Amnistia Internacional Catalunya, Grup d'educació
 Educació i drets humans
> Índex de textos

Educació en drets humans: definicions
Federació Catalana d'ONG pels Drets Humans (FCONGDH). Educació en drets humans, 2012 (fragment)
4.1. INTRODUCCIÓ

Els drets humans i l’educació tenen una finalitat comuna: potenciar el màxim desenvolupament de la persona i de les comunitats.

Dins els principals instruments relatius als drets humans, l’educació en aquesta matèria es considera part integrant del dret a l’educació i ha d’orientar-se envers el desenvolupament ple de la personalitat humana.

(...)

4.2. LES DEFINICIONS

Trobar una única definició d’EDH és gairebé impossible. Si bé és cert que totes parteixen del coneixement dels drets humans, les perspectives canvien de manera polièdrica segons qui crea aquestes definicions.

Segons Nancy Flowers, les maneres de definir l’EDH divergeixen en funció de qui defineix, segons si són els organismes internacionals (àmbit de les polítiques educatives de drets humans), el sector de les ONG o, finalment, el món de la pedagogia.

4.2.1. Organismes internacionals i polítiques d’EDH

La majoria de definicions es centren en els objectius des d’una òptica de coneixement dels drets, és a dir, posen èmfasi en la part referent al contingut dels drets més que en l’exercici d’aquests. Tot i que en els darrers documents de les Nacions Unides i del Consell d’Europa el concepte d’EDH es va decantant cap al coneixement però també cap a l’exercici.

A continuació, vegem algunes definicions d’EDH produïdes per diferents organismes internacionals i per algunes institucions que ens semblen pertinents:

ONU

La Dècada de les Nacions Unides per l’EDH afirma que l’EDH significa:

"Formació, promoció i informació per tal de construir una cultura universal dels drets humans a través del coneixement, les aptituds i les actituds encaminades a enfortir el respecte als Drets Humans i el desenvolupament de la personalitat i el sentit de la dignitat."

En la darrera Declaració de les Nacions Unides sobre l’educació en drets humans, la definició d’EDH és més acurada:

"L’educació i la formació en matèria de drets humans estan integrades pel conjunt d’activitats educatives, de formació, informació, sensibilització i aprenentatge que tenen com objecte promoure el respecte universal i efectiu de tots els drets humans i les llibertats fonamentals. Així, contribueixen, entre altres coses, a la prevenció de l’abús i la vulneració dels drets en proporcionar els coneixements, actituds i comportaments necessaris per concórrer a la creació i promoció d’una cultura universal dels drets humans."

Declaració de Viena, Conferència Mundial sobre els Drets Humans:

"L’educació en drets humans ha d’incloure pau, democràcia, desenvolupament i justícia social, com s’exposa en els instruments de drets humans internacionals i regionals, per tal d’aconseguir una comprensió i consciència mútues amb la intenció d’enfortir el compromís amb els drets humans."

UNESCO

La Recomanació de la UNESCO del 1974 referent a l’EDH assenyala que l’educació:

"Tindrà per objectiu el ple desenvolupament de la personalitat humana i l’enfortiment del respecte als drets humans i les llibertats fonamentals, afavorirà la comprensió, la tolerància i l’amistat entre totes les nacions i tots els grups ètnics o religiosos; i promourà el desenvolupament de les activitats de les Nacions Unides per al manteniment de la pau."

Consell d’Europa

Recomanació CM/Rec(2010)7 del Comitè de Ministres als Estats Membres sobre la Carta del Consell d’Europa sobre l’educació per a la ciutadania democràtica i els drets humans:

"L’educació en drets humans fa referència a l’educació, formació, sensibilització, informació, pràctiques i activitats que tenen per objectiu, mitjançant la dotació dels alumnes amb coneixements, habilitats i la comprensió i el desenvolupament de les seves actituds i comportament, empoderar-los perquè contribueixin a la construcció i defensa d’una cultura universal dels drets humans en la societat, amb vista a la promoció i la protecció dels drets humans i les llibertats fonamentals."

Estat espanyol

Plan Nacional de Derechos Humanos. "Es durà a terme el seguiment de la implantació en el currículum escolar d’Educació per a la Ciutadania i els Drets Humans, de manera que tot l’alumnat pugui adquirir l’aprenentatge dels valors ciutadans d’una societat democràtica que té per objecte el ple desenvolupament de la personalitat, en el respecte als principis democràtics de convivència i als drets humans."

Catalunya

Llei d’educació de Catalunya (LEC). Tot i no fer esment a un model d’EDH, la LEC en parla dins el principi rector del sistema educatiu, lletra «j»: «foment de la pau i el respecte dels drets humans». Tanmateix, el Departament d’Educació incorpora l’EDH en la matèria d’Educació per a la Ciutadania.

Veiem, doncs, que aquestes definicions proposen una educació adreçada a la continuïtat de l’ordre social. La majoria de definicions inclouen termes com democràcia, pau, tolerància, deures, obligacions i valors ciutadans. Així, els instruments normatius i les recomanacions internacionals i regionals atorguen als estats la responsabilitat de controlar quins són els continguts i les estratègies de l’EDH.

4.2.2. Les ONG

Les definicions provinents de l’àmbit de les ONG s’orienten cap a la transformació d’actituds. De fet, la majoria entenen l’EDH com una eina de transformació social, en gran mesura per influència de Freire i el model d’Educació Popular.

Amnistia Internacional defineix l’EDH com:

"Una pràctica intencionada i participativa, destinada a potenciar els individus, grups i comunitats mitjançant la promoció de coneixements, habilitats i actituds coherents amb els principis de drets humans internacionalment reconeguts. Com procés a mig i llarg termini, l’educació en drets humans pretén desenvolupar i integrar les dimensions cognitiva, afectiva i actitudinal de les persones, inclòs el pensament crític, en relació amb els drets humans. El seu objectiu és la creació d’una cultura que promogui el respecte pels drets humans i l’acció en la defensa i promoció d’aquests drets per a tothom."

Segons Human Rights Education Associates, l’EDH:

"Promou el coneixement, les actituds i les accions necessàries per protegir els drets humans i alhora fomenta el desenvolupament de comunitats justes, lliures i pacífiques."

-La majoria d’ONG de defensa i promoció dels drets humans, tot i no definir de manera explícita l’EDH, posen l’èmfasi de les seves accions educatives en la protecció davant les violacions del drets per tal d’empoderar els grups vulnerables.