Actuem pels drets humans a tot el món

Buscar

CONVOCATÒRIA - XXV ASSEMBLEA GENERAL D'AIC - GRANOLLERS, 6 ABRIL 2019

[FORMULARI D'INSCRIPCIÓ]

Benvolguts/des companys/es,

D'acord amb el que s'estableix als nostres Estatuts i Reglament, em plau convocar-vos a la XXV Assemblea General Ordinària i Extraordinària d'Amnistia Internacional Catalunya (AIC) que se celebrarà a Granollers, el proper dissabte 6 d'abril de 2019, a les 10:00h en primera convocatòria i mitja hora més tard en segona. Serà a Roca Umbert Fàbrica de les Arts, al carrer Mare de Déu de Montserrat 36, Granollers, amb el següent ordre del dia (minutatge orientatiu):

    • 10.30h – Obertura de la sessió plenària.
    • 10.50h – Constitució de la Mesa de l'Assemblea i lectura i aprovació de l'informe del Comitè Preparatori de l'Assemblea (CPA).
    • 10.55h – Aprovació de l'ordre del dia.
    • 11h – Lectura i aprovació de l'acta de la XXIV Assemblea General Ordinària i Extraordinària celebrada a Vilafranca del Penedès el 7 d’abril de 2018.
    • 11.10h – Presentació de les candidatures a càrrecs vacants.
    • 11.25h – Presentació i aprovació de la memòria del Comitè Executiu i del seguiment de les resolucions aprovades en Assemblees anteriors.
    • 11.40h – Presentació d’informes del Comitè de Control i Assessorament Financer i del Comitè d’Arbitratge.
    • 11.50h – Pausa.
    • 12h – Presentació i aprovació de la Memòria d'Activitats corresponent al Pla d'Acció 2018.
    • 12.40h – Presentació i aprovació dels comptes i balanç econòmic del 2018.
    • 13h – Debat i aprovació del Pla d’Acció 2019.
    • 14h – Pausa dinar.
    • 16.30h – Debat i aprovació del Pressupost 2019.
    • 17h – Presentació, discussió i aprovació de les propostes de resolució.
    • 17.50h – Elecció dels càrrecs vacants.
    • 18.10h – Designació del lloc de la propera Assemblea General.
    • 18.20h – Precs i preguntes.
    • 18.30h – Cloenda.

    • D'acord amb el que s'estableix al Reglament d'AIC, tenen dret a vot tots/es els/les socis/es amb una antiguitat superior a tres mesos i que estiguin al corrent de la quota de pagament. Els/les socis/es amb antiguitat inferior tindran només dret a veu.

    • La inscripció a l'assemblea i la corresponent acreditació de vot també es podrà fer el mateix dia a partir de les 9:30h i fins a les 11h. En aquest cas no es garanteix poder-se sumar al dinar previst.

    • Els/les socis/es amb dret a vot podran rebre 2 vots delegats com a màxim d'altres socis/es amb dret a vot. Aquests vots s'hauran de presentar al CPA mitjançant la butlleta de delegació de vot adjunta degudament signada i amb l'acreditació mitjançant fotocòpia del DNI de la persona atorgant.

    • Les propostes de resolució hauran d'arribar al CPA abans del dia 17 de març de 2019 (inclòs).
Cal enviar-les a: Amnistia Internacional Catalunya (Comitè Preparatori de l'Assemblea)
C/ Alfons XII, 19-21, pral. 1a, 08006 Barcelona, o bé a l'adreça electrònica: info@amnistiacatalunya.org

Elecció de càrrecs

    • D'acord amb el que s'estableix als Estatuts i al Reglament Intern d'AIC poden ser escollits/des per a les vacants del Comitè Executiu, del Comitè de Control i Assessorament Financer i del Comitè d’Arbitratge els/les socis/es amb una antiguitat mínima d'1 any, 18 mesos per al càrrec de presidència.

    • Comitè Executiu: 4 vacants.
En aquesta assemblea finalitzen el seu mandat Antoni Adrover i Carme Vicente.

    • Comitè de Control i Assessorament Financer: 3 vacants. En aquesta assemblea finalitzen el seu mandat José Maria Dávila, Ricard Duro i Joan Parra.

    • Comitè d’Arbitratge: 3 vacants (un titular i dos suplents). En aquesta assemblea finalitza el seu mandat Jordi Font-Agustí.

    • Els/les candidats/es a les vacants hauran de presentar la seva candidatura al CPA abans del dia 17 de març de 2019 (inclòs). El CPA però, podrà admetre candidatures fins mitja hora abans de l'elecció de càrrecs vacants si es compleixen els requeriments.

Maria del Carmen Ramírez
Presidenta d'Amnistia Internacional Catalunya
...........................................................................

Podeu fer la inscripció a l’Assemblea des d'aquest enllaç (FORMULARI)o enviant el full d’inscripció adjunt que trobareu en els enllaços de sota, abans de dimecres 3 d’abril de 2019, a la mateixa adreça postal o electrònica indicada per a la presentació de les propostes de resolució.

En cas de delegació de vot, ompliu la butlleta adjunta que també us podeu descarregar en els enllaços de sota.

+ CONVOCATÒRIA + FULL D'INSCRIPCIÓ + DELEGACIÓ DE VOT (en català)
+ CONVOCATORIA HOJA DE INSCRIPCIÓN + DELEGACIÓN DE VOTO (en castellano)