de demanar autorització si es volen reproduir.
--Los textos de estas páginas se han recopilado sólo con la finalidad de apoyar el proyecto de educación en derechos humanos que se promueve desde este epacio virtual.
--La recopilación se ha hecho amparándose en el derecho de cita e instando, siempre que se quiera tener acceso a los textos completos, la consulta de las ediciones correspondientes.
-Salvo los casos de textos de dominio público, los derechos de reproducción pertenecen a sus autores, editores o propietarios legítimos, y es a ellos que se se les debe pedir autorización si se quieren reproducir.

--Alguns dels fragments enllaçats a aquestes pàgines pertanyen a publicacions que només tracten tangencialment o anecdòticament el tema pel qual han estat seleccionats (p.ex., la tortura i la pena de mort a "El Quijote").
--D'altres, en canvi, corresponen a obres dedicades íntegrament al tema motiu d'interès (p.ex., "Contra la pena de muerte, en cualquier caso", l'article de Mario Onaindia recollit a "La pena de muerte y su abolición en España", publicat per AI).
--Finalment, hi ha un tercer grup de publicacions que parlen en un moment donat d'uns dels temes de la recopilació, però que alhora també són molt interessants pel fet d'incloure un plantejament més global relacionat amb els drets humans (p.ex., "Las semillas de la violencia", de Luis Rojas Marcos, del que s'han seleccionat fragments del capítol sobre la pena de mort).
--D'aquests dos darrers grups de publicacions en molts casos pot ser molt útil la seva lectura completa.
--Pel que fa a les notícies o articles d'opinió de la prensa, segons els casos es reprodueixen sencers o seleccionant només aquells fragments més rellevants.

--Algunos de los fragmentos enlazados en estas páginas pertenecen a publicaciones que sólo tratan tangencialmente o anecdóticamente el tema por el cual han sido seleccionados (p.ej., la tortura y la pena de muerte en el caso de "El Quijote").
--Otros, al contrario, corresponden a obras dedicadas íntegramente al tema motivo de interés.  (p.ej., "Contra la pena de muerte, en cualquier caso", el artículo de Mario Onaindia recogido en "La pena de muerte y su abolición en España", publicado por AI).
--Finalmente, hay un tercer grupo de publicaciones que hablan en un momento dado de uno de los temas de la recopilación, pero que al mismo tiempo son muy interesantes porque incluyen un planteamiento más global relacionado con los derechos humanos (p.ej., "Las semillas de la violencia", de Luis Rojas Marcos, del que se han seleccionado fragmentos del capítulo sobre la pena de muerte).
--De estos dos últimos grupos de publicaciones en muchos casos puede ser de gran utilidad su lectura completa.
--En el caso de las noticias o artículos de opinión de la prensa, según los casos se reproducen íntegramente o sólo la selección de algunos fragmentos más relevantes.

Més informació: Nota general sobre la utilització dels materials recopilats
Vols fer-nos algun suggeriment? Posa't en contacte amb nosaltres

Más información: Nota general sobre la utilización de los materiales recopilados
¿Quieres hacernos alguna sugerencia? Ponte en contacto con nosotros
.