AI Catalunya
Grup d'educació
 CATALÀ > pàgina principal  ESPAÑOL > página principal
Notícies, assajos, relats, poesies... Noticias, ensayos, relatos, poesías...
Activitats sobre drets humans: textos útils Actividades sobre derechos humanos: textos útiles
Suggeriments per al treball amb textos
Textos breus amb propostes de treball
La Declaració Universal dels Drets Humans

(selecció de textos relacionats amb els diferents articles)
La Declaració Universal i la poesia
(selecció de poemes)
Altres textos:

Drets de les dones
Drets dels infants
Dret a l'educació
Llibertat d'expressió
Judicis justos
Racisme
Homofòbia, minories sexuals
Refugiats, migrants, apàtrides
Esclavitud
Globalització, vida digna
Conflictes bèl.lics, genocidis
Pena de mort
Tortura
Execucions extrajudicials, "desaparicions"
Amnistia Internacional
Podem fer alguna cosa?
Sugerencias para el trabajo con textos
Textos breves con propuestas de trabajo
La Declaración Universal de los Derechos Humanos

(selección de textos relacionados con los distintos artículos)
La Declaración Universal y la poesía
(selección de poemas)
Otros textos:

Derechos de las mujeres
Derechos de la infancia
Derecho a la educación
Libertad de expresión
Juicios justos
Racismo
Homofobia, minorías sexuales
Refugiados, migrantes, apátridas
Esclavitud
Globalización, vida digna
Conflictos bélicos, genocidios
Pena de muerte
Tortura
Ejecuciones extrajudiciales, "desapariciones"
Amnistía Internacional
¿Podemos hacer algo?
Textos orientatius Textos orientativos
Els drets humans: teories i definicions
Educació en drets humans: objectius
Videojocs i valors
Los derechos humanos: teorías y definiciones
Educación en derechos humanos: objetivos
Videojuegos y valores

Bibliografia
Nota sobre els textos recollits

Bibliografía
Nota sobre los textos recopilados

retorn - retorno